منبع پایان نامه درباره ویژگی های جمعیت شناختی

نسبت به کودکانشان بی تفاوت هستند یا حتی انحرافات شناختی آنها را مورد پذیرش قرار می دهند و یا عملاً انحرافات آنان در رفتارهای ضداجتماعی شان را مورد تشویق قرار می دهند. در این حالت طفل در وضعیتی قرار می گیرد که ترکیبی از امیدهای واهی ، فقدان حمایت عاطفی و تربیتی که هم وجود ندارد سخت و خشن است یا غیرمستمر است .در بین چنین محیط ناکارآمدی کودک با بحرانهای آلودگی عادی و احتمالاً غیرعادی رودررو می شود مشکلاتی در انجام تکالیف جاری زندگی ، مشاهده یا تجربه خشونت و مانند اینها، فقدان حمایت محیط پیرامونی منجر می شود که طفل در مواجه با این فشارها به خیال پردازی دست بزند خیال پردازی های خشن در نائل شدن به غلبه و کنترل کمک می کند این واپس زنی به خیال پردازی منتهی به نقصان در پیوند با سرپرست کودک و پس نقصان در ارتباط بین فردی می شود. محیط غیرحمایتی نقصان در تطابق دادن با حوادث تأثیرگذار ، در شکل واکنشهای نمادین جمع می گردد، ایجاد خصیصه های شخصیتی منفی که به وسیله ساختار شخصیتی یا نظام اعتقادی مورد حمایت قرار می گیرد. سپس این واکنشهای نمادین به صورت اعمال مختلفی نسبت به خود و دیگران نمایان می شود.این مدل نشان می دهد که چگونه یک طفل دوست داشتنی با ظاهری عادی می تواند تبدیل به یک هیولایی سادیستیک به عنوان نتیجه ای از فرایندهای غیرمحول اجتماعی شده شود(هیکی ، 1997).
مدل تلفیقی آریگو و پورسل
تمرکز خاص بر قاتلین جنسی که در آنها تحریک جنسی به طور واضح یک عامل کلیدی محسوب می شود هدف آریگو و پورسل اضافه کردن مفهوم پارافیلیا(نابهنجاری جنسی) جهت در نظر گرفتن قاتل شهوانی از طریق ادغام دو مدل انگیزش رسلر و مدل آسیب کنترل هیکی است. پارافیلیا برانگیختگی جنسی است نسبت به موضوع یا رفتار غیرجنسی. پارافیلیایی ها توسط تخیلاتی که معمولاً از طریق خود ارضایی تقویت می شوند، حمایت می شوند. مبنای آریگو و پورسل تبیین این مسئله که چگونه پارافیلیا سادیسم شدید در قاتل سریالی تثبیت می شوند. آنها بر این ادعای که همه پارافیلی ها خصوصاً نوع سادیسم جنسی، معلول بیماری مغزی اند ایراد وارد می کند.براساس دو مدل قبلی پارافیلیا نتیجه وقایع زندگی آسیب زای حل نشده اوایل بلوغ هستند. عزت نفس پایین و عدم دلبستگی موجب شده اند تا نوجوان به خیال پردازی وابسته شود.
خشم حاصل از طرد شدگی های مکرر و شکست عناصر معمول زندگی تخیلی نوجوان محسوب می شود. وقتی که احساسات جنسی نوجوان با بلوغ جنسی وی واقع می شود، امر طردشدگی اجتماعی و شکست مشابه را تجربه می کند از آن جا که قبلاً آموخته است که انجام دادن در خیال مطمئن تر است این طبیعی خواهد بود که جهت انجام تمایلات جنسی به خیال پردازی رجوع کند.آریگو و پورسل ضعف تأثیر دو مدل انگیزش رسلر(1986) و مدل کنترل آسیب هیکی (1997) مدل ترکیبی از نوع شناسی پارافیلیا ارائه می کنند و بر اهمیت تبیین آن و قتل شهوانی تأکید می کنند (آریگو،پورسل ، 2001).

با توجه به این مسئله که هدف این پژوهش بررسی ویژگی های فردی ، خانوادگی، شیوه ارتکاب قتل، نوع قتل و انگیزه ی قاتلان سریالی ایران بوده است، پژوهشگر برای بررسی ویژگی های جمعیت شناختی قاتلان و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از مدل کنترل آسیب هیکی استفاده می کند. مدلی که در آن هیکی زمینه های وقوع قتل سریالی را زیستی، روان شناختی، جامعه شناختی یا ترکیبی از آنها می داند، همراه با برخی حوادث یا زنجیره ای از حوادث که او آنها را حوادث آسیب زایی می داند که در طول رشد شخص واقع می شود با تأکید به این مسئله که این موارد آسیب زا توسط افراد زیادی تجربه می شود در حالیکه تبدیل به قاتل سریالی نشده اند اما نسبت به افرادی که دارای زمینه یا آسیب پذیری هستند، آثار چنین آسیب هایی منجر به رفتارهای خشونت آمیزی می شود.
فصل سوم:
فرآیند پژوهش
فصل سوم:
فرآیند پژوهش

روش پژوهش
روش مورد استفاده محقق در این پژوهش، روش کیفی(تحلیل – توصیفی) با بهره گرفتن از روش بررسی موردی می باشد.
2-3 جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مستندات، شواهد و پرونده های قضایی و شخصیتی قاتلان سریالی ایران در محدوده زمانی 30 سال اخیر که مشتمل بر 12 پرونده در ارتباط با موضوع پژوهش می باشد.
نمونه آماری ما مشتمل بر 10 پرونده قضایی و شخصیتی قاتلان سریالی در دسترس دستگاه های قضایی کشور با روش نمونه گیری در دسترس می باشد.
3-3 ابزارگردآوری داده ها
1-3-3 به منظور گردآوری اطلاعات در مورد ویژگی های جمعیت شناختی قاتلان سریالی از چک لیست کدگذاری اطلاعات فردی ارتکاب کننده استفاده شده است. این چک لیست کدگذاری شده یک ابزار محقق ساخته می باشد و شامل برخی مشخصات جمعیت شناختی مانند: سن، جنسیت ، وضعیت تأهل و … و شامل یک سری اطلاعات در ارتباط با نوع جرائم انجام شده توسط قاتلان سریالی می باشد.
2-3-3 به منظور گردآوری اطلاعات در مورد ویژگی های جمعیت شناختی قربانیان از چک لیست مشخصه های قربانی استفاده شده است که یک ابزار محقق ساخته می باشد و شامل برخی اطلات جمعیت شناختی مانند: سن، جنسیت ، وضعیت تأهل و….. می باشد.
4-3 شیوه گردآوری داده ها
اطلاعات و داده های مربوط به این پژوهش به وسیله دو چک لیست کدگزاری اطلاعات فردی ارتکاب کننده و قربانی گردآوری شده است. بدین ترتیب که پس از درخواست پرونده ها از دستگاه های قضایی کشور، کلیه پرونده های قضایی و شخصیتی هر دو گروه مورد مطالعه و اطلاعات مورد نیاز استخراج شده است و سایر اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با قضات پرونده ها و از طریق سایت های خبری معتبر گردآوری شده است.
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی با بهره گرفتن از شاخص های آماری توزیع فراوانی و درصد فراوانی صورت گرفته است.
فصل چهارم:

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تجزیه و تحلیل
داده های پژوهش
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل
داده های پژوهش

مقدمه:
یک پژوهش علمی زمانی به نتایج مورد انتظار دست می یابد که داده های گردآوری شده ، به روش علمی پردازش و تجزیه و تحلیل شوند. در این فصل ابتدا به بررسی و توصیف جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان و ارائه اطلاعات دموگرافیک آنهابا استفاده از توزیع فراوانی و سپس به بررسی و توصیف جمعیت شناختی قربانیان پرداخته می شود.
4-1 بررسی جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان
ارتکاب کنندگان در این پژوهش 10 نفر می باشند که اطلاعات جمعیت شناختی آنها شامل:
جدول 1-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
زن
9
1
90%
10%
کل
10
100%
براساس نتایج مندرج در جدول1-4فراوانی و درصد جنسیت ارتکاب کنندگان به ترتیب برای مردان 9نفر و 90% و برای زنان 1نفر و 10% می باشد.

جدول 2-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دامنه سنی
دامنه سنی
فراوانی
درصد
25-21
30-26
35-31
40-36
45-41
50-46
2
1
4
2
ــ
1
20%
10%
40%
20%
ــ
10%
کل
10
100%
براساس نتایج مندرج در جدول 2-4 فراوانی و درصد دامنه سنی ارتکاب کنندگان به ترتیب برای دامنه سنی (25-21) 2نفر و 20% ، دامنه سنی (30-26) 1نفر و 10% ، دامنه سنی (35-31) 4نفر و 40% ، دامنه سنی (40-36) 2نفر و 20% و دامنه سنی (50-46) 1نفر و 10% می باشد.
جدول 3-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد
مجرد
متأهل
مطلقه
بیوه
ازدواج مجدد
2
6
2
ــ
ــ
20%
60%
20%
ــ
ــ
کل
10
100%
براساس نتایج مندرج در جدول 3-4فراوانی و درصد وضعیت تأهل ارتکاب کنندگان به ترتیب برای گروه مجرد 2نفرو 20% ، متأهل 6نفر و 60% ، مطلقه 2نفر و 20% و گروه بیوه و ازدواج مجدد صفر می باشد.
جدول 4-4توزیع فراوانی رتکاب کنندگان از نظر وضعیت شغلی
وضعیت شغلی
فراوانی
درصد
بیکار
کارگر
کارمند
مهندس یا پزشک
محصل
مسافرکش
مغازه دار

خانه دار
سایر موارد
2
4
ــ
ــ
ــ
4
ــ
ــ
ــ
20%
40%
ــ
ــ
ــ
40%
ــ
ــ
ــ
کل
10
100%
براساس نتایج مندرج در جدول4-4 فراوانی و درصد وضعیت شغلی ارتکاب کنندگان به ترتیب برای گروه بیکار 2 نفر و 20% ، برای کارگر 4 نفر و 40% ، برای مسافرکش 4 نفر و 40% و برای سایر طبقه ها برابر صفر می باشد.

جدول 5-4 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی ارتکاب کنندگان
وضعیت تحصیلی
فراوانی
درصد
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
بالاتر
9
1
ــ
ــ
ــ
ــ
90%
10%
ــ
ــ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *