تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و نثر ادب فارسی۹۳- قسمت …

همایی، جلال الدین، فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران، هما، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۲، ص۳۵۳٫زاهدی، جعفر، زین الدین، روش گفتار(علم البلاغه)، مشهد، دانشگاه مشهد، چاپ اول، ۱۳۴۶، ص۳۷۶٫مهدی، مجتبی،…