منابع و ماخذ تحقیق: مبارزه با قاچاق

2-14-1- انواع قاچاق کالا 55

2-15- پیشینه پژوهش 58
2-15-1- پژوهشهای داخلی 58
2-15-2- پژوهشهای خارجی 60
فصل سوم روش پژوهش 63
3-1-مقدمه 64
3-2- روش پژوهش 65
3-3- قلمرو زمانی پژوهش 66
3-4- جامعه آماری 66
3-6- ابزارهای گردآوریداده های پژوهش 66
3-7- مقیاس و طیف اندازه گیری پژوهش 68
3-7-1- مقیاسها 68
3-7-2- طیفها 68
3-8- روایی یا اعتبار ابزار اندازهگیری 69
3-9-پایایی 69
3-10- روشهای تحلیل دادهها 70
فصل چهارم تحلیل دادهها 71
4-1-مقدمه 72
4-2- روشهای آماری توصیفی 72
4-3- نتایج تحلیل دادهها 72
4-3-1-تحلیل دادهها از نظر فنی: 73
4-3-2-تحلیل دادهها از نظر مالی و اقتصادی 75
4-3-3-تحلیل دادهها از نظرنیروی انسانی 77
4-4- تکنیک AHP 79
4-4-1- اولویتبندی ابعاد امکانسنجی 79
4-4-2- اولویتبندی شاخصهای بعد فنی 79
4-4-3- اولویتبندی شاخصهای بعد مالی و اقتصادی 81
4-4-4- اولویتبندی شاخصهای بعد نیروی انسانی 82
فصل پنجم نتیجهگیری و پیشنهادها 84
5-1-مقدمه 85
5-2- تفسیر نتایج آزمون 85
5-2-1- اولویتبندی ابعاد امکانسنجی 85
5-2-1-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه فنی 86
5-2-2-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه مالی و اقتصادی 87
5-2-3-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه نیروی انسانی 88
5-3- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 89
5-4- محدودیتهای پژوهش 90
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………97
پیوست 1 – پرسشنامه اول 98
پیوست2 – پرسشنامه AHP 101

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 – عیوب گردآوری اطلاعات به صورت دستی 15
جدول 2-2-برخی مشخصات و ویژگی های فرکانسهای مختلف تگ 22
جدول 2-2- معایب و مزایای برخی از انواع تگهای RFID 25
جدول 3-2 اطلاعات کلی در ارتباط با پرسشنامه 67
جدول 3-3- طیف لیکرت 69
جدول 4-1- نتایج تحلیلمولفه های متغیر فنی در امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID 73
جدول 4-2- نتایج تحلیلمولفه های متغیر مالی در امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID 75
جدول 4-3- نتایج تحلیلمولفه های متغیر نیروی انسانی در امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID 77
جدول 4-4- اولویتبندی ابعاد امکانسنجی با استفاده از تکنیک AHP 79
جدول 4-5- اولویتبندی شاخصهای بعد فنی با روش AHP 80
جدول 4-6- اولویتبندی شاخصهای بعد مالی و اقتصادی با روش AHP 81
جدول 4-7- اولویتبندی شاخصهای بعد نیروی انسانی با استفاده از روش AHP 82
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه
شکل 2-1- اجزای اصلی سیستم RFID و چگونگی عملکرد 29
شکل 2-2- RFID در زنجیره تامین 50
نمودار 4-1- امکانسنجی پیادهسازی RFID از ابعاد مختلف 78
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه
فناوری RFID(شناسایی از طریق فرکانسهای رادیویی )مشتمل بر یک سیستم ردیابی است که در آن به طور معمول از تگها ( تراشههای الکترونیکی که روی محصول یا بستهبندی آن قرار میگیرند) جهت انتقال دادهها به یک گیرندهی بیسیم با قابلیت اتصال به کامپیوتر استفاده میشود. در سالهای اخیر ، با توجه به پیشرفتهای حاصل در این زمینه و ارزانسازی و کوچک شدن ابعاد تگهای RFID، کاربردهای این فناوری به ویژه در ردیابی محصولات تجاری گسترش فراوانی یافته است و در بسیاری از کاربردها در حال جایگزین شدن به جای سیستمهای بارکد است. بر اساس مطالعات وو در سال 2005 RFID جزو ده تکنولوژی اصلی فناوری اطلاعات در جهان محسوب گردیده است (Wu,2005).معینی در سال 2006 از RFID به عنوان موفقترین تکنولوژی در تاریخ زنجیره تامین خردهفروشی یاد نموده است (Moeeni,2006). در این فصل به شرح بیان مسئله پژوهش اهداف این پژوهش، سوالات پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش ، قلمرو پژوهش و روش پژوهش پرداخته میشود.
1-2-تعریف مسئله
تکنولوژی RFID، یک روش در حال پیدایش در مقایسه با سیستم بارکد است و ازشبکه های سنسوری برای مشخص کردن اشیا به وسیله امواج فرکانس رادیویی استفاده میکند. نوآوریهای تکاملی ایجاد شده است و انتظار می رود که این تکنولوژی به دلیل ذخیره اطلاعات، قابلیت بازیابی و روش های تحلیل دادهها جایگزین تکنولوژی بارکد شود این تکنولوژی در صنایع زیادی استفاده میشود، نظیر زمانبندی مسابقه، کنترل پاسپورت، حمل و نقل و غیره (برازنده ، 1389). لذا RFID در بخشهای مختلفی مثل بخش مدارک پزشکی و یا حتی مدارک کتابخانه ای در کتابخانهها یا بنگاههای سازمانی مثمر ثمر بوده و راهگشا خواهد بود. RFID در حمل و نقل و تولید از اواسط دهه 80 به طور موفق استفاده شده است و کاربرد آن به سرعت با کاهشهزینه ها و شناسایی مزایای رو به رشد است (پیشداد، کریم پور، 1387).در راستای اهمیت مفهوم حضور کامپیوتری در همهجا برچسبهای شناسایی با کمک فرکانس رادیویی می توانند رابطه متقابل ما با ساختارهای پردازشی را حتی در برخی موارد درونی نیز تغییر دهند. این فواید سرمایهگزاران، مخترعین و تولیدکنندگان را ترغیب می کند تا شناسایی با کمک فرکانس رادیویی را برای حوزه وسیعی از کاربردها توسعه دهند. برچسبهای شناسایی با کمک فرکانس رادیویی می توانند به ما کمک کنند تا با محمولههای تقلبی مقابله کنیم (Langheinrich,2009). این پژوهش سعی دارد تا امکان پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا را بسنجد تا محققین و همچنین تصمیمگیران در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بتوانند از آن به عنوان منبعی قابل ارجاع برای پژوهشهای آینده خود استفاده کنند.
1-3- بیان مسئله پژوهش
قاچاق پدیدهای است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، ولی وسعت و عمق آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است به طوری که در برخی از کشورهای در حال توسعه، قاچاق بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی جامعه را در بر میگیرد (حاجینژاد، 1379) وجود و گسترش قاچاق، عملکرد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اولین اثر قاچاق، تاثیر منفی آن بر درآمدهای دولت است و این پدیده بخشی از درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش آن میشود. کاهش درآمدهای دولت نیز کمیت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات عمومی را در جامعه پایین میآورد. این کارکرد میتواند سیاستهای تولیدی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد (پژویان، مداح، 1385).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قاچاق کالا در ایران از حجم بالایی برخوردار است به گونهای که بسیاری از مناطق کشور را در بر گرفته و و آثار سوئی نیز بر اقتصاد کشور برجای گذاشته است. طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا میزان قاچاق کالا در سال 1389 برابر43/14 میلیارد دلار برآورد شده است که یکی از چالشهای مهم پیش رو برای دولت و کشور ما است. اقتصادهایی که با فراوانی بالا و تعدد قاچاق روبرو هستند با ناکارآمدی در در کنترل مناسبات توزیعی و تولیدی خود مواجه هستند. قاچاق کالا به نظام اطلاعات اقتصادی کشورها نیز آسیب می رساند و امکانبرنامه ریزی برای رشد بلندمدت را از بین میبرد. از سوی دیگر، باعث کاهش درآمدهای دولت و به هم خوردن تعادل میان بخش های تولیدی، بازرگانی و عرضه کالا میشود(قلی زاده و دیگران، 