فایل دانشگاهی – بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت …

6-4- نمونه آماری پژوهشبرای انجام آزمون فرض در سطح اطمینان 95% به ازای 1500 واحد فعال، به تعداد 307 عدد پرسشنامه نیاز بود. در گام اول تعداد زیادی از واحد…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت …

ط) عدم همکاری و هماهنگی بینسازمانی:نهادهای گوناگون دخیل در مسأله توسعه خوشههای صنعتی به جای ارتباط همافزایی و تقسیم دقیق مسوولیتها، متاسفانه دچار موازیکاری و برخوردهای حذفی هستند.ی) ضعف نیروی…

بررسی تاثیرات میانجی گری سبک رهبری تحول گرا بر رابطه بین هوش …

نورشاهی، نسرین، 1392، بررسی رابطه پیامدهای رهبری تحولگر در میان رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران، مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره 10، شماره 3، صص 176- 163.نوریان، خیرالله…