نقش جانوران در فرهنگ افسانه‌های مردم ایران- قسمت ۲۴

در متون کهن در بیان ویژگی‌های کلاغ آمده است:«بعیدالاسفار است و او اول مرغی بود که بعد از طلوع فجر شروع در پریدن کند و جوز بسیار جمع کند و…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 54

9-3- خلاصههمانطور که ملاحظه گردید روش و ابزار پژوهش در این فصل مشخص گردید. در فصل چهار با استفاده از مفاهیم آماری مورد اشاره در این فصل به آزمون فرض…