دانلود پایان نامه روانشناسی درباره اختلال یادگیری

س است که نتیجه از دست دادن شنوایی، اختلال در بینایی، اختلال نقص توجه یا هر نوعی از نقص شناختی یا فکری نیست (لرنر و جونز؛ 2008).

2-4-3- مشکلات هماهنگی حرکتی
والدین، معلمان، پزشکان و سایر متخصصان غالبا کودک با اختلال یادگیری را دست و پا چلفتی یا بیهوش و حواس مینامند چرا که برخی از آنها در توانایی و هماهنگی حرکتی مشکل دارند و حرکتهای آنها عمدتا به شکل ناموزون و ناشیانه است و در درک فضایی با مشکلاتی مواجه هستند. مشکلات حرکتی کودکان شامل حرکات ظریف (ماهیچههای حرکتی کوچک) و حرکات عمده (ماهیچههای حرکتی بزرگ) می‌شود. مهارتهای مربوط به حرکات ظریف اغلب در هماهنگی سیستم حرکتی و بینایی تأثیر می‌گذارد (لرنر، 1390).
2-4-4- مشکلات اجتماعی
در یک مفهوم گسترده، داده ها نشان میدهد که اختلال یادگیری، بدون توجه به نوع خاص، با مشکلات سازگاری اجتماعی همراه است. بروک طی تحقیقات خویش به این نتیجه رسید که کودکان با اختلال یادگیری احتمال بیشتری برای نمایش افزایش سطح اضطراب، افسردگی و عزتنفس پایین در مقایسه با همسالان بدون اختلال یادگیری خود دارند. این همبودی ماندگار است. در بسیاری از این موارد به نظر میرسد که چنین مشکلات عاطفی بازتاب نتایج مشکلات سازگاری اجتماعی ناشی از شکست تحصیلی است. همچنین نقص در مهارتهای اجتماعی به طور قابل توجهی در نرخ بالا در کودکان با اختلال یادگیری وجود دارد. بهطور کلی نقص مهارتهای اجتماعی، شامل مشکلات تعامل با دیگران به شیوه مناسب (برای مثال، فقدان مهارت لازم برای احوالپرسی با دیگران، مشکل در دوستیابی یا حفظ روابط دوستی، مشکل شرکت در بازیها یا ناتوانی استفاده از دانش چنین مهارتهایی در این موقعیتها) (لیون، 1996). یک زندگی اجتماعی غیرفعال و عدم بصیرت در موقعیتهای اجتماعی از ویژگیهای بارز کودکان با اختلال یادگیری میباشد. آنها واکنشهای غیرکلامی مانند نشانه ها، حالات چهره، زبان بدن، زیر و بمی صدا و غیره را درک نمیکنند. همچنین تفسیر جنبههای ظریف ارتباط همچون نکات خندهدار و علامتها برای کودکان با اختلال یادگیری بسیار مشکل است (مولنار-کلامپر، 2002)
البته همه دانشآموزان با اختلالات یادگیری در زمینه مهارتهای اجتماعی با مشکل مواجه نمیشوند، اما ویژگیهای مشترکی بین آنهایی که نقص مهارت اجتماعی دارند، وجود دارد، به عنوان مثال بروک گزارش کرد که در کودکان با تظاهرات بیشتر اختلال یادگیری به احتمال زیاد هم تعداد و هم شدت نقص مهارتهای اجتماعی بیشتر است، علاوه بر این، به نظر میرسد که جنسیت کودک یک عامل میباشد. شواهد و مدارک نشان میدهند که دختران با اختلال یادگیری به احتمال زیاد مشکلات سازگاری اجتماعی دارند (لیون، 1996).
