تحقیق – بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران- قسمت …

6469417/8- 57637885/0- UP 69616598/0- 82806469/0- Dec معادله (3):شاخص نسبت شدت فقر 2688678/7- 0015572360/0- LGDP 5310303/3- 049929605/0- HC 637053/10 069718158/0 AD 71289053/0 017193882/0 UP مأخذ: نتایج تحقیق با استفاده از نرم…

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران- قسمت 25

شاخص پنجم شاخص عدم توازن عمودی[115] است. این شاخص درجهای را میسنجد که دولتهای محلی برای پشتیبانی هزینههایشان به درآمد دولت مرکزی وابسته هستند و به صورت نسبت پرداختهای انتقالی بیندولتی[116] بر…