پایان نامه رایگان روانشناسی : روان نمایشگری

دانلود پایان نامه

نیمهی تجربی تعداد 30 آزمودنی مرد با روش نمونه گیری قضاوتی از چند مرکز ترک اعتیاد سطح مشهد جمع‌آوری شدند تمام آزمودنیها براساس ویرایش چهارم معیارهای کتابچه‌ی تشخیصی و اماری اختلالات روانی (DSM-IV) دارای همبودی اختلال وابستگی مواد افیونی( شیرهی تریاک، کریستال) و افسردگی اساسی بودند و به صورت تصادفی در گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند.(15 نفر در هر گروه) برای ارزیابی از آزمون افسردگی بک و تست مورفین در اول و آخر درمان استفاده شد. راهنمای درمانی 12 جلسهای گروه آزمون اجرا شد و گروه شاهد مداخلهی شناختی رفتاری دریافت نکرد. داده ها با بهره گرفتن از آزمون آماری مجذور خی و آزمون یومن ویتنی تحلیل شدند.
در گروه آزمون 5 آزمودنی عود داشتند که نسبت به گروه شاهد که عدد در هر 15 آزمودنی مشاهده می شد به طور معناداری پایین بود. میزان افسردگی گروه آزمون نیز در پس آزمون با میانگین رتبهی 8 نسبت به گروه شاهد با میانگین رتبهی 23 کاهش معنی‌داری نشان داد.
نتیجه اینکه استفاده از روش گروه درمانی شناختی رفتاری در درمان مبتلایان به اختلال وابستگی به مواد افیونی همراه با اختلال افسردگی اساسی موثر میباشد.
در تحقیقی که توسط ابراهیمی و همکاران (1386) انجام شد سهم مقیاس نگرشهای ناکارآمد و خرده مقیاسهای سلامت عمومی در پیش بینی و نسبت بخت ابتلا به افسردگی مورد بررسی قرار گرفت.
در این مطالعهی توصیفی- تحلیلی 65 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افسرده خویی از درمانگاههای روانپزشکی نور و نواب صفوی اصفهان و 65 فرد سالم همتا بر اساس سن, جنس و تحصیلات انتخاب شدند. هر دو گروه مقیاس های نگرشهای ناکارآمد 26 گویهای (DAS-26) و پرسشنامه سلامت, عمومی (GHQ-28) را تکمیل نمودند, داده ها توسط روش رگسیون لجستیک, خطی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.)

