پژوهش دانشگاهی – اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۲۹

نه چـــــراغی اسـت در آن پایان هــر چــــه از دور نمایان استشــــــاید آن نقطـهی نــــورانی چشــــم گــرگــان بیابان است..(همان:۱۴۳)بدبینی، ناامیدی و ظلمت و تنهایی در این سالها چنان روح او…

بررسی اندشه های کلامی در دیوان جامی- قسمت ۹۸

گرچه ابدان بود پراکنده همچو آتش بدم شود زنده[۴۵۵] در این ابیات نیز جامی به دو نوع صور که یکی در هنگام مرگ و دیگری به هنگان زنده شدن همه…