مقاله علمی با منبع : بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 42

نظام اجرایی و برنامهریزی در کشور ما کاملاً متمرکز بوده و توالی فاسد و مشکلات عدیده ناشی از این معضل اساسی نیز به خوبی در تمام سطوح اداری و اجتماعی…

بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 41

ارائه نقشه فعلی خوشه که در بر دارنده کل ساختار موجود خوشه و همه زیر مجموعهها و واحدهای مختلف آن باشد.بررسي ساختاري و كاركرد خوشه در وضعيت هاي موجود و…