منابع مقالات علمی : اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان- قسمت 20

اصل ششم– تعهد به انجام برنامه:پس از تهیه وتنظیم برنامه مراجع باید به اجرای آن ملزم ومتعهد گردد.داشتن یك طرح خوب به این معنی است كه مراجع مطمئنا” آن را خوب…

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 20

ربای رایج در عربستان، مطلق زیاده‌خواهی در مبادلات نبوده بلکه نوع خاصی از زیاده‌خواهی قرض‌دهندگان می‌باشد; از آیه «فلکم رئوس اموالکم » نیز همین معنی تداعی می‌شود; ربا به نوع…

علمی : خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 17

گفتار چهارم: وجه‌التزام در رويه قضاييرويه قضايي در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه‌التزام همراه با اصل تعهد بی‌تأثير از نظريات ابراز شده توسط حقوق‌دانان نبوده است. اساساً قضات از…