تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و نثر …

۴-۳-۶ اخلاق ناصری…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲۴-۳-۷ اوصاف الاشراف………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴۴-۳-۸ معراج السعاده……………………………………………………………………………………………………………۱۱۵نثر عرفانی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷۴-۴ کتب عرفانی…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸۴-۴-۱ کنز السالکین……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸۴-۴-۲ شرح شطحیات………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰۴-۴-۳ اسرار التوحید فی المقامات شیخ ابوسعید ابو الخیر…………………………………………………………۱۲۲۴-۴ -۴ مرصاد العباد…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴۴-۴-۵ مصباح الهدایه…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸۴-۵ کتب علمی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰۴-۵-۱ هدایه…