جولای 12, 2020

تعاریف سرمایه فکری

استوارت باور داره، سرمایه فکری مجموعه ای از علم، اطلاعات، داراییای فکری تجربه، رقابت و یادگیری سازمانیه که می تونه واسه ایجاد ثروت استفاده کرده …

اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

به گفته بنتیس(۱۹۹۸) ، سرمایه انسانی بیان کننده موجودی دانشی افراد یه‏ سازمانه که در وجود کارکنان اون نهفتهه.هم اینکه سرمایه انسانی ترکیبی از علم، …