اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۴۲

که جامههای شسته در آغوش دودهای معطربر بامهای آفتابیتان تاب میخوردمرا پناه دهید ای زنان سادهی کاملکه از ورای پوست، سرانگشتهای نازکتانمسیر جنبش کیف آور جنینی رادنبال میکندو در شکاف…