تحقیق رایگان درمورد سازمان های دولتی

2-4- مدل مفهومی تحقیق 44
2-5- سوال های تحقیق 46
2-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات 46

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه 49
3-1- روش تحقیق 50
3-2- روش های جمع آوری اطلاعات 50
3-2-1-روائی ابزار سنجش 51
3-3-2- پایائی ابزار سنجش
3-3-3- ضرایب همبستگی بین ابعاد 52
3-343- ضرایب همبستگی بین مولفه ها 53
3-3- جامعه آماری 54
3–4 روش نمونه گیری و حجم نمونه 56
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 59
4-1- تحلیل توصیفی متغیر های پژوهش 60
4-1-1- سابقه کار 60

4-1-2- مدرک ICDL 61
4-1-3- مدرک تحصیلی 62
4-1-4- جنسیت 63
4-1-5- سن 64
4-1-6- پست سازمانی 65
4-1-7-آمار توصیفی برای ابعاد سه گانه 66
4-1-8- توصیف آماری متغیرها در هر یک از ابعاد 67
4-2-تحلیل استنباطی 68
4-2-1- آزمون سوال اصلی 68
4-2-2-آزمون سوال های فرعی 69
4-2-2-1-آزمون سوال اول 69
4-2-2-2-آزمون سوال دوم 70
4-2-2-3-آزمون سوال سوم 71
4-2-3-برسی نرمال بودن خطا 72
4-2-4-رتبه بندی سه بعد (ساختار، فرهنگ، رهبری) 73
4-2-5-رتبه بندی متغیرهای هفت گانه 74
4-2-6-تفاوت معنی داری بین متغیرهای جمعیت شناختی ( سؤالات شخصی ) 75
4-2-6-1-سابقه کار 75
4-2-6-2-مدرک تحصیلی 76
4-2-6-3- جنسیت 76
4-2-6-4- سن 77
4-2-7-تفاوت معنی داری بین ابعاد 77
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه 79
5-1- تفسیر و نتیجه گیری 80
5-2- نتیجه گیری از سوال های پژوهش 81
5-3- محدودیتهای تحقیق 85
5-4-پیشنهادات 85
ضمائم 88
منابع 91
فهرست جداول
جدول(4-1): توزیع فراوانی سابقهی کار پاسخ دهندگان 60
جدول(4-2): توزیع فراوانی داشتن یا نداشتن مدرک ICDL پاسخ دهندگان 61
جدول(4-3): توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان 62
جدول(4-4): توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 63
جدول(4-5): توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 64
جدول(4-6): توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان 66
جدول(4-7): شاحص های آمار توصیفی برای ابعاد سه گانه 66
جدول(4-8): شاحص های آمار توصیفی مولفه ها 67
جدول(4-9): نتایج آزمون تی برای فرضیهی اصلی 68
جدول(4-10): نتایج آزمون تی برای فرضیهی فرعی اول 69
جدول(4-11): نتایج آزمون تی برای فرضیهی فرعی دوم 71
جدول(4-12): نتایج آزمون تی برای فرضیهی فرعی سوم 72
جدول(4-13): ضریب همبستگی بین ابعاد 73
جدول(4-14): ضریب همبستگی بین مولفه ها 74
جدول(4-15): میانگین رتبه های هر یک از ابعاد 77
جدول(4-16): میانگین رتبه های هر یک از مولفه ها 78
جدول(4-17): آزمون تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف سابقهی کار 79
جدول(4-18): آزمون تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف مدرک تحصیلی 79
جدول(4-19): آزمون تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف جنسیت 80
جدول(4-20): آزمون تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف سنی 80
جدول(4-21): آزمون تفاوت معنی داری بین ابعاد سه گان 81
فهرست نمودارها:
نمودار (4-1): سابقهی کار پاسخ دهندگان 61
نمودار (4-2) مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان 63
نمودار (4-3): جنسیت پاسخ دهندگان 64
نمودار (4-4): سن پاسخ دهندگان 65
فصل اول:
کلیات تحقیق

