متن کامل – توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و …

 پیغامدهی در فاز سوم الگوریتم ۶۲ پیغامدهی در فاز چهارم الگوریتم ۶۳ مدل حرکتی پیاده‌روی تصادفی با زمان تصادفی t[52] 65 مدل پیاده‌روی تصادفی با مسافت پیمایشی d در مسیر انتخابی[۵۲] ۶۵ مدل حرکتی…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 54

9-3- خلاصههمانطور که ملاحظه گردید روش و ابزار پژوهش در این فصل مشخص گردید. در فصل چهار با استفاده از مفاهیم آماری مورد اشاره در این فصل به آزمون فرض…

بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 46

نقاط فشار و مسائل استراتژیک خوشه:هنوز مطالعه کامل صورت نگرفته و مسائل اساسی خوشه استخراج نشده است.چشم انداز تدوین شده برای خوشههنوز مطالعه کامل صورت نگرفته و چشم اندار خوشه…

مقاله – بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 45

ضعف در بازار و بازاریابیچشم انداز تدوین شده برای خوشهتا سال 1392 خوشه فرآوری زیتون گیلان یک خوشه توسعه یافته و پویا خواهد بود که توانسته است با افزایش کیفیت…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 15

چکیدهتوسعة صنعتی از طریق توسعة خوشههای کسب و کار به عنوان یکی از رویکردهای بدیلی است که طی دو سه دهة اخیر در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال…

پژوهش – بررسی نقش زن در قصه‏های گیلانی- قسمت 19

در روزگاری پادشاهی بود که دو همسر داشت. زن اول فرزندی نداشت، ولی زن دوم پنج فرزند داشت که سه تا دختر و دو تا پسر بودند. زن اول نزد…