پایان نامه روانشناسی : 0.001

سی
آمریکا
-0.093
0.274
0.308
0.001
0.188
0.025
عدم
-0.239
0.004
0.396
0.001
0.06
0.478
همکاری
0.178
0.034
0.0429
0.001
0.364
0.001
آژانس-انرژی اتمی
0.031
0.715
0.205
0.014
0.206
0.014
ایران
0.221
0.008
0.279
0.001
0.493
0.001
هشدار دادن
-0.08
0.343
0.033
0.001
0.163
0.052
نماینده
0.176
0.036
0.0312
0.001
0.281
0.001
خواست‌ها
0.431
0.001
0.0396
0.001
0.0355
0.001
غیرقانونی دانستن
0.238
0.4
0.274
0.001
-0.075
0.378
وی ا آ
آژانس-انرژی اتمی
0.031
0.715
0.205
0.014
0.206
0.014
خواستار
0.04
0.634
0.476
0.001
0.261
0.002
دسترسی
0.013
0.877
0.421
0.001
0.318
0.001
فوری
0.048
0.576
0.51
0.001
0.225
0.007
بازرسان
0.065
0.443
0.314
0.001
0.074
0.387
رادیوفردا
اتحادیه اروپا
-0.132
0.117
0.0493
0.001
0.288
0.001
مانع تراشی
-0.223
0.008
0.292
0.001
0.085
0.312
بازرسی
0.065
0.443
0.0314
0.001
0.074
0.384
آژانس-انرژی اتمی
0.031
0.715
0.205
0.014
0.206
0.014
غیرقابل قبول دانستن
0.264
0.001
0.325
0.001
-0.063
0.457
فارس نیوز
سخن پراکنی
-0.225
0.007
0.284
0.001
-0.055
0.513
فرستاده
0.039
0.645
0.368
0.001
0.202
0.016
امریکا
-0.093
0.274
0.308
0.001
0.188
0.025
آژانس-انرژی اتمی-
0.031
0.715
0.205
0.014
0.206
0.014
جلسه
0.054
0.547
0.0449
0.001
0.017
0.848
شورای حکام
0.056
0.507
0.205
0.014
علیه
-0.188
0.025
0.325
0.001
0.0314
0.001
ایران
0.221
0.008
0.279
0.001
0.493
0.001
رجا نیوز
آژانس-انرژی اتمی
0.031
0.715
0.205
0.014
0.206
0.014
باید
-0.307
0.001
0.409
0.001
-0.109
0.195
ادعا
0.001
0.001
0.206
0.14
0.205
0.14
پارچین
0
0
0
0
0
0
مدرک
0.192
0.022
0.384
0.001
0.158
0.061
ارائه کردن
0.198
0.018
..616
0.001
0.163
0.052
مشرق
عباسی
0
0
0
0
0
0
آژانس
0.031
0.715
0.205
0.014
0.206
0.014
مدرک
0.192
0.022
0.384
0.001
0.158
0.061
ارائه کردن
0.198
0.018
..616
0.001
0.163
0.052
با توجه به نتایج جدول فوق :
1- دربی بی سی رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات هشدار دادن، آژانس-انرژی اتمی، آمریکا معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمات عدم، غیرقانونی دانستن، هشدار دادن معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
2- در وی-او-آ رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی هیچ کدام از کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه بازرسان نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
3- در رادیو فردا رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات غیرقابل قبول دانستن و مانعتراشی معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمات آژانس-انرژی اتمی، اتحادیه اروپا معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
4- در فارس نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات سخن پراکنی، علیه و ایران معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمات سخن پراکنی و جلسه معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
5- در رجا نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه آژانس-انرژی اتمی معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه آژانس-انرژی اتمی معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
6- در مشرق رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه آژانس معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه آژانس معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
جدول 12-4 : رابطهای میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به پاکستان
تارنما
کلمات
برانگیختگی/خوشایندی
برانگیختگی/غلبه
غلبه /خوشایندی
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
بی بی سی
مسیحیان
0.104
0.217
0.316
0.001
0.201
0.016
پاکستان
-0.196
0.19
0.188
0.024
0.19
0.023
خواهان
0.185
0.027
0.349
0.001
0.345
0.001
تأمین
0.176
0.036
0.407
0.001
0.427
0.001
امنیت
0.16
0.057
0.225
0.001
0.277
0.001
مقابل
0.181
0.031
0.292
0.001
0.333
0.001
مسلمانان
0.223
0.008
0.378
0.001
0.489
0.001
وی ا آ
کشته
-0.0288
0.001
0.374
0.001
-0.073
0.389
انفجار
0.316
0.001
0.362
0.001
-0.15
0.076
بمب
-0.527
0.001
0.281
0.001
-0.0165
0.049
پاکستان
-0.196
0.19
0.188
0.024
0.19
0.023
رادیوفردا
معترضین
-0.017
0.843
0.45
0.001
0.082
0.332
پاکستان
-0.196
0.19
0.188
0.024
0.19
0.023
حدود
-0.018
0.834
0.451
0.001
0.219
0.009
خانه
-0.063
0.453
0.181
0.031
0.496
0.001
متعلق
0.197
0.019
0.362
0.001
0.463
0.001
مسیحیان
0.104
0.217

0.316
0.001
0.201
0.016
به آتش کشیدن
-0.456
0.001
0.362
0.001
-0.243
0.004
فارس نیوز
کشتار
-0.339
0.001
0.355
0.001
-0.122
0.149
شیعیان
0.089
0.292
0.257
0.001
0.357
0.001
پاکستان
-0.196
0.19
0.188
0.024
0.19
0.023
نشانه
0.1
0.233
0.114
0.175
0.273
0.001
هراس
-0.273
0.001
0.262
0.002
-0.23
0.006
استکبار
-0.264
0.001
0.219
0.008
0.25
0.09
اتحاد
0.032
0.704
0.082
0.332
0.313
0.001
دنیا
0.471
0.001
0.465
0.001
0.58
0.001
اسلام
-358
0.001
0.266
0.001
0.536
0.001
رجا نیوز
احمدی نژاد
0.034
0.687
0.32
0.001
0.335
0.001
خواستار
0.156
0.064
0.476
0.001
0.261
0.002
برخورد
0.226
0.007
0.185
0.028
0.259
0.001
عاملان
0.107
0.204
0.379
0.001
0.156
0.063
کشتار
-0.339
0.001
0.355
0.001
-0.122
0.149
شیعیان
0.089
0.292
0.257
0.001
0.357
0.001
پاکستان
-0.196
0.19
0.188
0.024
0.19
0.023
مشرق
احمدی نژاد
0.225
0.001
0.149
0.355
0.055
0.122
کشتار
-0.339
0.001
0.355
0.001
-0.122
0.149
شیعیان
0.089
0.292
0.257
0.001
0.357
0.001
پاکستان
-0.196
0.19
0.188
0.024
0.19
0.023
محکوم کردن
0.212
0.001
0.348
0.001
0.091
0.281
چنانچه یافته های جدول فوق نشان می‌دهد
1- دربی بی سی رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات پاکستان، مسیحیان، امنیت معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی برای همه کلمات معنادار بود.
2- دروی-او-رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه پاکستان معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کشته و انفجار معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
3- در رادیو فردا رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات به آتش کشیدن و متعلق معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمات معترضین معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
4- در فارس نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات هراس، کشتار، استکبار، دنیا و اسلام معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات (به جز نشانه و اتحاد) معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه کشتار معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
5- در رجا نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه برخورد و کشتار معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه عاملان و کشتار معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
6- در مشرق رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه پاکستان و شیعیان معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود (به جز احمدی نژاد). رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه پاکستان و شیعیان معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
جدول 13-4 : رابطه میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به کنیا
تارنما
کلمات
برانگیختگی/خوشایندی
برانگیختگی/غلبه
غلبه /خوشایندی
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
بی بی سی
کنیاتا
0.392
0.004
0.656
0.001
0.261
0.002
انتخابات
0.37
0.001
0.386
0.001
0.459
0.001
حساس
0.481
0.002
0.456
0.001
0.259
0.001
کنیا
0.361
0.002
0.669
0.001
0.316
0.001
پیروز
0.207
0.027
0.262
0.001
0.321
0.001
وی ا آ
کنیاتا
0.39
0.004
0.656
0.001
0.261
0.002
پیشگام
0.296
0.014
0.478
0.001
0.478
0.001
انتخابات
0.37
0.004
0.386
0.001
0.459
0.001
ریاست
0.32
0.042
0.499
0.001
0.372
0.001
جمهوری
0.056
0.161
0.39
0.001
0.381
0.001
کنیا
0.077
0.361
0.669
0.001
0.316
0.001
رادیوفردا
کنیاتا
0.39
0.014
0.656
0.001
0.261
0.002
رییس جمهوری
0.138
0.102
0.381
0.001
0.363
0.001
کنیا
0.077
0.361
0.669
0.001
0.316
0.001
انتخاب
0.411
0.002
0.652
0.001
0.573
0.001
فارس نیوز
پیروزی
0.207
0.048
0.262
0.001
0.321
0.001
کنیاتا
0.37
0.008
0.386
0.001
0.459
0.001
انتخابات
0.37
0.006
0.386
0.001
0.459
0.001
ریاست
0.32
0.015
0.499
0.001
0.172
0.092
جمهوری
0.056
0.161
0.39
0.001
0.381
0.001
کنیا
0.077
0.361
0.669
0.001
0.316
0.001
رجا نیوز
برادر
0.021
0.193
0.231
0.009
0.508
0.001
12 زنه
0.215
0.01
0.18
0.032
0.086
0.311
اوباما
0.333
0.013
0.447
0.001
0.366
0.001
سیاست
0.367
0.046
0.479
0.001
0.089
0.293
وارد شدن
0.171
0.015
0.444
0.001
0.127
0.132
مشرق
شکست
0.363
0.006
0.445
0.001
-0.054
0.527
سنگین
0.363
0.006
0.56
0.001
0.061
0.47
برادر
0.363
0.006
0.231
0.007
0.508
0.001
اوباما
0.363
0.006
0.447
0.001
0.366
0.001
انتخابات
0.363
0.006
0.386
0.001
0.459
0.001
چنانچه یافته های جدول فوق نشان می‌دهد
1- دربی بی سی رابطه بین برانگیختگی
و خوشایندی همه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود و رابطه بین غلبه و خوشایندی برای همه کلمات معنادار بود.