1390). هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرحی موسوم به طرح شبنم برای مبارزه با کالای قاچاق از بارکدهای دوبعدی استفاده می کند. برچسب شبنم دارای یک بارکد دوبعدی منحصر به فرد است که روی هر قلم کالا درج می‌شود و حاوی اطلاعات کامل درباره کالا بوده و قابلیت استعلام اصالت کالا از طریق گوشی تلفن همراه دوربین‌دار و نرمافزار مربوطه، پیامک و … را دارا است . ولی به دلیل برتری های RFID در مقایسه با بارکدهای دو بعدی این فناوری به مرور جایگزین بارکدهای دو بعدی شبنم میشود. این پژوهش درصدد است که امکان پیادهسازی فناوری RFID را در مبارزه با قاچاق کالا بسنجد. بدین منظور از ابعاد متفاوتی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. در فرایند امکانسنجی عوامل متعددی وجود دارد و دستهبندیهای مختلفی از این عوامل صورت گرفته است از قبیل عاملهای اقتصادی، فنی، نیروی انسانی، عملیاتی، زمانی، قانونی، قراردادی و سیاسی .اما ویژگیهای هر پروژه تعیین میکند که کدام عاملها مهمتر هستند. قبل از اینکه اقدام به ایجاد و پیادهسازی سیستم RFID شود باید امکانپذیر بودن استقرار آن در شبکه مورد ارزیابی قرار گیرد یعنی اطمینان داشته باشیم که پروژه در محیطهای فنی، اقتصادی، مالی و نیروی انسانی میتواند فعالیت کند.امکانپذیری فنی در رابطه با در دسترس بودن سختافزارها، نرمافزارها و آگاهی از چگونگی توسعه سیستم RFID برای جوابگویی نیاز کاربران را شامل میشود. امکانپذیری اقتصادی و مالی اشاره دارد به قابل قبول بودن هزینه توسعه سیستم RFID، از نظر قوانین عمومی هزینه توسعه سیستم RFID و بکارگیری آن باید از سودی که میتوان از طریق مبارزه با قاچاق کالا بدست آورد کمتر نباشد.امکانپذیری نیروی انسانی در رابطه با تاثیر افراد بر روی سیستم RFID و بالعکس و تاثیر RFID بر روی افرادی که قرار است با سیستم کار کنند، بحث میکند. اگر افراد از استفاده از RFID اجتناب کنند توسعه RFID خدشه دار خواهد شد.
1-4- ضرورت و اهمیت پژوهش
امروزه ضرورت شناسایی خودکار عناصر و گردآوریداده های مرتبط با آنان بدون نیاز به دخالت انسان جهت ورود اطلاعات در بسیاری ازعرصه های صنعتی، علمی، خدماتی و اجتماعی احساس میشود. در پاسخ به این نیاز تاکنون فناوریهای متعددی طراحی و پیادهسازی شده است. یکی از جدیدترین مباحث مورد بحث دانشمندان جهت شناسایی افراد یا کالاها، استفاده از سیستم شناسایی با کمک فرکانس رادیویی است (Langheinrich,2009). این فناوری با قابلیتهای بینظیر خود از زمان ورود به عرصه کنونی بیش از سایر فناوریهای شناسایی مورد توجه قرار گرفته و تحول عظیمی در دنیای امروز پدید آورده است تا آنجا که به عنوان یک انقلاب در عصر حاضر شناخته شده است(مقدسی، سبحان منش،1388).
در راستای اهمیت مفهوم حضور کامپیوتری در همه جا برچسبهای شناسایی با کمک فرکانس رادیویی می توانند رابطه متقابل ما با ساختارهای پردازشی را حتی در برخی موارد درونی نیز تغییر دهند. این فواید سرمایهگزاران، مخترعین و تولیدکنندگان را ترغیب میکند تا شناسایی با کمک فرکانس رادیویی را برای حوزه وسیعی از کاربردها توسعه دهند. برچسبهای شناسایی با کمک فرکانس رادیویی میتوانند به ما کمک کنند تا با محمولههای تقلبی مقابله کنیم (Langheinrich,2009). با توجه به موقعیت حساس کنونی و حجم بالای قاچاق در ایران، نظارت بر کالاهای وارداتی یکی از حوزههایی است که نیاز به استفاده از چنین فناوری به منظور ردیابی و اصالتسنجی کالاهای وارداتی در آن احساس میشود.
1-5- اهداف پژوهش
عمدهترین هدف پژوهش تدوین و معرفی تکنولوژی شناسایی با کمک فرکانس رادیویی و امکانسنجی پیادهسازی این فناوری در مبارزه با قاچاق کالا است و از نظر کلی اهداف پژوهش به دو بخش اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم میشود.
هدف اصلی
امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا
اهداف فرعی
امکانسنجی ابعاد فنی موثر در پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا
امکانسنجی ابعاد مالی و اقتصادی موثر در پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا
امکانسنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا
اولویتبندی ابعاد موثر در پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا
1-6-سوالات پژوهش
1. پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد فنی تا چه میزان امکانپذیر است؟
2. پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد مالی و اقتصادی تا چه میزان امکانپذیر است؟
3. پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد نیروی انسانی تا چه میزان امکانپذیر است؟
1-7-روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف
کاربردی است، که هدف از آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش ، هدایت میشود(سرمد و دیگران 1381،ص 79).
در روش توصیفی هدف پژوهش توصیف جز به جز یک موقعیت یا یک رشته شرایط است. هدف از این پژوهش، پاسخگویی به پرسشهایی مانند”چقدر” است. روش پیمایشی روشی برای به دستآوردن اطلاعاتی دربارهدیدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارهای اعضای یک جامعه آماری از راه انجام پژوهش است. (خاکی ،1382، ص 211).
1-8- قلمرو زمانی پژوهش
این پژوهش از نظر زمانی مقطعی است و نیمه دوم سال 1391 را در برمیگیرد.
1-9- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این تحقیق بخش مبارزه با قاچاق کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت خدمات انفورماتیک راهبر میباشد.
1-10- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش متمرکز بر بررسی امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا است.
1-11- جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری این تحقیق تمامی کارشناسان وزارت صنعت، معدن وتجارت و شرکت خدمات انفورماتیک راهبر است و واحد تحلیل آماری نیز کارشناسان خبره در زمینه مبارزه با قاچاق کالا میباشند. در پژوهش حاضر تمامی جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.
1-12-ابزار و روش گردآوری دادهها
در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات مربوط به پاسخگویی به سوالات به طور عمده از روش میدانی استفاده شده است و همچنین در تدوین سوالات پژوهش و شاخصها ازروش های کتابخانهای (مطالعه کتابها، مقالات، مجلات، طرحهای پژوهشی و بانکهای اطلاعاتی اینترنتی) استفاده شده است.
جهت کسب اطلاعات مورد نظر از جامعه آماری و با هدف پاسخگویی به سوالات پژوهش از تکنیکها و ابزارهای مختلفی مانند پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده میشود، که پژوهش حاضر پرسشنامه و مصاحبه را برای جمعآوری اطلاعات مورد استفاده قرار داده است.
1-13- روش تحلیل دادهها
به طور کلی در تحلیل دادهها یک بعد کمی وجود دارد که از طریق محاسبات آماری خاص صورت میپذیرد و یک بعد کیفی آن که تحلیلها، استدلالات و استنتاجهایی است که بر اساس نتایج محاسبات آمار صورت میپذیرد تا بتوان در نهایت به جامعه تعمیم داد. در این پژوهش بر حسب نوع اطلاعات و هدف مورد نظر از آمار توصیفی استفاده میشود.
آمارتوصیفی: شامل محاسبه شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی اعم از جداول فراوانی، میانگینها، نسبتها، درصد تغییرات و همچنین رسم نمودارهای هر یک از سوالات است.
1-14- شرح واژهها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
1-14-1-سیستم شناسایی از طریق فرکانسهای رادیویی
تعریف نظری: به سیستمی گفته میشود که در آن یک وسیله الکتریکی با استفاده از فرکانسهای رادیویی یا امواج الکترومغناطیسی با شناسهای که به یک کالا الصاق شده است ارتباط برقرار کند(سبحان منش و مقدسی، 1388) فناوری RFID به سرعت به یک فناوری کلیدی و موثر در عرصه صنعت و خدمات امروزی تبدیل شده است. تا آنجا که این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *