مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

با موضوع

تعهد سازمانی نشون دهنده وابستگی به سازمانه (ساروقی،۱۳۷۵، ص۲۰). شهید مطهری درباره تعهد اینجور می گوید:” تعهد به معنی تعهد به اصول و فلسفه یا …

تعهد عاطفی

۲-۳-۱-۲ تعهد دائمی دومین بعد از ابعاد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۰) تعهد دائمی می باشه، که بر مبنای تئوری سرمایه گذاری های بیکر (۱۹۶۰) …

مطالعه بارن و گرین برگ

تعهد به وسیله جنبه های جور واجور شغل تحت اثر قرار می گیرد: مشاغلی که اندازه مسئولیت و اختیار واگذار شده در اون زیاد، تکرار پذیری اون کم و جذابیت اون زیاد باشه، مسئول …

مدل “مییر و شورمن”[۱]

۶-۱-۲ دو دیدگاه در مورد تعهد سازمانی دو دیدگاهی که امروزه در تعهد سازمانی مطرحه، یعنی: الف (دیدگاه نگرشی که تعهد رو به عنوان چیزی عاطفی یا نگرشی می دونه …