2- در وی او آ رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه جمهوری و کنیا معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی همه کلمات معنادار بود.
3- در رادیو فردا رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات رییس جمهور و کنیا معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی برای همه کلمات معنادار بود.
4- در فارس نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات جمهوری، کنیا معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه ریاست نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
5- در رجا نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه برادر معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه برادر و اوباما معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
6- در مشرق رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه پاکستان و شیعیان معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود (به جز احمدی نژاد). رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه پاکستان و شیعیان معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
جدول 14-4 : رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به سوریه
تارنما
کلمات
برانگیختگی/خوشایندی
برانگیختگی/غلبه
غلبه /خوشایندی
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
بی بی سی
کرسی
0.178
0.034
0.0429
0.001
0.364
0.001
سوریه
0.031
0.715
0.205
0.014
0.206
0.014
اتحادیه عرب
0.221
0.008
0.279
0.001
0.493
0.001
مخالفان
-0.08
0.343
0.033
0.001
0.163
0.052
بشار اسد
0.176
0.036
0.0312
0.001
0.281
0.001
واگذار شدن
0.431
0.001
0.0396
0.001
0.0355
0.001
وی ا آ
فعالان
0.238
0.04
0.274
0.001
-0.075
0.378
شهر
0.231
0.015
0.205
0.014
0.206
0.014
رقه
0.04
0.634
0.476
0.001
0.261
0.002
تصرف
0.013
0.877
0.421
0.001
0.318
0.001
مخالفان
0.048
0.576
0.51
0.001
0.225
0.007
دولت
0.065
0.443
0.314
0.001
0.074
0.387
سوریه
0.232
0.017
0.0493
0.001
0.288
0.001
واگذار شدن
-0.093
0.098
0.292
0.001
0.085
0.312
رادیوفردا
گزارش
0.065
0.443
0.0314
0.001
0.074
0.384
شهر
0.031
0.715
0.205
0.014
0.206
0.014
رقه
0.264
0.001
0.325
0.001
-0.063
0.457
شمال
0.138
0.102
0.381
0.001
0.363
0.001
سوریه
0.077
0.361
0.669
0.001
0.316
0.001
مخالفان
0.411
0.002
0.652
0.001
0.573
0.001
بشار اسد
0.207
0.048
0.262
0.001
0.321
0.001
به تصرف درآمدن
0.37
0.008
0.386
0.001
0.459
0.001
فارس نیوز
کشتار
0.181
0.031
0.292
0.001
0.333
0.001
شیعیان
0.223
0.008
0.378
0.001
0.489
0.001
پاکستان
0. 288
0.001
0.374
0.001
-0.073
0.389
نشانه
0.316
0.001
0.362
0.001
-0.15
0.076
هراس
0.527
0.001
0.281
0.001
-0. 165
0.049
استکبار
0.196
0.048
0.188
0.024
0.19
0.023
اتحاد
-0.017
0.843
0.45
0.001
0.082
0.332
دنیا
0.296
0.019
0.188
0.024
0.19
0.023
اسلام
-0.018
0.834
0.451
0.001
0.219
0.009
رجا نیوز
احمدی نژاد
-0.063
0.453
0.181
0.031
0.496
0.001
خواستار
0.197
0.019
0.362
0.001
0.463
0.001
برخورد
0.104
0.217
0.316
0.001
0.201
0.016
عاملان
0.021
0.193
0.231
0.009
0.508
0.001
کشتار
0.215
0.01
0.18
0.032
0.086
0.311
شیعیان
0.333
0.013
0.447
0.001
0.366
0.001
پاکستان
0.367
0.046
0.479
0.001
0.089
0.293
انیس نقاش
0.221
0.008
0.279
0.001
0.493
0.001
سرنگونی
0.031
0.715
0.205
0.014
0.206
0.014
نظام
0.307
0.001
0.409
0.001
0.209
0.045
سوریه
0.206
0.001
0.206
0.14
0.205
0.034
منتفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *