اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۴۴

گاهی به این حقیقت یأسآوراندیشه میکنید که زندههای امروزیچیزی به جز تفالهی یک زنده نیستند….شاید که اعتیاد به بودنو مصرف مداوم مسکّنها،امیال پاک و ساده و انسانی رابه ورطهی زوال…

بررسی تاثیرات میانجی گری سبک رهبری تحول گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و …

بیگینیا، عبدالرضا و کلانتری، فاطمه، 1390، رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و تنیدگی روانی ناشی از شغل کارکنان با تاکید بر گونههای شخصیتی، دو ماهنامه دانشور رفتار، دوره 18، شماره…