پایان نامه رشته حقوق : تولیدات صنعتی

قاچاق……………………………………………………..105نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………110پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….111منابع و پیوستهامنابع………………………………………………………………………………………………………………….113چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………118مقدمهپدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی […]