بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- …

شکل ۲-۲: نمودار اجرای مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره: خسارت۲-۱۵- ابعاد کیفیت در بخش دولتی– اطلاع‌رسانی: مراجعه کنندگان به بخش دولتی، معمولا نمی‌دانند نخستین گام از کجا آغاز می‌شود و…

علمی : بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- قسمت …

محصول: لاولاک و رایت معتقدند که مدیران باید باتوجه به منافع مورد انتظار مشتریان و نیز عملکرد کالاهای رقبا، ویژگی‌های محصول اصلی) اعم از کالا یا خدمات (و مجموعه اضافی خدمات…