تعریف و بیان مسئله
امروزه مدیریت برگردش کار و مکاتبات اداری و همچنین مدیریت زمان در سازمان ها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است و استفاده ازروش های کند و مشکل ساز اداری غیرمکانیزه قابل قبول نمی باشد. حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و دسترسی کند ، مسئولین و مدیران را که به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها می دهند، به سوی ماشینی کردن خدمات در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است. با توجه به مزایای زیادی که برای ماشینی کردن خدمات وجود دارد، و همچنین جهت تحقق دولت الکترونیک و نیز برای افزایش کارائی و اثربخشی سازمان ها اجرای این راهبرد (ماشینی کردن خدمات) برای تمام سازمان ها بدیهی به نظر می رسد. تقریبا تمام سازمان ها در بخش دولتی اقداماتی در این راستا انجام داده اند. فرایندهای انجام کار که در گذشته به صورت دستی انجام می گرفت امروزه با استفاده از رایانه و شبکه سرعت و دقت بیشتری به خودگرفته است.
سیستم های خدمات ماشینی، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقای سازمان ها و تداوم فعالیت های آنها مجهز شدن این سازمان ها به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات، یعنی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. این سیستمها، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط بین اشخاص در داخل و خارج سازمان و بالعکس مربوط می شود. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است.
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز یک سازمان دولتی است که به فرمان امام خمینی (ره) بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق بوجود آمده است. این سازمان نیز همانند سایر سازمان های دولتی به منظور ماشینی کردن خدمات خود، اقداماتی( نصب تلفن گویا، شبکهی “هاتف”، استقرار نرم افزار ماشنیی اداری..) انجام داده است.
با توجه به اینکه سازمان های دولتی از بودجهی عمومی استفاده می نمایند ، اثربخشی خدمات و لزوم پاسخگوئی اهمیت بیشتری پیدا می کند.این مسئله که آیا این خدمات، هدف اصلی سازمان را محقق ساخته است یا نه، باید مورد توجه خاص گیرد.
نتایج مصاحبه های مقدماتی و غیر رسمی محقق با مسئولان سازمان حاکی از آن بود که این راهبرد در عمل چندان موفق نبوده است. به عنوان مثال سیستم هاتف ( برای ثبت درخواستهای ارباب رجوع و ارسال این درخواستها به مسئولان مربوطه و دریافت پاسخ) در قسمت ورودی ساختمان نصب شده است اما ارباب رجوع همچنان مستقیما به واحدها مراجعه می کنند و درخواستها را شفاها مطرح می نمایند. و یا اینکه برای ارسال نامه های اداری، شکبهی اینترانت پیش بینی شده است، اما همچنان نامه ها به صورت دستی ارسال می شود. مواردی بسیاری از این قبیل نیز وجود دارد که حاکی از عدم اجرائی شدن طرح های ماشینی کردن خدمات می باشد. به گفتهی یکی از مسئولان علی رغم اطلاع رسانی های مجدد، تنها 40 درصد از ایثارگران حساب سیبا افتتاح کرده اند و بقیه همچنان اصرار به استفاده از حسابهای جاری گذشته دارند. مسئلهی اصلی که مورد توجه محقق در این پژوهش می باشد بررسی میزان موفقیت یا عدم موفقیت راهبرد ماشینی کردن خدمات و موانع اساسی اجرای این راهبرد می باشد.
سوال های پژوهش
الف) سوال اصلی
آیا اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز در اجرای راهبرد ” ماشینی کردن خدمات ” موفق بوده است؟
ب) سوال های فرعی
1. آیا اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز در اجرای راهبرد ” ماشینی کردن خدمات ” در بعد ساختار سازمانی موفق بوده است؟
2. آیا اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز در اجرای راهبرد ” ماشینی کردن خدمات ” در بعد فرهنگ سازمانی موفق بوده است؟
3. آیا اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز در اجرای راهبرد ” ماشنیی کردن خدمات ” در بعد رهبری سازمان موفق بوده است؟
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
با توجه به مدل دمینگ، بعد از تدوین و اجرای استراتزی باید ارزیابی آنها نیز صورت گیرد و در پایان اقدامات اصلاحی جهت بهسازی فرایندها انجام پذیرد. بنابرین ارزیابی راهبردها و انجام اقدامات اصلاحی از ضروریات انکار ناپذیر سیستم ها می باشد. در واقع هر سیستمی که معتقد به دریافت بازخورد از محیط باشد باید جهت بقای خود، به ارزیابیهایی منظم و دقیق از رویه های اجرائی خود بپردازد و نتایج این ارزیابی را در تدوین مجدد راهبرد ها لحاظ کند.
در راستای تحقق دولت الکترونیک اکثر سازمان ها اقداماتی جهت ماشینی کردن خدمات انجام دادند. “ماشینی کردن خدمات” مزایای زیادی برای سازمان ها به همراه دارد. از جمله اینکه دقت و سرعت انجام کارها بالا می رود. امکان ثبت و نگهداری فعالیتها وجود دارد و همچنین ارباب رجوع به نحو مطلوبتری خدمت سازمان دسترسی می یابد.
در بعضی از سازمان ها اجرای طرح “ماش
ینی کردن خدمات” همراه با چالشهائی بوده است. از آنجا که اجرای این طرحها تقریبا هزینه بر است و نیاز به الزامات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد و از طرفی ماشینی کردن خدمات امروزه یک ضرورت می باشد، بررسی موانع اصلی اجرای این طرح امری بیار مهم می باشد.
1-4-اهداف پژوهش
1-4-1 هدف اصلی
شناسائی موانع اصلی اجرای راهبرد ” ماشینی کردن خدمات ” در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز
1-4-2-اهداف فرعی
شناسائی موانع فرهنگی اجرای راهبرد ” ماشینی کردن خدمات ” در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز
شناسائی موانع ساختاری اجرای راهبرد ” ماشینی کردن خدمات ” در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز
شناسائی موانع رهبری اجرای راهبرد ” ماشینی کردن خدمات ” در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز
فصل دوم:
ادبیات تحقیق

