مقاله – بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 45

ضعف در بازار و بازاریابیچشم انداز تدوین شده برای خوشهتا سال 1392 خوشه فرآوری زیتون گیلان یک خوشه توسعه یافته و پویا خواهد بود که توانسته است با افزایش کیفیت…

بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 41

ارائه نقشه فعلی خوشه که در بر دارنده کل ساختار موجود خوشه و همه زیر مجموعهها و واحدهای مختلف آن باشد.بررسي ساختاري و كاركرد خوشه در وضعيت هاي موجود و…