مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

مدیریت : عملکرد

– پیشرفت و پرورش کارکنان در جهت طی راه شغلی؛ – به کار گیری نظرات کارکنان واسه بهبود سازمان؛ – مشارکت و تشویق کارکنان؛ – …

روابط کارکنان

ایجاد روابط مناسب با اتحادیه ها و کارکنان یکی از راه هدف دار های بنیادی هر سازمانیه. این باعث ایجاد اعتماد و احترام دوطرفه، بینشی …

انواع رفتار شهروند سازمانی

اطاعت سازمانی: این واژه توصیف کننده رفتارهاییه که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات قبول شده ان. شاخص های …

کیفیت خدمات

هنگام سرویس دهی، نیاز به در نظر گرفتن چیزی که به عنوان ویژگی­های جدا ناپذیر خدمات نامیده می­شه، هست. معمولاً  سرویس دهی به وسیله ارائه­دهنده …