سامانه پژوهشی – تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و …

________________________نهج البلاغه، خطبه ی اوّل.مجمل التواریخ و القصص، ص۱٫نهج البلاغه، همان.همان، خطبه ی ۱۸۵٫۴-۲-۴ سیرت رسول اللهاین کتاب، ترجمه و انشای رفیع الدین اسحق بن محمد همدانی قاضی ابرقوه(۵۸۲-۶۲۳ه.ق) است…

فایل – بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- قسمت ۱۷

روایی همگرا[۴۱]: روایی همگرا (سازه) زمانی ایجاد می‌شود که نمرات به‌دست آمده از دو ابزار مختلف، همان مفهومی را که به میزان زیادی به آن مرتبط می‌شوند، بسنجند. به عبارت…