2-4-5- اختلال خواندن
اختلال خواندن که همچنین به عنوان نارساخوانی شناخته میشود نوعی از اختلال یادگیری است که بطور معمول نتیجه نقص در بخش واجی زبان است. و به وسیله مشکلاتی در یادگیری خواندن، نوشتن، تلفظ کردن و رمزگشایی کلمه ها مشخص میشود. مهارتهای خواندن یک شخص با نارساخوانی به طور قابل توجهی پایینتر از چیزی است که از هوش و تجربیات آموزشیاش انتظار میرود. پیامد ثانویهاش ممکن است شامل مشکلاتی در درک خواندن و کاهش تجربه خواندن شود. همچنین میتواند مانع رشد واژگان و زمینه دانش شود (انجمن بینالمللی نارساخوانی ، به نقل از کرک، گالاگر، آناستازیو، کلمن، 2011). نتیجه عمده این است که مغز کودکان با نارساخوانی از مغز افراد بدون اختلال یادگیری متفاوت عمل میکند، اگرچه افراد با نارساخوانی مشکلاتی در وظایف زبانمحور( خواندن، هجی، نوشتن و آگاهی زبانی) دارند، بسیاری از آنها توانایی بسیار رشدیافتهای در بینایی، فضایی، حرکتی و حل مشکلات غیرکلامی دارند ( دیکمن، 1996 به نقل از کرک و همکاران؛ 2011). این نوع متداول‌ترین نوع اختلال یادگیری برای حداقل 80 درصد از کودکان سنین دبستان میباشد که باعث مشکلاتی در مهارتهای اساسی تشخیص کلمه یا درک مطالب خوانده هستند (لرنر و جونز، 2008).
2-4-6- مشکلات زبان شفاهی
انجمن گفتار، زبان و شنوایی آمریکا معتقد است که اختلال یادگیری میتواند علت مشکلات گفتار و زبان باشد. اختلال زبان نقص در درک و یا استفاده از گفتار، نوشتار و یا سیستمهای نمادی دیگر تعریف شده است. اختلال ممکن است شامل اشکالی از زبان، محتوای زبان و عملکرد آن در ارتباطات و هر ترکیبی شود (انجمن گفتار، زبان و شنوایی آمریکا، 2005، به نقل از وزارت آموزش بریتیش کلمبیای کانادا، 2011) توسعه زبان تاثیر عمیقی بر رشد ارتباطات در هر دو نوع بیانی و دریافتی، در هر دو صورت کلامی و نوشتاری دارد. برخی از اختلالات مرتبط با زبان و گفتار که در محافل آموزشی به آن اشاره شده عبارت است از: اختلال پردازش واجی، اختلال پردازش شنیداری مرکزی، اختلال زبان بیانی، اختلال پردازش زبان دریافتی و تاخیر زبان (وزارت آموزش بریتیش کلمبیای کانادا، 2011). از ویژگیهای بسیاری از افراد دچار اختلالات یادگیری، اختلال زیر بنایی پایه در زبان میباشد که این ویژگی بصورت مشکلاتی در گوشدادن، پیشرفتزبانی، صحبتکردن، گسترش واژگان و یافتن کلمات مناسب برای بیان مقصود می باشد (لرنر و جونز، 2008). هنگامی که افراد با اختلال یادگیری کودک هستند زبان و گفتار آنها بسیار آهسته توسعه مییابد
. اغلب باور بر این است که آنها ناشنوا یا لال هستند. هنگامی که نوپا هستند شروع به توسعه گفتار با گامهای سریعتر میکنند. با واژگان بزرگ و زیاد صحبت میکنند، آنهاتقریبا چیزهایی در مورد همه چیز می دانند. از آنجایی که خروجی کلامی کودک زیاد میشود این تصور بوجود میآید که گفتارش توسعه خیلی زیادی پیدا کرده، در حالیکه اگر بادقت به او گوش کنیم این حس بوجود میآید که گفتارش مهار نشده، دارای لحن یکنواخت و عدم روشنی و استحکام است حتی اگر بیان شبیه بزرگسالان باشد (مولنار-کلامپر، 2002).
2-4-7- اختلال نوشتن
اختلالات نوشتن یعنی ناتوانی در حرکات دست یا دستخط بسیار بد که به یکی از بدکاریهای عصبی مربوط می شود. برای بسیاری از دانشآموزان اختلال یادگیری، نوشتن کار بسیار دشواری است و در موقعیتهایی که نوشتن ضرورت پیدا می کند عملکرد ضعیفی دارند. مشکلات نوشتن را می توان به سه گروه دست نویسی، هجی کردن، و انشاء تقسیم کرد: کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری اغلب در یک یا چند حوزه از این موارد دچار نقص میباشند (لرنر و جونز، 2008). از ویژگیهای کودکان با اختلال نوشتن این است که حتی با مقدار مناسب آموزش و تمرین، در بدست آوردن پیشرفت کافی در انجام وظایف ظریف حرکتی دستخط شکست میخورند. شکایت مکرر در مورد نوشتن آنها این است که قادر به تولید یک متن با کیفیت خوب نیستند، دستخط شخص با دیسگرافیا فاقد انسجام است (کیئوگ و ساگدن، 1985، به نقل از اسمیت-انگلسمن و ون گلن، 1997) که ناشی از بیدقتی و یا ندانستن نیست، همچنین این که مشکلات دستخط عموما از ماهیت حرکتی برخوردارند و علتش ضعف املا یا دیگر مشکلات روان-زبانی نمیباشد (الیس،1982؛ همسترا-بلتز و بلوت، 1993؛ لرنر،1993؛ مارگولین و وینگ، 1983؛ وان، 1987؛ وان و کاردرکیماناتان، 1991، به نقل از اسمیت-انگلسمن و ون گلن، 1997).
2-4-8- اختلال حساب
برخی از کودکان با اختلال یادگیری، دشواریهایی در درک مسایل ریاضی دارند. اصطلاحی که برای موارد شدید این حالت به کار میرود، اختلال در محاسبه و کسب مفاهیم ریاضی است. این گروه از کودکان معمولا در زمینه درک روابط فضایی دچار مشکل شدید هستند (سیف نراقی و نادری، 1389). کودکانی که با اختلال یادگیری در ریاضیات شناسایی شدهاند میتوانند نقائصی را در محاسبه ریاضیات، استدلال ریاضیات یا هر دو نشان دهند. مشکلات مربوط به ریاضیات اغلب در دوره دبستان خود را نشان میدهند. به طور کلی، 6 درصد از دانشآموزان مدرسه مشکلاتی در ریاضیات دارند که نمیتوان آن را به هوش کم، نقص حسی و یا محرومیت اقتصادی نسبت داد. به نظر میرسد که نقص در مهارتهای حساب بیشتر از نقص در مهارتهای استدلال ریاضی است. اگرچه، تلاش برای استدلال ریاضی با محدودیت در مهارتهای حساب محدود میشود (لیون، 1996).
2-4-9- مشکلات حافظه
تعدادی از کودکان با اختلال یادگیری مشکلاتی در حافظه دارند. آنها متفکران باهوشی هستند که ممکن است مشکلاتی در بخاطر آوردن آنچه که میبینند یا میشنوند داشته باشند، یا ممکن است برای بازیابی اطلاعاتی که در حافظه دارند نیاز به تلاش زیادی داشته باشند. اختلالات حافظه میتواند از عوامل کلیدی اساسی اختلال یادگیری در ریاضی، نوشتن یا در خواندن باشد و اغلب مشکلاتی برای زندگی روزانه بوجود آورد. حافظه بخش پیچیده اما مهم یادگیری است. حافظههای مختلفی در انسان وجود دارد که از جمله آنها حافظه کلامی، حافظه تصویری و حافظه کاری را میتوان نام برد. حافظه کلامی اشاره به توانایی گرفتن اطلاعات شفاهی و نگه داشتن آن در ذهن است، برای مثال، ما این نوع حافظه را برای نگاه کردن به یک شماره تلفن و بعد شمارهگیری آن یا برای به یاد آوردن ارتباط بین حروف و صدای اسامی استفاده میکنیم. اطلاعات کلامی میتواند با گنجایش محدودی در حافظه کوتاهمدت ذخیره شوند و اگر به طور فعال تمرین شوند میتوانند وارد حافظه بلندمدت شوند. کودکان با اختلال یادگیری ممکن است مشکلات حافظه کلامی را به صورت مشکل در به یاد آوردن حقایق ریاضی یا به خاطر سپردن ترتیب عملیات ریاضی نشان دهند. مشکلات حافظه کلامی همچنین میتواند با توانایی دنبال کردن و پیگیری مکالمات گروهی یا سخنرانی مداخله کند.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حافظه کاری، به توانایی نگه داشتن اطلاعات در ذهن تا زمان سازماندهی مجدد و یا ایجاد تغییر در آن اشاره دارد، این نوع حافظه ظرفیت ذخیره سازی محدودی دارد، ما این نوع حافظه را برای وظایف چندگانه یا برای تفکر در مورد بیش از یک چیز استفاده میکنیم. کودکان با اختلال یادگیری ممکن است مشکلات حافظه کاری را به صورت مشکل در انجام دستورالعملهای چندمرحلهای یا مشکلات کامل کردن محاسبات ذهنی ریاضی انعکاس دهند. مشکلات این حافظه همچنین میتواند باعث تداخلاتی در درک مطلب خوانده شده گردد چرا که پیگیری کردن شخصیتهای داستان و مسیر داستان هنگامی که صدای کلمات جدید است سخت میشود. حافظه بینایی، به توانایی گرفتن اطلاعات بینایی و نگه داشتن آن در ذهن اشاره دارد. مانند حافظه کلامی اطلاعات بصری میتوانند با ظرفیت محدود در حافظه کوتاهمدت ذخیره شده و با تمرین فعال وارد حافظه بلند مدت شوند. کودکان با اختلال یادگیری ممکن است مشکلات حافظه بینایی را به صورت مشکل در به یاد آوردن تفاوت بین حروف نشان دهند، همچنین ممکن است که در مدرسه مشکلاتی در مباحث مبتنی بر بینایی داشته باشند (هارگیریوس، روباتام، فیلیپس، 2009) .
2-5- سببشناسی اختلالات یادگیری
یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه اختلالات یادگیری، بحث علتشناسی میباشد. در زمینه علتشناسی اختلال یادگیری نظریههای گوناگونی وجود دارد و با وجود کارهای قابل توجه که در این زمینه صورت گرفته است، تعیین سبب شناسی دقیق اختلال یادگیری کار دشواری است، احتمالا، علل گوناگونی را میتوان برای اختلال یادگیری تعیین کرد و در برخی موارد ممکن است نوع خاصی از یک اختلال یادگیری علل چندگانهای داشته باشد (سیلور، 1999). پذیرفته شدهترین علل اختلال یادگیری عبارت است از: عوامل عصب شناختی، ژنتیک، عوامل محیطی و تاخیر رشدی.
2-5-1- عوامل عصبشناختی

برخی از صاحبنظران علت اختلال یادگیری را آسیب مغزی، رشد عصب شناختی نا بهنجار یا نوعی نابهنجاری کارکرد عصبشناختی میدانستند. عوامل عصبشناختی کانون توجه بسیاری از پژوهشها و یکی از معیارهای موجود در شناسایی اختلال یادگیری است (سیلور، 1999). آسیب عصبشناختی مربوط به اختلال یادگیری ممکن است به اشکال مختلفی رخ دهد. آسیب عصبشناختی ممکن است در هنگام تولد و در شرایطی همچون موقعیت نابهنجار قرار گرفتن جنین به هنگام تولد یا کمبود اکسیژن به وجود آید. بروز عفونتها نیز میتواند به واسطه ایجاد صدمههای مغزی موجب اختلال یادگیری و آسیب مغزی شود. اگرچه در عمل، آسیب عصب شناختی را تا حد زیادی مسئول اختلال یادگیری میدانند ولی هنوز شواهد کافی برای آن در دسترس نیست (بندر، 1998؛ درو و هاردمن، 2000).
2-5-2- عوامل ژنتیکی
سبب شناسی ژنتیک نیز به عنوان یکی از علل اختلال یادگیری مورد توجه قرار گرفته است. نابهنجاریهای ژنتیک که به صورت ارثی به فرد میرسند، میتوانند در بروز یک یا چند مورد از مشکلات موجود در اختلال یادگیری موثر باشند (سیلور، 1999). الگوهای ژنتیکی برای کودکان با اختلال یادگیری برای نسبت خویشاوندی و احتمال بالا که پدر و مادر، پدر و مادر بزرگ، عمهها و عموها و یا دیگر اقوام نیز مشکلات یادگیری داشته باشند، همراه است (پاراچینی، اسکری، مناکو، 2007، به نقل از کرک و همکاران، 2011 ). برای سالیان دراز، پژوهشهای بسیاری، از جمله مطالعات مربوط به دوقلوهای یکسان و غیر یکسان، نشاندهنده تاثیر عوامل ارثی بر اختلالهایی از این نوع بوده است (آلارکون-کازاریس، 1998). مطالعات در حال حاضر در تلاش برای جداسازی نشانه های ژنتیکی برای اختلال یادگیری هستند، و این ممکن است به ما کمک کند که پیوند بین زیست شناسی و یادگیری را بهتر بفهمیم (کوپ، هارلود، مسکونیا، استیونسون، هلمنس و همکاران، 2005، به نقل از کرک و همکاران، 2011 ). اگر چه همه اختلالات یادگیری نمیتواند به علت ژنتیکی نسبت داده شود. تعدادی از مشکلات یادگیری ممکن است ریشه در عوامل محیطی و یا مراقبتهای بهداشتی ناکافی والدین که ممکن است بر رشد مغز تاثیر داشته باشد (کرک و همکاران، 2011).
2-5-3- عوامل محیطی
بررسیهای انجام شده در مورد عوامل موثر در بروز اختلال یادگیری نشان دادهاند که عوامل محیطی نیز در این میان دخالت دارند. نقش محیط در علل اختلال یادگیری همیشه مورد توجه بوده است. برای مثال، تربیت و آموزش ضعیف میتواند کودکان را در معرض رشد مشکلات یادگیری قرار دهد. محیط علاوه بر اینکه مستقیما بر یادگیری تاثیر منفی میگذارد، میتواند از طریق ایجاد شرایطی موجب شود که کارکرد بد عصبی با احتمال بیشتری بروز کند و به طور غیر مستقیم بر روی یادگیری تاثیر داشته باشد. شرایط اجتماعی-اقتصادی ضعیف به همراه گروهی از عوامل مانند سوء تغذیه، مراقبتهای بهداشتی ضعیف قبل و بعد از تولد، بارداری در سنین نوجوانی و مصرف مواد مخدر میتواند کودکان را در معرض خطر کارکرد بد عصب شناختی قرار دهند (هالاهان و همکاران، 2005؛ علیزاده، 1390).
2-5-4- تاخیر در تحول
در برخی از نظریهها به تاخیر رشد در سامانه عصبی اشاره شده است که موجب بروز مشکلاتی میشود که در افراد با اختلال یادگیری مشاهده میشود (سامانگو- اسپراز، 1999). از بسیاری جهتها، رفتار و عملکرد کودکان با اختلال یادگیری شبیه کودکان خردسالتر است. این کودکان معمولا در رشد مهارتها، مانند رشد مهارتهای زبانی و حوزه های بینایی- ادراکی و برخی حوزه های درسی تاخیر و مشکل دارند. اگر چه تاخیر رشد علت تعیین کننده اختلال یادگیری به شمار نمیآید ولی میتوان آن را یکی از عوامل متعدد در این رابطه دانست.
2-6- شیوع اختلال یادگیری
دانش آموزان دارای اختلال یادگیری بزرگترین طبقه کودکان استثنایی به شمار میروند. اگر چه اختلال یادگیری در تمام سنین یافت میشود اما در بحث شیوع تمرکز بر روی سنین آموزشی یعنی 6 تا 21 سال است. طبقه اختلالات یادگیری حدودا 44 درصد از همه دانشآموزان با ناتوانی را در بر میگیرد (دپارتمان آموزش آمریکا، 2010، به نقل از کرک و همکاران، 2011 ). با اینکه کودکان با اختلال یادگیری بزرگترین طبقه از کودکان با ناتوانی هستند اما در طی دهه اخیر تعداد آنان به 7 درصد کاهش یافته است. این کاهش به چند دلیل اتفاق میافتد که شامل مداخلات زودهنگام برای حمایت کودکانی که در سن خواندن هستند، تغییر تعاریف و ملاکهای شناسایی و استفاده از تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *