پایان نامه روانشناسی : 0.001

سیآمریکا-0.0930.2740.3080.0010.1880.025عدم-0.2390.0040.3960.0010.060.478همکاری0.1780.0340.04290.0010.3640.001آژانس-انرژی اتمی0.0310.7150.2050.0140.2060.014ایران0.2210.0080.2790.0010.4930.001هشدار دادن-0.080.3430.0330.0010.1630.052نماینده0.1760.0360.03120.0010.2810.001خواست‌ها0.4310.0010.03960.0010.03550.001غیرقانونی دانستن0.2380.40.2740.001-0.0750.378وی ا آآژانس-انرژی اتمی0.0310.7150.2050.0140.2060.014خواستار0.040.6340.4760.0010.2610.002دسترسی0.0130.8770.4210.0010.3180.001فوری0.0480.5760.510.0010.2250.007بازرسان0.0650.4430.3140.0010.0740.387رادیوفردااتحادیه اروپا-0.1320.1170.04930.0010.2880.001مانع تراشی-0.2230.0080.2920.0010.0850.312بازرسی0.0650.4430.03140.0010.0740.384آژانس-انرژی اتمی0.0310.7150.2050.0140.2060.014غیرقابل قبول دانستن0.2640.0010.3250.001-0.0630.457فارس نیوزسخن پراکنی-0.2250.0070.2840.001-0.0550.513فرستاده0.0390.6450.3680.0010.2020.016امریکا-0.0930.2740.3080.0010.1880.025آژانس-انرژی اتمی-0.0310.7150.2050.0140.2060.014جلسه0.0540.5470.04490.0010.0170.848شورای حکام0.0560.5070.2050.014علیه-0.1880.0250.3250.0010.03140.001ایران0.2210.0080.2790.0010.4930.001رجا نیوزآژانس-انرژی اتمی0.0310.7150.2050.0140.2060.014باید-0.3070.0010.4090.001-0.1090.195ادعا0.0010.0010.2060.140.2050.14پارچین000000مدرک0.1920.0220.3840.0010.1580.061ارائه کردن0.1980.018..6160.0010.1630.052مشرقعباسی000000آژانس0.0310.7150.2050.0140.2060.014مدرک0.1920.0220.3840.0010.1580.061ارائه کردن0.1980.018..6160.0010.1630.052با توجه به […]