بررسی عوامل موثّر بر پذیرش آموزش الکترونیکی در سطح شهر اصفهان با استفاده از مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی۹۱- قسمت ۷- قسمت 2

کیفیت محتوا

 

 

۸،۹،۱۰،۱۷،۱۸،۱۹

 

 

 

پذیرش

 

 

۲۰،۲۲

 

 

 

استفاده

 

 

۲۳،۲۴

 

 

 

رضایت

 

 

۲۱،۲۵،۲۶،۲۷

 

 

۳-۵ جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد در باره آن‌ ها به پژوهش بپردازد.(سکاران،۱۳۸۲)
پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌شود.جامعه آماری عبارت‌است ‌از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.(حافظ‌نیا،۱۳۷۷)
به عبارتی جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن‌ ها تعمیم می‌یابد.(دلاور، ۱۳۸۶)
جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل میدهند.
۳-۶ برآورد حجم نمونه
در این پژوهش نمونه برداری به صورت تصادفی از بین دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان می‌باشد.
چون جامعه‌آماری نامحدود فرض شده برای تعیین نمونه از فرمول نمونه‌گیری از جامعه نامحدود استفاده شده است.با توزیع پرسشنامه در میان یک نمونه اولیه واریانس جامعه را محاسبه کرده و سپس با بهره گرفتن از فرمول حجم نمونه بدست آمده است.

Zα/۲ برابر است با مقدار آماره آزمون در سطح اطمینان nα = حداقل حجم نمونه
α برابر است با سطح اطمینان و d برابر با خطای تخمین و s برابر با واریانس نمونه
n≥۱۵۹

۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
معمولا برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات در یک پژوهش، می‌توان از چند آزمون آماری استفاده نمود.بنابراین لازم است در انتخاب آزمونها، منطق خاصی رعایت گردد.(کریمی، ۱۳۷۲)
این پژوهش با توجه به فرضیه‌ها، به دنبال وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل(کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کیفیت محتوا) با متغیرهای وابسته(پذیرش، استفاده، رضایت) بوده که برای اثبات این فرضیه ها از آزمون همبستگی استفاده گردیده‌است.همچنین جهت تعیین اینکه کدامیک از این متغیرها قابلیت پیش‌بینی بیشتری دارند، یا به عبارتی کدامیک از متغیرهای مستقل تاثیر بیشتری بر پذیرش آموزش الکترونیکی دارند از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
۳-۸ روایی پرسشنامه
منظور از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری نماید نه متغیر دیگری را. اگر وسیله اندازه‌گیری از لحاظ خصیصه موردنظر دارای روایی کافی نباشد، نتایج پژوهش بی ارزش خواهد بود.(هومن،۱۳۶۸)
بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری می‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.(سرمد و دیگران، ۱۳۸۶)
برای تعیین روایی پرسشنامه از شیوه توافق داوران استفاده شده است. بدین نحو که ابزار گردآوری داده‌ها در اختیار صاحب نظران قرار داده و از آنان خواسته شده که قضاوت کنند آیا سوالات تهیه شده همان چیزی را که محقق در نظر دارد می‌سنجد یا خیر، علاوه بر آن برای تهیه پرسشنامه با استاد راهنما و اساتید مشاور تبادل نظر صورت گرفته و از راهنمایی آنان استفاده شده است.
۳-۹ پایایی پرسشنامه
منظور از اعتبار یک وسیله اندازه‌گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله(یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با ان) تحت شرایط مشابه اندازه گرفته شود نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است.(هومن،۱۳۷۶)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *