بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 41

ارائه نقشه فعلی خوشه که در بر دارنده کل ساختار موجود خوشه و همه زیر مجموعهها و واحدهای مختلف آن باشد.بررسي ساختاري و كاركرد خوشه در وضعيت هاي موجود و…

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران- قسمت 29

مسئولیت ارائه خدماتقدرت بالا بردن درآمدقدرت قضاییاستقلال منطقهایحق اظهارنظر و قدرتکاراییدرآمدآسیبپذیری کمترکاهش فقرشکل 3-1- تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر+مأخذ: اشتاینر (2007، 176)شکل 3-2 معابر اصلی اقتصادی و سیاسی نفوذ تمرکززدایی…