بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- …

نمودار ۴-۵: فراوانی و درصد فراوانی سن افراد مورد مطالعهبنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بیش‌ترین افراد مورد مطالعه بین سن‌های ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند و کم‌ترین افراد مورد…

فایل – بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- قسمت ۱۷

روایی همگرا[۴۱]: روایی همگرا (سازه) زمانی ایجاد می‌شود که نمرات به‌دست آمده از دو ابزار مختلف، همان مفهومی را که به میزان زیادی به آن مرتبط می‌شوند، بسنجند. به عبارت…

پژوهش – بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- …

ارائه پیشنهاداتی برای تأمین رضایت‌مندی بیشتر زیان‌دیدگان به شرکت بیمه ایران.پرسش‌های پژوهشاز آن‌جایی‌که حل مشکلات و برآوردن انتظارات مشتریان یکی از عوامل اساسی در گسترش بازار و نگه‌داری وفاداری مشتریان…