آگوست 3, 2020

پایان نامه با واژه های کلیدی تصویر، ……………………………………………………………………………………………………………………………..، …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 1183-4-1-6-4-1 حقّ کار کردن ……………………………………………………………………………………………….. 1193-4-1-6-4-2 حق تمتّع عادلانه و مساعد کار ………………………………………………………………………… 1193-4-1-6-4-3 حقّ دریافت مزد و مزایای منصفانه …………………………………………………………………… 1203-4-1-7 سیاست چندپایتختی …