سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم و سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر

دانلود پایان نامه

 • 15-1-2- آشنایی با سازمان آستان قدس رضوی(پیشینه تاریخی،اهداف،وظایف و ساختارو…)………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
  2- بخش دوم: سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….66
  1- 2- 2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..66

 • 2- 2-2- تاریخچه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….67
  3- 2-2- تعریف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….68
  4- 2-2- انواع سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..69
  1-4- 2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی…………………………………………………………………………..70
  2-4-2-2- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم…………………………………………………………………………70
  3-4-2-2- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر………………………………………………………………………….71
  ج
  ج
  4-4-2-2- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته……………………………………………………………………………….72
  5-2- 2-ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….72
  6-2-2- نظریه های سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………….76
  1-6-2-2- نظریه پیوندهای ضعیف…………………………………………………………………………………………………..76
  2-6-2-2- نظریه شکاف ساختاری……………………………………………………………………………………………………76
  3-6-2-2- نظریه منابع اجتماعی………………………………………………………………………………………………………77
  7- 2- 2-الگوهایی برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………..77
  8-2- 2-ویژگی های سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………79
  9- 2-2- راه های ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان…………………………………………………………..80
  10-2-2- مزایای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..82
  11-2-2- هرینه های بالقوه سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………84
  12-2- 2- سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت……………………………………………………………….85
  13- 2- 2- نقش سرمایه انسانی و افراد در سرمایه اجتماعی سازمان……………………………………………87
  بخش سوم: ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نقش مدیران…………………………………………….91
  1- 3-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..91

  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد ناسیونالیسم عرب و رابطه استراتژیک
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.