مقولهبندی نمرات مقیاس نگرش های ناکارآمد تحت دو مقوله پر خطر و تحلیل رگرسیون- لجستیک نشان داد نسبت شانس بروز در افراد پر خطر 82/6 برابر افراد کم خطر است و همبستگی دو رشته ی نقطه ای بین نمرات نگرش های ناکارآمد و تشخیص روانپزشک 44/0 بدست آمد همچنین خرده مقیاس های سلامت عمومی به طور معنا داری پیش بینی کننده بروز افسرده خویی است. نتیجه اینکه احتمالا نگرشهای نا کارآمد عامل بروز خطر افسردگی است و جهت تعیین
آسیبپذیری شناختی بیماران مبتلا به افسردگی می توان از مقیاس نگرش کارآمد 26 گویهای در کار آزمایی بالینی استفاده کرد.
اسکیان و همکاران به بررسی تاثیر سایکو درام (روان نمایشگری) بر افزایش تمایز یافتگی فرد از خانواده اصلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 5 تهران پرداختند.
نمونهی پژوهش 20 نفر دختر سال اول دبیرستان بودند. (10 نفر برای هر یک از گروه های آزمایش و کنترل) که کلاس پایه تحصیلی و نمرات دبیرستانشان در نمونهگیری کنترل شد10 نفر دانش‌آموزان در هر کلاس از طریق نمرات پایین پرسشنامه تمایز یافتگی انتخاب شدند. 12 جلسه گروه سایکودرام 5/1ساعته, با فاصلهی زمانی دو بار در هفته برای گروه آزمایشی اجرا شد و گروه گواه رویکردی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات روان نمایشگری، پرسشنامهی مذکور در هر دو گروه اجرا شد. (پس آزمون)پردازش داده های پژوهش، با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آزمون تی برای گروه های مستقل انجام گرفت. نتایج پردازش داده ها، فرضیه های پژوهش را تأیید کردند؛ بدین معنا که گروه های سایکودرام توانست تمایز یافتگی دانشآموزان دختر دبیرستانی را افزایش دهد.
دادجو (1376) در پژوهشی که با عنوان (( علل موثر بر پیدایش اضطراب در مدرسه دانش آموزان و بخشی از روش سایکودرما در درمان حالات اضطرابی آنها)) انجام داد, نشان داد که میزان اضطراب مدرسه دانشآموزانی که با روش سایکو درما آموزش دیده بودند کمتر از اضطراب مدرسه دانشآموزانی بودند که با این روش آموزش ندیده بودند( اسکیان و همکاران، 1384).
مولوی و همکاران، تاثیر روان نمایشگری بر افزایش مهارت های اجتماعی و عزت نفس بیماران مبتلا به اسکیزو فرنیای نوع یک و دو را مورد بررسی قرار دادند.
در این مطالعه تجربی و مداخلهای از بین بیماران مرد مبتلا به اسکیزوفرنیای که در طول شش ماه اول 1384 در بخشهای اعصاب و روان بیمارستان روانپزشکی ایثار شهر اردبیل بستری بودند. 80 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی تعادلی به چهار گروه 20 نفره تخصیص یافتند جلسات اجرایی روان نمایشگری برای گروه های آزمایش نوع یک و به مدت 9 هفته و هر هفته 3 جلسه شامل مراحل آمادگی، اجرا و درون‌پردازی و تمرین رفتاری تشکیل شد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی، فهرست مهارت‌های اجتماعی ویژه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ استفاده شد. داده‌ها با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس دو عاملی تجزیه و تحلیل شد.
نتیجه اینکه اجرای فنون روان نمایشگری بر مهارت اجتماعی و عزت نفس بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا موثر است و این اثر بر بیماران مبتلا به نوع یک این اختلال بیشتر است.
شریفی نیا و همکارانش (1386) در تحقیقی اثر بخشی دو روش درمان یکپارچه توحیدی و شناخت درمانی در کاهش رفتار مجرمانه زندانیان را مورد مقایسه قرار دادند.)
بانیستر در پژوهشی در رابطه با اثر بخشی روان نمایشگری در نوجوانان دختر آزار دیده جنسی، قرار گرفته شده, دریافت که انجام فنون روان نمایشگری موجب ابراز هیجانهای منفی اعضا و کاهش دوسوگرایی و تعارض در ابراز هیجان آنها
میشود. به نحوی که پس از انجام جلسههای روان نمایشگری سطح اعتماد به نفس آزمودنیها افزایش یافته بود. آلتمن نیز در بررسی نشانگان مرضی پس از سو استفاده گری در گروهی از زنان آزار دیده دریافت که شرکت در جلسههای روان نمایشگری موجب افزایش توانایی ابرازگری اعضا در بیان عواطف و رفتارهای جسارت آمیز آنها شده است. در پژوهشی دیگر کاربونل به بررسی تاثیر گروه های روان نمایشگری در سازگاری دانشآموزان بحران دیده دختر پرداخت. نتایج پژوهش او حکایت از ان داشت که میزان ارتباطهای بین فردی و رفتار های ابزار گونه شرکتکنندگان در گروه روان نمایشگری به شدت افزایش یافته است. به نحوی که اعضای گروه به راحتی از هیجانهای مرتبط با تجارب آسیبزا صحبت می کردند(زابلی، ثنائی ذاکر، حمیدی، 1386).
رضاییان (1384) در پژوهش خود در رابطه با اثر بخشی روش روان نمایشگری در درمان بیماران افسرده به این نتیجه رسید که گروه روان نمایشگری در کاهش افسردگی بیماران افسرده به طور معنا داری موثر تر از درمان روان پزشکی و همچنین بهتر از ترکیب روان نمایشگری و درمان پزشکی بوده است(همان منبع).
در تحقیقی که توسط زارع و همکاران (1386) انجام شد مقایسهی مشاورهی گروهی عقلانی- عاطفی, رفتاری و روش مشاوره روان نمایشگری در افزایش سلامت عمومی و ابرازگری هیجانی مراجعان زن مورد بررسی قرار گرفت.
هدف این پژوهش مقایسهی اثربخشی مشاورهی گروهی عقلانی- عاطفی, رفتاری و روش مشاوره روان نمایشگری در افزایش سلامت عمومی و ابرازگری هیجانی مراجعان زن مراکز بهزیستی شهر تهران می باشد جامعه آماری پژوهش شامل 68 مراحع زن مراکز دولتی بهزیستی تهران است که به طور داوطلب برای شرکت در جلسات مشاور گروهی ثبت نام کردند.36 نفر از زنانی که حائز شرایط ورود به
جلسههای مشاوره گروهی بودند، به عنوان نمونه پژوهش حاضر به طور هدفمند انتخاب شدند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. اعضای گروه ها به وسیله پرسشنامه‌های ابرازگری هیجانی کینگ و امونز و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ قبل و بعد از جلسه‌های مشاوره گروهی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها از طریق آزمون آماری تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی ال، اس، دی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که هر دو روش مشاوره گروهی عقلانی ـ عاطفی، رفتاری و روان نمایشگری بر افزایش ابرازگری هیجانی و سلامت عمومی مراجعان اثربخش می‌باشد. همچنین مشخص شد که روش روان نمایشگری در مقایسه با مشاوره گروهی عقلانی عاطفی، رفتاری در افزایش ابرازگری هیجانی اثربخشی بیشتری دارد.
در تحقیقی که توسط زالپور و همکاران (1389) انجام شد تاثیر گروه درمانی با تلفیق دو تکنیک صندلی داغ و مرور زندگی نامه بر کاهش خشم نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق تعداد 19 نفر از نوجوانانی که بر اساس نمرهی مقیاس مشکلات سلوک پرسشنامهی خود گزارش‌دهی نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک تشخیص داده شده بودند و به تصادف در سه گروه آزمایشی 6 نفره، کنترل بحث آزاد و کنترل بدون دریافت مداخله قرار گرفتند.پرسشنامه حالت هیجانی و صفات شخصیتی خشم اسپیلبرگ (STAXI-2) برای سنجش مولفه‌های خشم در پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. اعضای گروه آزمایشی در 11 جلسه گروه درمانی با بهره گرفتن از دو تکنیک صندلی داغ و مرور زندگی نامه, شرکت نمودند. داده ها با بهره گرفتن از آزمون کراسکال- والیس و u مان ویتنی مورد تحلیل قرار گرفت.
مقایسه نتایج پس آزمون سه گروه , تفاوت را نتایج مقایسه دوبه‌دوی گروها با بهره گرفتن از u مان ویتنی نشان داد در متغیر هایی که تفاوت معنادار بین سه گروه داشت، این تفاوت بین گروه های آزمایشی و بحث آزاد و نیز گروه های آزمایشی و بدون دریافت مداخله بود اما تفاوت معناداری بین گروه های بحث آزاد و بدون دریافت مداخله مشاهده نشد.
این یافته ها نشان می دهد این شیوه ی گروه درمانی در کاهش مشکلات خشم از بی درمانی و پلاسیبو نتایج بهتری به بار می آورد.(زالپور و همکارانش، 1389)
زندی پور و همکارانش به بررسی نقش درمانی به روش مشاورهی گروهی بر رشد استدلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران پرداختند.
به طور کلی فرضیه‌های پژوهش، نشان می دهد که داستان درمانی به شیوه مشاوره گروهی بر رشد استدلال اخلاقی دختران نو جوان بزهکار اثر می‌گذارد.
روش اجرای این پژوهش روش آزمایشی و تحلیل کیفی است. برای سنجش فرضیه‌های پژوهش حاضر، از آزمون رشد اخلاقی کلبرگ, داستان ناتمام محقق نوشته, جملات ناتمام محقق ساخته و نوشتن زندگینامه ی شخصی در دو مرحله‌ی پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است یافته‌های پژوهش نشان می دهد که میانگین نمره‌ی کل جملات ناتمام. داستان ناتمام و زندگینامه نویسی، نظام‌بندی مشاهدات و آزمون رشد اخلاقی گلبرگ در پس آزمون گروه آزمایش افزایش یافته است، در حالی که تغییر محسوسی رخ نداده است. بدین ترتیب فرضیه های این پژوهش تایید می شوند یعنی از داستان درمانی رشد استلال اخلاقی دختران نوجوان بزهکار افزایش می‌یابد (زندیپور و همکاران، 1387).
2-17- فرضیه ها
1- گروه درمانی مبتنی بر رویکردهای شناختی- رفتاری و رواننمایشگری تأثیر متفاوتی بر افسردگی نوجوانان زندانی دارند.
2- گروه درمانی مبتنی بررویکردهای شناختی- رفتاری و روان نمایشگری تأثیر متفاوتی بر نگرش ناکارآمد نوجوانان زندانی دارند.

فصل سوّم
فرآیند روش شناختی

3- فرآیند روش شناختی
3-1- مقدمه
در این فصل روش‌شناسی پژوهش شامل روش تحقیق، روش نمونه گیری، ویژگیهای نمونه، ابزارهای گردآوری اطلاعات، روش اجرا و شیوه‌های تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می گیرد.
تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع آزمایشی می باشد.
طرح تحقیق حاضر در قالب یک طرح آزمایشی سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفته است. قبل از اجرای آزمایش ( اعمال متغیرهای مستقل ) تمامی آزمودنی ها بطور همزمان تحت پیش آزمون واقع شده و سپس یک گروه از آزمودنی ها ( گروه آزمایشی اول ) تحت گروه درمانی به شیوه شناختی – رفتاری و یک گروه از آزمودنی ها ( گروه آزمایشی دوم ) تحت گروه درمانی به شیوه روان نمایشگری قرار گرفتهاند. در گروه کنترل هیچ مداخلهای صورت نگرفت.

مطلب مشابه :  الزام و التزام و فقهای امامیه

3-2- جامعه آماری روش نمونه گیری
در تحقیق حاضر جامعه آماری مشتمل بر 150 نفر از نوجوانان پسر که به علت ارتکاب جرم در کانون اصلاح و تربیت شیراز نگهداری میشوند، می باشد. از بین این نوجوانان 60 نفر به شیوه کاملاً تصادفی انتخاب و به همین شیوه در سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. گروه اول آزمایش، در معرض درمان شناختی – رفتاری، گروه دوم در معرض روش درمانی روان نمایشگری قرار گرفته و گروه سوم بعنوان گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند.

3-3- ویژگیهای نمونه
نمونه حاضر از نظر جنسیت مذکر و از نظر سطح تحصیلات از ابتدایی تا دیپلم و از نظر میزان سن به ترتیب، میانگین و انحراف استاندارد گروه روان نمایشگری 61/16، 14/1، گروه شناختی 89/16، 02/1 و گروه کنترل 72/16، 89/0 بوده و به لحاظ نوع جرم متنوع (سرقت، قتل، ضرب و جرح و تهدید و تجاوز) میباشد. در این تحقیق به منظور رعایت استاندارد برای هر کدام از گروه ها حداقل 20 نفر در نظر گرفته شد ولی در هنگام اجرای تحقیق بدلیل ترخیص شدن از کانون از گروه شناختی – رفتاری 2 نفر از گروه روان نمایشگری 2 نفر و گروه کنترل نیز 2 نفر افت آزمودنی ایجاد شد.

3-4- ابزارهای گردآوری اطلاعات و اعتبار و پایایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پژوهش حاضر به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است.

3-5- اعتبار و پایائی مقیاس افسردگی کودکان (CDI)
پرسشنامه افسردگی کودکان توسط کواکس (1981) برای ارزیابی افسردگی در دوران کودکی و نوجوانی گسترش یافته است. این پرسشنامه یک ابزار خود- گزارشی مشتمل بر 27 سؤال است. هر یک از 27 سؤال آن براساس یک مقیاس سه درجهای 0، 1 و 2 درجهبندی شده است. دامنه نمرات از صفر تا پنجاه و چهار میباشد و نمره زیاد معرف درجه بالایی از افسردگی میباشد (رجبی، 1382).
در این تحقیق ضرایب پایایی پرسشنامه افسردگی کودک با روش های بازآزمون (بعد از یک هفته)، آلفای کرونباخ و تنصیف با روش تصحیح شده اسپیرمن- براون به ترتیب 81/0 (تعداد 98)، 88/0 و 83/0 به دست آمد، که تمام این ضرایب در سطح 01/0=P معنادار میباشند. علاوه بر این، همبستگی سؤالهای پرسشنامه با نمره کل نیز محاسبه شد که همه سؤالها با نمره کل همبستگی معناداری داشتند. دامنه این ضرایب بین 35/0 تا 62/0 با میانگین 49/0 متغیر میباشد. همچنین ضرایب پایایی پرسشنامه فوق برای دانشآموزان دختر با بهره گرفتن از روش های بازآزمایی (به فاصله یک هفته) 87/0 (تعداد 50)، آلفای کرونباخ 86/0، و تنصیف 83/0؛ و برای
دانشآموزان پسر به ترتیب 70/0 (تعداد 47)، 87/0 و 83/0 میباشد. به علاوه، ضرایب پایائی بازآزمون برای آزمودنیهای فارس زبان 84/0 (تعداد 56)، آلفای کرونباخ 88/0 و تنصیف 84/0؛ و برای آزمودنیهای عرب زبان به ترتیب 74/0 (تعداد 42)، 82/0 و 82/0 محاسبه شدند، که همه این ضرایب در سطح 01/0=P معنادار میباشند.
بررسیهای انجام یافته درخصوص پایانی و روایی پرسشنامه CDI نشان
میدهد که این ابزار اندازهگیری از پایائی و روایی رضایتبخش برخوردار میباشد. در یک مطالعه پایایی، روایی و ویژگیهای روانسنجی ترجمه یونانی مقیاس افسردگی (CDS-D) توسط فانتولاکیس و همکاران (2001) انجام گرفت. آنها آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس 95/0، پایایی بازآزمایی بین 45/0 و 95/0 برای سؤالات انفرادی و 71/0 برای نمره کل گزارش نمودند.همچنین، آنها دریافتند که آلفای کرونباخ برای سؤالات عامل یکم 91/، برای عامل دوم 76/0 و برای عامل سوم 94/0 میباشد.
گلزاری (1369) نسخه فارسی مقیاس افسردگی کودکان (CDS) را برای جمعیت عمومی ایران اعتباریابی و هنجاریابی کرد. پایایی این مقیاس از طریق بازآزمایی 6 هفتهای، 82/0 میباشد و آلفای کرونباخ آن را 96/0 گزارش
میکند. نجاریان (1373) آلفای کرونباخ کل آزمودنیها را برای مقیاس فرم کوتاه افسردگی کودکان (CDS-A)، آزمودنیهای دختر و پسر و همچنین ضرایب اعتبار آن را بسیار رضایتبخش گزارش کرد. وی از همسانی بالای فرم کوتاه

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید