تحقیق درباره عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی و ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

 • 2-14-4- مشتریان داخلی و خارجی شرکت…………………………………………………………………………35
  2-14-5- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت……………………………………..36
  2-15- حاکمیت شرکتی در ایران…………………………………………………………………………………………36
  2-16- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………….37
  2-17- مالکیت شرکت ها…………………………………………………………………………………………………..39
  2-18- ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………….39
  2-19- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران…………………………………………………………………………..40
  2-20- ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………………………….40
  2-21- مالکیت مدیریتی (خانوادگی)……………………………………………………………………………………42
  2-22- مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………………..45
  2-23- مالکیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………….47
  2-24- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)………………………………………………………………………….49
  2- 25- بموقع بودن واهمیت آن………………………………………………………………………………………….50
  2-26- ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی………………………………………………………………………………….52
  2-27- چارچوب تنظیمی برای گزارشگری به موقع در ایران…………………………………………………..54
  2-28- مفاهیم سود برای گزارشگری……………………………………………………………………………………56
  2-29- عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع………………………………………………………………….. 57
  2-30- اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………….57
  2-31- اندازه شرکت و به موقع بودن سود……………………………………………………………………………59
  2-32- شاخص های اندازه گیری شرکت……………………………………………………………………………..59
  2-32-1- میزان دارائیهای شرکت………………………………………………………………………………………..60
  2-32-2- میزان فروش شرکت……………………………………………………………………………………………60

 • مطلب مشابه :  تحقیق درباره بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی و حاکمیت شرکتی درون سازمانی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.