منابع مقاله درمورد تحلیل اطلاعات

……………………………………………………………..10

1-2-2- ریسک و بازده ………………………………………………………………………………………………..10
2-2-2- چارچوب ریسک و بازده…………………………………………………………………………………….11
3-2-2- بازارهای کارا……………………………………………………………………………………………………12
1-3-2-2- شکل ضعیف بازار کارا…………………………………………………………………………………12
2-3-2-2- شکل نیمه قوی بازار کارا………………………………………………………………………………13
3-3-2-2- شکل قوی بازار کارا…………………………………………………………………………………….13
4-2-2- مالی رفتاری: تعریف و مفاهیم و انواع………………………………………………………………………13
5-2-2- حوزه های اصلی مالی رفتاری………………………………………………………………………………….15
1-5-2-2- روانشناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری شهودی…………………………………………15
2-5-2-2- محدودیت در آربیتراژ و نظریه انتظارات…………………………………………………………….17
6-2-2- تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه مالی رفتاری………………………………………………….18

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7-2-2- انتقادات بر مالی رفتاری، زمینه ظهور مالی عصبی………………………………………………………..20
8-2-2- عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی…………………………………………………….21
9-2-2- منشاء، توسعه و معنای مالی عصبی ……………………………………………………………………………26
1-9-2-2- اقتصاد عصبی و مالی عصبی…………………………………………………………………………….29
2-9-2-2-کاربردهای مالی عصبی……………………………………………………………………………………..30
3-9-2-2-محدودیت های تحقیقات مالی عصبی …………………………………………………………………32
10-2-2- تفاوت بین امور مالی سنتی، مالی رفتاری و مالی عصبی ……………………………………………….32

11-2-2- تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………..35
1-11-2-2- تعریف تصمیم گیری………………………………………………………………………………….35
2-7-2-2-فرآیند تصمیم گیری و رویکرد مالی رفتاری……………………………………………………….35
3-2- ریسک پذیری ………………………………………………………………………………………………………..37
1-3-2- تعریف ریسک پذیری…………………………………………………………………………………………37
2-3-2- ریسک پذیری و جنسیت…………………………………………………………………………………….37
3-3-2- مطالعات انجام شده در مورد ریسک پذیری……………………………………………………………38
4-3-2- مطالعات انجام شده در مورد رابطه تجربه و ریسک پذیری………………………………………..38
4-2- فرااعتمادی……………………………………………………………………………………………………………….40
1-4-2-تعریف فرااعتمادی…………………………………………………………………………………………………40
2-4-2-انواع فرااعتمادی………………………………………………………………………………………………….40
1-2-4-2- درجه بندی غلط…………………………………………………………………………………………40
2-2-4-2-خودارزیابی مثبت غیرواقع بینانه یا اثر بالاتر از میانگین……………………………………….41
3-2-4-2-توهم کنترل یا خوشبینی غیرواقع بینانه…………………………………………………………….41
3-4-2- فرااعتمادی و جنسیت…………………………………………………………………………………………42
4-4-2- آثار و پیامدهای فرااعتمادی………………………………………………………………………………….43
1-4-4-2-فراوانی حجم معامله یا انجام معاملات مکرر…………………………………………………….43
2-4-4-2- اعتقادبی اساس نسبت به توانایی خود درشناسایی سهام شرکت ها برای سرمایه گذار.44
3-4-4-2-ریسک از دست دادن اصل سرمایه ……………………………………………………………….45
4-4-4-2- عدم تنوع بخشی پرتفوی………………………………………………………………………………45
5-4-2-مطالعات انجام شده در مورد فرااعتمادی………………………………………………………………….45
6-4-2-فرااعتمادی و ریسک……………………………………………………………………………………………46
7-4-2-مطالعات انجام شده در مورد رابطه تجربه و فرااعتمادی……………………………………………..46
فصل سوم روش تحقیق
1-3- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..50
2-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..51
3-3- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………..51
1-3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..51
2-3-3- تعیین حجم نمون………………………………………………………………………………………………51
3-3-3-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..51
4-3- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….52
5-3- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………52
1-5-3- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………52
1-1-5-3- روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………52
2-1-5-3- روش میدانی……………………………………………………………………………………………..53
2-5-3- ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………53
6-3- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………..53
7-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………..55
1-7-3- مدل پرابیت ترتیبی…………………………………………………………………………………………….55
2-7-3- رگرسیون سانسورشده………………………………………………………………………………………..56
1-2-7-3- مدل توبیت……………………………………………………………………………………………….57
فصل چهارم تحلیل داده ها ویافته های پژوهش
1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….60
2-4- توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………..60
1-2-4- توزیع پراکندگی پاسخ دهنده ها از نظر نوع فعالیت…………………………………………………..60
2-2-4- پاسخ دهنده ها از نظر ویژگی های جمعیت شناختی…………………………………………………60
1-2-2-4- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر سن………………………………………………………………..61
2-2-2-4- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر جنسیت………………………………………………………….61
3-2-2-4- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر تحصیلات……………………………………………………….62
4-2-2-4- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر تجربه حرفه ای………………………………………………..62
3-4- بررسی سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………63
4-4- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………64
5-4- آزمون فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….64
1-5-4- آزمون فرضیه اول: بررسی رابطه تجربه و فرااعتمادی ………………………………………………65
1-1-5-4-آزمون رابطه ت
جربه و فرااعتمادی از نوع اثر بالاتر از میانگین……………………………….65
2-1-5-4-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع درجه بندی غلط فرااعتمادی در پیش بینی…..66
3-1-5-4-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع توهم کنترل ………………………………………66
4-1-5-4- آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی به صورت کلی ……………………………………………67
2-5-4- آزمون فرضیه دوم: بررسی رابطه تجربه و ریسک پذیری …………………………………………68
3-5-4- آزمون فرضیه سوم: بررسی رابطه جنسیت و ریسک پذیری ……………………………………..69
7-4- جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………………….69
فصل 5 نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5- خلاصه پایان نامه………………………………………………………………………………………………………71
2-5- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..72
3-5- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………73
1-3-5- پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………….73
2-3-5- پیشنهادهای اجرایی ……………………………………………………………………………………………74
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………..75
مقالات فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..75
کتاب های فارسی………………………………………………………………………………………………………………75
مقالات فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..75
پایان نامه های فارسی………………………………………………………………………………………………………….75
مقالات انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………75
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول1-2) نتایج مطالعات صورت گرفته در مورد مالی عصبی ……………………………………………….31
جدول2-2) نتایج مطالعات صورت گرفته در مورد رابطه تجربه و فرااعتمادی ……………………………48
جدول1-3) تعداد و درصد موارد معتبر و خارج شد ه جدول………………………………………………….54
جدول2-3) ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………….54
جدول 1-4)رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع اثر بالاتر از میانگین………………………………………….. 66
جدول 2-4) رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع درجه بندی غلط ……………………………………………. 66
جدول 3-4) رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع توهم کنترل………………………………………………………67
جدول 4-4) رابطه تجربه و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *