تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه

۸- جعل و وضعاما نامبرده از طرح این مقدمه فارغ می‌شود، و بسراغ همان بحث‌های انتزاعی رفته، و ارتباطی میان زمینه‌ها و راه‌حلها برقرار نمی‌سازد (مهریزی، ۱۳۷۷: ص ۲۶۱ و…