بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- …

نمودار ۴-۵: فراوانی و درصد فراوانی سن افراد مورد مطالعهبنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بیش‌ترین افراد مورد مطالعه بین سن‌های ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند و کم‌ترین افراد مورد…

بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- …

اطلاع رسانی شرکت بیمه در خصوص رسیدگی به نحوه شکایات بیمهای و فرآیند رسیدگی به شکایات مطلع کردن شما از نحوه ارزیابی و محاسبه میزان خسارت با توجه به این‌که…