فایل دانشگاهی – نقش جانوران در فرهنگ افسانه‌های مردم ایران- قسمت ۵

۴-۵۷- ناردان خاتون ۱۷۷۴-۵۸- نبی لنگ ۱۷۸۴-۵۹- ننه‌ماهی (۱) ۱۷۸۴-۶۰- وفا ۱۷۸۴-۶۱- هفت گرگه ۱۷۹فصل پنجم: نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………….۱۸۰منابع.……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۴الف- کتاب‌ها………………………………………………………………………………………………………………۱۸۴ب- مجموعه مقالات…………………………………………………………………………………………………….۱۹۳چکیدۀ انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..۱۹۵ مقدمه زبان افسانه‌ها، زبان مشترک ادوار مختلف تاریخ…