تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه

۸- جعل و وضعاما نامبرده از طرح این مقدمه فارغ می‌شود، و بسراغ همان بحث‌های انتزاعی رفته، و ارتباطی میان زمینه‌ها و راه‌حلها برقرار نمی‌سازد (مهریزی، ۱۳۷۷: ص ۲۶۱ و…

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و …

Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree ofM.Sc in Information Technology EngineeringFeburary , 2014Wireless Sensor Network ↑Defense Advanced Research Projects Agency ↑Engineers Institute of Electrical and Electronics ↑Base Station ↑Clustering ↑Sink ↑Ant Colony Optimization ↑Particle…

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی …

Hierarchical Routing Protocol ↑Cluster Head ↑Reliability ↑Sense ↑Broken Network ↑تمام شدن انرژی در حسگر که به مرگ حسگر تعبیر می‌شود. ↑overlap ↑Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy ↑Low Energy Adaptive Connectionist Clustering- Centralized ↑LEA2C -Low Energy Adaptive Connectionist Clustering ↑An adaptive…

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های …

در مورد مدلهای حرکتی هم میتوان گفت که استفاده از مدل حرکتی که ایستایی در یک منطقه مکانی را برای عامل متحرک القا میکند جوابهای مناسبتری را به دست میآورد.…

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- …

[۳۲] A. Chamam and S. Pierre, “A distributed energy-efficient clustering protocol for wireless sensor networks,” Computers & electrical engineering, vol. 36, pp. 303-312, 2010.[۳۳] V. Geetha, P. Kallapur, and S. Tellajeera, “Clustering…

تحقیق – توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی …

زمان شبیهسازی ۱۰۰ ثانیه و ۲۰۰ ثانیه دور زمانی الگوریتم در شبکه ۵ ثانیه فاز اول ۰٫۲ ثانیه فاز دوم ۱٫۸ ثانیه فاز سوم ۰٫۵ ثانیه فاز چهارم ۲٫۵ ثانیه…

دسترسی به منابع مقالات : توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی …

پدیده شکست در شبکه به علت از دست دادن انرژی و خاموش شدن گرههای حسگر شبکه است به طوری که حسگرهای فعال توانایی برقراری ارتباط با هم را ندارند.همان طور…

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی …

(۳ – ۲) در مورد سرخوشه یک اصل منطقی وجود دارد که مکان سرخوشه معمولا در وسط اعضای خوشه است، این امر به این دلیل است که به اساس منطق…

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های …

(۲-۳) (۲-۴) که در فرمول (۲-۳)، بیشترین زمان حیات شبکه مد نظر است. در این فرمول  زمان حیات واقعی شبکه به زمان کل شبیهسازی  مدنظر است.در فرمول (۲-۴) بیشترین همپوشانی شبکه در…

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و …

(۲-۹) (۲-۱۰) در این فرمولها  تعداد عضای خوشه،  و  مختصات اقلیدسی اعضای خوشه  انرژی اعضای خوشه و  انرژی ذرات انتخاب شده به عنوان Particle در فرمول هستند.در فرمول (۲-۸) مقدار  ، تعداد دفعاتی است که یک…