توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- …

[۳۲] A. Chamam and S. Pierre, “A distributed energy-efficient clustering protocol for wireless sensor networks,” Computers & electrical engineering, vol. 36, pp. 303-312, 2010.[۳۳] V. Geetha, P. Kallapur, and S. Tellajeera, “Clustering…

مقاله علمی با منبع : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

۱۹۲ ۴۸٫۰ خیلی زیاد ۱۶۸ ۴۲٫۰ میانگین: ۷۵ نمودار‏۴‑۱۲: شاخصنقشهایاجتماعی شاخصارزش های اجتماعی جدول شماره(۴-۱۴) وضعیت شاخص ارزش های اجتماعی همچون جمع گرا یا فرد گرا بودن و یا ارزش…