منبع پایان نامه درباره جرایم خشونت آمیز

برچسب زنی این است که اساس و معنای انحراف اجتماعی تعریفی است که جامعه از برخی رفتارهای انسان دارد. چنانکه بکر ، از صاحب نظران معروف این نظریه اظهار می دارد، هنگامی یک عمل ، رفتار انحرافی در نظر گرفته می شود که به شیوه ای که از نظر مردم مناسب و صحیح نیست، صورت گیرد؛ بنابراین صفت انحراف اجتماعی که به کرداری داده می شود به چگونگی تعریف آن کردار در ذهن افراد بستگی دارد. به اعتقاد لمرت (1951) جامعه شناسی انحرافات تا کنون انحراف اجتماعی را عامل اساسی در پیدایش نظارت و بازبینی اجتماعی می دانست، ولی واقعیت امر درست برعکس آن است، یعنی نظارت اجتماعی است که انحراف اجتماعی را پدید می آورد(احمدی ، 1388).

برچسب زنی پیشنهاد می کند که جرم شناسان، بیش از اندازه بر عمل انحراف و هم چنین ویژگی و شخصیت فرد منحرف تأکید کرده اند. آنها معتقدند تعاریف جرم از زمانی تا زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر هیچ تغییری نکرده است، این مفهوم گسترده را زیر سؤال بردند که چون، جرم ، چیزی بدی است آنانی که مرتکب آن می شوند نیز به مستضروعمل مجرمانه نیز طبیعتاً عمل بدی می باشد(ملک محمدی، 1388).
جرم در واقع محصول کارخانه قانون گذاری است که براساس مفاهیم قراردادی ناشی از دیدگاه صاحبان قدرت از رفتار تعیین می گردد. مفاهیمی مانند رفتار خوب، رفتار بد، رفتار مجرمانه در عالم خارج وجود ندارد، بلکه گردانندگان واقعی جوامع با لحاظ ضرورت اداره جامعه و حفظ نظم مورد نظر خود را اثرپذیری از معیارهای طبقاتی، فرهنگی، دینی، سیاسی دست به ارزیابی هنجارها و ارزش گذاری آنها می زنند(نجفی توانا ، 1390).

6-2-4-2 نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی
پیش فرض اساسی این نظریه آن است که بزهکاری پدیده ای مردانه و مربوط به طبقات پایین است.همه نظریه های طبقه پایین رفتار ناشایست کودکان و نوجوانان بزهکار را مبتنی بر این فرض می دانند که بزهکاری مخصوصاً در دست بزهکاران از طبقات پایین است و دامنه ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی را در نظر
می گیرند(شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام ، 1389).
و نظریه خرده فرهنگ بزهکاری به موضوع رفتار بزهکارانه در میان جوانان طبقه پایین جامعه برحسب ویژگی های خرده فرهنگی آنان نظیر ارزشها، زبان و شیوه های زندگی پرداخته اند. وقتی نوجوانان نتوانند به استانداردهای طبقه متوسط (میعارهای فرهنگی عمومی جامعه) جامه ی عمل بپوشانند یکی از راه حل های انتخابی آنان رفتارهای بزهکارانه است. این رفتارها حاصل کنش متقابل با نوجوانان دیگری است که مسائل مشابه دارند از این رو آنان دارو و دسته های بزهکار را شکل می دهند و بدین وسیله در گروه منزلت اجتماعی پیدا می کنند. در واقع جوانان متعلق به طبقات پایین، به خرده فرهنگ بزهکاری متوسل می شوند تا بدین وسیله کمبودها و کاستی های خود را جبران کنند(احمدی 1384، شیخاوندی، 1384).
7-2-4-2 نظریه رادیکال بزهکاری
نظریه رادیکال بزهکاری بیانگر آن است که رفتار تبهکارانه حاصل تلاش های سرکوب گرانه طبقات حاکم برای کنترل طبقه زیر سلطه است. آثار این سرکوب نه تنها نرخ جرم و بزهکاری را در بین طبقه زیرسلطه افزایش می دهد بلکه تمایل بیشتری را در میان طبقات متوسط و بالاتر در برچسب زدن به اقدامات طبقات پایین تر به عنوان تبهکاری به وجود می آورد تا کنترل آنان را آسان سازد(لینچ و گروز، 1986، به نقل از شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام1389).
– اولین و مهم ترین پیش فرض رویکرد رادیکال درباره بزهکاری این است که اکثر رفتارها حاصل مبارزه میان طبقات اجتماعی است، به ویژه طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر.
– دومین پیش فرض این است که نظام اقتصادی سرمایه داری عمدتاً مسئول تقسیمات طبقاتی در اجتماع است.
– سومین پیش فرض این است که سرمایه داری به طور مستقیم یا از طریق نیروهایش همچون دولت ها، طبقه کارگر را به لحاظ اقتصادی ، نهادی یا قانونی کنترل می کند.
– چهارمین پیش فرض این است که بیشتر جرایم رسمی و بزهکاری طبقات پایین و کارگر شکلی از انطباق با محدودیت هایی است که از سوی سرمایه داران به آنها تحمیل شده است (شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).
8-2-4-2 نظریه های تلفیقی بزهکاری
جست و جو برای یافتن علل بزهکاری در طول چندین قرن مطرح بوده و از دیدگاه های بیشماری به آن پرداخته شده است. با اینکه ما باید به دنبال یافتن هر پاسخ احتمالی باشیم، امکان دارد به دیدگاه های نظری و امیدبخش دست یابیم که اطلاعات ارزشمندی را برای درک بزهکاری ارائه می دهند. تلاش برای ترکیب تبیین های نظری گوناگون پیرامون بزهکاری در یک توالی پیوسته از رویدادها و بروندادهای مرتبط به هم ، موضوعات و مسائلی را مطرح می سازد(شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).
چندین نظریه تلفیقی برای تبیین جرم و رفتار انحرافی ارائه شده است ازجمله نظریه همنشینی و تقویت افتراقی رابرت برگس و رونالدآکرز، که نظریه همنشینی افتراقی را با مؤلفه های تقویت و تقلید از الگوهای رفتاری و تعاریف شناختی تلفیق کرده اند. نظریه های الیوت، تورن بری ، کاتالانو و هاوکنیز که هر یک به نحو متفاوتی نظریه همنشینی افتراقی را با عناصر نظریه های کنترل اجتماعی و یادگیری اجتماعی درهم آمیخته اند و نظریه مسیرهای علّی لبلانس که در تبیین جرم عوامل علّی مانند کنترل کننده های بیرونی، الزامات درونی و ساختارهای جامعه را با یکدیگر تلفیق کرده است. الگوی فرینگتون نیز به عنوان الگوی تلفیقی که روان شناسی و جامعه شناسی را به هم پیوند داده اند جزو نظریه های تلفیقی بزهکاری است(مک گوایر، 2006).
9-2-4-2 نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر
جیمز مک گوایر(2006) 5 سطح مجزای توصیف را برای رفتار مجرمانه معرفی کرده است این 5 سطح مجزا هستند، اما ارتباطات درونی دارند و از مقیاس بزرگ و وسیع جامعه به سطح خرد و فردی حرکت می کنند.
1- سطح اول
در این سطح، جرم محصول غیرقابل اجتناب زندگی انسانها در کنار هم و در گروه های اجتماعی بزرگ است. یعنی جرم و شرایط اجتماعی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند.
2- سطح دوم
جدای از این حقیقت که جرم در همه جوامع رخ می دهد و غالباً مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند، اشکال مختلف جرم در مکان های جغرافیایی متفاوت یکسان نیست. در این سطح از توصیف ساخت نظریه بر مبنای توزیع های اجتماعی و فضایی جرم متمرکز می شود و به عنوان نماینده ، نظریه جرم شناسی محیطی در این سطح مورد بررسی قرار می گیرد.
3- سطح سوم
در این سطح فرایند جامعه پذیری و اثرات گروه مورد توجه قرار می گیرد و هدف برای مکانیزم های مؤثر در ارتکاب جرم در بعضی از افراد و در جوامع معین و حتی در درون محله های مختلف است و بیشتر روی واحدهای اجتماعی کوچک تر مانند خانواده یا گروه های همسال نوجوانان تمرکز می شود.
4- سطح چهارم
هدف از این سطح تحلیل و بررسی انواع جرم، اهداف جرم و تغییرات آن در طی زمان است و تمرکز توصیف آن اعمال و وقایع مجرمانه است.
5- سطح پنجم
هدف از این سطح بررسی
انواع رفتارهای فردی و عوامل روان شناختی و درون فردی مانند افکار، احساسات و نگرشها است(مگ گوایر ، 2006، به نقل از ابوالمعالی 1389).
5-2 جرم
عده ای از حقوق دانان، معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود(علی آبادی ، به نقل از دانش 1388).
برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند. در جمهوری اسلامی ایران «هر فعل یا ترک فعلی که رد قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»(دانش، 1388).
جامعه شناسان معتقدند که جرم یک پدیده دائمی اجتماعی است که در هر زمان و مکان اتفاق می افتد. بعضی از جرایم با تحولات اجتماعی تغییر نمی یابد و نزد وجدان قاطبه ی مردم زشت و ناپسند بوده احساسات اجتماعی را متأثر می سازد. دورکیم جامعه شناس فرانسوی می نویسد: جرم پدیده ی طبیعی اجتماعی است و از نظام، فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای خصوصیت دائمی خواهد بود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند جرم محسوب می شود .جرم شناسان ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضداجتماعی و جرم می نامند(کی نیا، 1346).
1-5-2 انواع جرائم
گارفالو جرم شناس ایتالیایی معتقد است که جرائم بر دو نوعند:
اول: جرائم طبیعی که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقت را از بین برده، حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار می کند. احساسات مذکور همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیرند.
دوم: جرائم قراردادی که به احساسات تحول پذیر و تکامل یافته لطمه می زند.
مجازات واکنش اجتماعی جرم است(دانش ، 1388).
در تقسیم بندی دیگری اشکال جرائم را به شرح ذیل می دانند:
1- جرائم بدوی
در اینگونه جرائم به واکنش فرد در قبال اعمال جزئی ، شدید و توأم با خشونت است و نمی تواند واکنش خود را به تعویق انداخته و یا متناسب با عمل محرک رفتار نماید.
2- جرائم سودجویی
در این نوع جرائم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می گیرد که بدون ارتکاب جرم، نمی تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند.انواع جرائم سودجویی متعددند و اهم آنها جرائم بر علیه اشخاص و یا علیه اموال می باشد.
3- جرائم شبه قضایی
در این جرائم فاعل شخصاً ذی نفع نیست فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی مرتکب جرم می شود در این نوع جرائم حس انتقام جویی، نوع دوستی ، ایدئولوژی و غیره در ارتکاب جرم مؤثرند.
4- جرائم سازمان یافته
در این جرائم ، وضعیت و موقعیت خاص برای ارتکاب جرم وجود دارد. مجرمین با طرح نقشه، شناسایی محل ، خرید لوازم مورد نیاز به انتخاب شرکاء مقدمات ارتکاب جرم را فراهم می کنند. انگیزه اصلی حرص و طمع است (دانش ، 1388).
6-2 قتل
جرایم خشونت آمیز از نوع جرایم شدید است که مردم بیشترین ترس را از آن ها دارند.
بر اساس گزارش های سازمان های جمع آوری داده های رسمی جنایی، آدم کشی یا قتل، تجاوز به عنف، سرقت، ضرب و جرح شدید، دزدی شبانه و کودک آزاری به دلیل فراوانی آن ها و آسیب های جسمی و روحی که به اشخاص وارد می کنند به عنوان جرایم خشونت آمیز شناخته شده اند و خشونت از ویژگی های اصلی این جرایم است. (رید، 2000)
یکی از پدیده های مشترک کلیه ی زمان ها و کلیه ی جوامع، قتل نفس می باشد ولذا بر خلاف سایر جرایم که نسبت به زمان و مکان مفهومی نسبی پیدا می کنند، قتل نفس همیشه جرم شناخته می شده است(عبدی، 1367).
در بین جرایم علیه اشخاص ضرب و جرح و قتل دارای بالاترین آمار می باشند(نجفی ابرندآبادی، 1390).
قتل شدیدترین نوع جرایم خشونت آمیز است که ارزشمندترین حقوق انسان ها را با هدف نابودی جسمانی و تباه ساختن و از بین بردن فرد یا افراد خاصی انجام می شود(احمدی، 1388).
ولفانگ و فراکوتی (1982) در تحلیل خرده فرهنگ خشونت قتل های رسمی را به شرح زیر دسته بندی کرده اند:
1- قتل های عقلانی. طراحی شده، تعمدی، جنایی و با قصد قبلی
2- قتل در حالت احساسات و خشم و کینه شدید یا کشتن در نتیجه ی عملی که به قصد آسیب و صدمه انجام می کیرد، بدون اینکه نیت و قصد معینی برای کشتن وجود داشته باشد.
در تقسیم بندی دیگری قتل های به وقوع پیوسته را می توان تحت عناوین زیر دسته بندی کرد:
الف- قتل هایی که در هنگام خارج بودن فرد از حالت عادی رخ داده است.
منظور از خارج بودن از حالت عادی، داشتن بیماری های روانی و یا قرار گرفتن تحت تأثیر مواد مخدر و الکل می باشد. تعداد این نوع قتل کمتر از 3% کل قتل ها می باشد.

ب- قتل هایی که برای پنهان نمودن خطا یا جرم دیگری به وقوع پیوسته است.
این مسأله خصوصاً از طرف کسانی بیشتر به وقوع می پیوندد که برای اولین بار مرتکب جرمی
می گردند و می دانند که اگر دستگیر شوند مجازات خواهند شد. تعداد این نوع قتل ها ممکن است تا 7% کل قتل ها را شامل شود.
ج- قتل هایی که ناشی از اختلافات عقیدتی و اخلاقی اتفاق افتاده است.
بخشی از قتل ها ناشی از اختلافات فکری و اخلاقی می باشد تا 15% قتل ها را شامل می شود. مسأله قتل ناشی از ناسازگاری اخلاقی بین طرفین است و تلاش و پافشاری دو طرف در به کرسی نشاندن عقاید و یا گفتار خود که در نهایت منجر به برخوردها و تنش هایی شده که به قتل منجر می شود.
د- قتل هایی که بر اساس اختلاف و درگیری های قومی قبیله ای به وجود آمده است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حدود 10% قتل هایی که به وقوع می پیوندد ناشی از اختلافات قومی قبیله ای است که با کوچکترین جرقه ی آتش این اختلافات برافروخته شده و در مواردی منجر به قتل بیشتر از یک نفر می شود.
ه‍- قتل هایی که ناشی از مسائل جنسی و ناموسی است.
تقریباً بیشترین نسبت قتل در رابطه با مسائل جنسی و ناموسی می باشد، این نسبت در کل کشور تا 20% قتل ها را شامل می شود ولی در بعضی استان ها ممکن است نسبت بیشتری را نیز شامل گردد.
و- قتل های وقوع یافته بر اساس اختلافات مالی و ملکی.
بیشترین نوع قتل بعد از گروه قبلی این نوع قتل است که از گذشته نیز وجود داشته است. قتل های ناشی از اختلاف بین عشایر بر سر مراتع و چراگاه ها، اهالی یک روستا بر سر اراضی کشاورزی، محدوده ی روستا، تقسیم آب و … که بیش از 20% قتل ها را شامل می شود.
ز- قتل های ناشی از شروع یک شوخی، یک دعوای ساده، انتقام جویی های فردی، فحاشی، کشتن افراد به خاطر اعتیاد و تنبیه بدنی و …
– قتل های ویژه (قتل سریالی)
در این نوع قتل، قاتل اقدام به شناسایی و انتخاب قربانی خود می کند و نسبت به کشتن افراد بی گناه بی تفاوت شده و حتی از این امر لذت می برد(عبدی، 1367).

هیکی در (1997) نمودار قتل را از نظر تعداد قربانی به شرح زیر مطرح می کرد:
تفریحی
وقوع قتل در زمان واحد
دسته جمعی
نمودار قتل از نظر تعداد قربانی
متعدد
واحد
سریالی
وقوع قتل در زمان و وقایع متعدد
تعداد حداقل
سه قربانی
انگیزه شخصی
دوره زمانی
محدود
شروع و پایان
یکجا
تعداد حداقل
سه قربانی
انگیزه شخصی
تفریحی
وقوع قتل در زمان واحد
دسته جمعی
نمودار قتل از نظر تعداد قربانی
متعدد
واحد
سریالی
وقوع قتل در زمان و وقایع متعدد
تعداد حداقل
سه قربانی
انگیزه شخصی
دوره زمانی
محدود
شروع و پایان
یکجا
تعداد حداقل
سه قربانی
انگیزه شخصی
نمودار قتل از نظر تعداد قربانی
قتل های چندگانه، بی شک یکی از وحشتناک ترین و خیره کننده ترین پدیده های جنایات امروزی است: این موضوع همچنین یکی از زمینه های جنجال بر انگیز تحقیقی در رشته های جرم شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی می باشد. طی چندین سال، مسأله ی قتل های سریالی در جامعه ی ما فراگیر شده است و مورد توجه عموم قرار گرفته است و این مسأله جای پژوهش و تحقیق دارد(هیکی،1997).
7-2 قتل های سریالی
1-7-2 تعریف لغوی
قتل سریالی ترکیبی وصفی است که از ترکیب دو واژه ی «قتل» و «سریال» تشکیل شده است. قتل در لغت به معنای کشتن و ریشه ای عربی دارد.سریال، ریشه ی فرانسوی داشته و در دو معنی اسم و صفت کاربرد دارد، که دو ترکیب وصفی مزبور، معنای صفت آن مد نظر است؛ در این کاربرد، سریال (ی) به معنای مسلسل، زنجیره ای، ترتیبی، مرتبط و پیوسته آمده است. (معین، 1376).
2-7-2 تعریف اصطلاحی
در سه دهه ی گذشته، تعاریف گوناگونی از قتل های سریالی، توسط مجریان قانون، روانشناسان بالینی، دانشگاهیان و محققین ارائه گردیده است در حالیکه این تعاریف در چند عنصر کلی مشترک اند، در ارکان خاص با هم متفاوت هستند؛ مانند تعداد قتل های واقع شده، فواصل زمانی بین قتل ها و انگیزه ی قاتلین.تعاریف موجود از قتل سریالی، تعداد مشخصی از قتل ها را معین می کند که بین دو تا ده قربانی متغیر است، این رکن کمیتی، قتل سریالی را از سایر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *