پایان نامه درمورد استان همدان و جغرافیایی

دانلود پایان نامه

 • چکیده:
  سیب زمینی با تولید حدود ۳٠٠ میلیون تن در سال، چهارمین محصول مهم غذایی در جهان است. تولید این محصول همواره با مشکلاتی همراه بوده است. این گیاه در معرض بیماریهای قارچی، باکتریایی، ویروسی و مایکوپلاسمایی زیادی است که به آن خسارت وارد می کنند. از آنجائیکه دو بیماری خال سیاه ناشی از قارچ
  Colletotrichum coccodes و بیماری پژمردگی باکتریایی ناشی از باکتری Ralstonia solanacearum از اهمیت نسبی روی سیب زمینی در استان همدان برخوردار هستند و منجر به کاهش عملکرد این گیاه می شوند، مطالعه روی آنها ضروری به نظر رسید. بنابراین، اثر متقابل این دو بیمارگر و همچنین تنوع ژنتیکی قارچ C. coccodes و الگوی پروتئینی باکتری R. solanacearum مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق طی نمونهبرداریهای صورت گرفته در بهار، تابستان و پاییز سال 1386 تعداد70 جدایه قارچ C. coccodes و 30 استرین باکتریR. solanacearum از بوتههای آلوده جداسازی گردید که پس از شناسایی در نهایت 20 جدایه قارچ و 15 استرین باکتری برای بررسیهای بیشتر انتخاب شدند. اثر متقابل بیمارگرها با دو روش آغشتهسازی غده و خاک روی سه رقم سیبزمینی آگریا، بورن و دیامانت مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای طول، وزن تر و وزن خشک ساقه و ریشه و میزان کلونیزاسیون ریشه توسط میکرواسکلروت قارچ اندازهگیری شد. در هر سه رقم در حضور بیمارگرها نسبت به شاهد کاهش وزن و طول ریشه و ساقه مشاهده شد. حضور توأم R. solanacearum و C. coccodes در گیاه باعث افزایش حساسیت گیاه نسبت به آنها و کاهش بیشتر شاخصهای مورد اندازهگیری شد. با بررسی نتایج حاصل مشخص شد که رقم آگریا حساسترین رقم نسبت به قارچ و باکتری است و پس از آن رقم بورن و دیامانت قرار دارند. در رقم دیامانت نسبت به باکتری مقاومت نسبی وجود دارد. روشهای آغشتهسازی غده و خاک تفاوت زیادی در ایجاد بیماری در گیاه نداشتند اما در مجموع اینوکولوم غدهزاد مخربتر عمل کرد. در رقم آگریا حساسیت نسبت به قارچ بیش از باکتری میباشد. وجود باکتری به همراه قارچ توانست اثر منفی آن را روی گیاه افزایش دهد اما تفاوت بین تیمار Cc و Rs + Cc در حد معنیداری نیست. به عبارت بهتر وجود باکتری به میزان خیلی کمی در افزایش بیماریزایی قارچ مؤثر است. بالعکس وجود قارچ در گیاه به شدت بیماریزایی باکتری را افزایش میدهد. حضور توأم دو بیمارگر وزن تر ریشه را در روش آغشتهسازی خاک 39/61% و در روش آغشتهسازی غده 64/85% کاهش داد. با توجه به شاخص موجود، درصد کلونیزاسیون ریشه توسط میکرواسکلروت قارچ در رقم آگریا بین 50 تا 70 درصد گزارش گردید. در رقم بورن در مجموع تواناییC. coccodes و R. solanacearum در ایجاد بیماری در گیاه تقریباً به یک اندازه میباشد. در اصل میتوان گفت که حساسیت این رقم نسبت به دو بیمارگر مشابه است. میزان کاهش صفات مورد اندازهگیری در رقم بورن نسبت به رقم آگریا کمتر بوده و بنابراین شاید بتوان گفت که این رقم نسبت به دو بیمارگر مقاومتر میباشد. کلونیزاسیون کمتر ریشه توسط میکرواسکلروت قارچ (50%) نیز مؤید این مدعا است. در رقم دیامانت در همه موارد کاهش پارامترهای گیاه نسبت به دو رقم دیگر کمتر میباشد که نشاندهنده مقاومت بیشتر این رقم نسبت به هر دو بیمارگر میباشد. در اکثر موارد باکتری با تیمار شاهد از لحاظ آماری یکی شده که نشان دهنده توان بیماریزایی کم باکتری روی این رقم و وجود مقاومت نسبی در گیاه نسبت به باکتری عامل پژمردگی میباشد. درصد کلونیزاسیون ریشه نسبت به دو رقم دیگر کمتر بوده و حدود 30% میباشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی C. coccodes از نشانگر RAPD استفاده گردید. با استفاده از 10 آغازگر تصادفی تنوع ژنتیکی قابل ملاحظهای بین این جدایهها مشاهده گردید. بر این اساس، جدایههای مختلف بر اساس ناحیه جغرافیایی از یکدیگر قابل جداسازی نبودند ولی از لحاظ ویژگیهای بیماریزایی به خوبی از یکدیگر تفکیک شدند. همچنین به منظور مقایسه الگوی پروتئینی استرینهای باکتری پروتئین آنها استخراج و در ژل اکریلآمید 12% الکتروفورز شد. پروتئینها بر اساس وزن مولکولی در یک میدان الکتریکی از یکدیگر جدا شده و پس از رنگآمیزی مورد مقایسه قرار گرفتند. در الگوی پروتئینی استرینهای باکتری تنوعی مشاهده نشد.
  واژههای کلیدی: برهمکنش، رقم سیبزمینی، RAPD، الکتروفورز پروتئین مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
  فصل اول: بررسی منابع
  1-1- باکتری Ralstonia solanacearum 6
  1-1-1- مقدمه 6
  1-1-2- اسامی و موقعیت تاکسونومیکی 7
  1-1-3- خصوصیات 7
  1-1-4- بیماریزایی R. solanacearum 9
  الف- پلیساکاریدهای خارج سلولی (EPS) 10
  1-1-5- تاکسونومی R. solanacearum 11
  1-1-6- علائم بیماری پژمردگی باکتریایی ناشی از R. solanacearum 13
  الف- روی سیبزمینی 13
  ب- روی گوجهفرنگی 14
  ج- روی شمعدانی 14
  د- روی توتون 14
  1-1-7- چرخه بیماری و اپیدمیولوژی 15
  1-1-8- تشخیص و شناسایی باکتری R. solanacearum 16
  1-1-9- راههای پراکنش باکتری R. solanacearum 17
  1-1-10- اهمیت اقتصادی بیماری پژمردگی باکتریایی سیبزمینی 17
  1-1-11- میزبانهای باکتری R. solanacearum 18
  1-1-12- مدیریت بیماری پژمردگی باکتریایی سیبزمینی 20
  1-2- قارچ Colletotrichum coccodes 24

  مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع کتابخانه‌های دانشگاهی و ایجاد طرح‌های همکاری
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.