مقاله علمی با منبع : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

۱۹۲ ۴۸٫۰ خیلی زیاد ۱۶۸ ۴۲٫۰ میانگین: ۷۵ نمودار‏۴‑۱۲: شاخصنقشهایاجتماعی شاخصارزش های اجتماعی جدول شماره(۴-۱۴) وضعیت شاخص ارزش های اجتماعی همچون جمع گرا یا فرد گرا بودن و یا ارزش…