مقدمه:
پس ازتدوین استراتژیهایی که باید به اجرا درایند، فرایند مدیریت استراتژیک پایان نمی یابد. بلکه باید به افکار استراتژیک جامه عمل پوشاند. اجرای استراتژی بر سازمان، از بالا به پائین ، اثر خواهد گذاشت. به دو دلیل عمده تغییر در استراتژی های سازمانی ایجاب می کند که ساختار سازمان تغییر یابد. نخست، ساختار عاملی است که شیوه تعیین هدف های بلند مدت و سیاست ها را تعیین می نماید. دومین دلیل عمده در مورد اینکه تغییر در استراتژی ها می شود، این است که ساختار تعیین کننده شیوه ای است که منابع تخصیص خواهند یافت. استراتژیست ها در راه ایجاد و حفظ جنبه هایی از فرهنگ موجود که استراتژی های پیشنهادی جدید را پشتیبانی می کنند نباید از هیج کوششی فروگذار کنند. باید جنبه هایی از فرهنگ موجود را که با استراتژی پیشنهادی در تضاد است شناسایی کرد و آن را تغییر داد. نتیجه بسیاری از تبلیغات نشان می دهد که اغلب استراتژی های جدید در واکنش نسبت به بازار تدوین می شوند و نیروهای رقابتی آن را تعیین می کنند. بدین دلیل ، معمولا روش اثربخش تر این است که فرهنگ یک سازمان تغییر یابد تادرخور یک استراتژی جدید شود، نه اینکه استراتژی را تغییر داد تا درخور فرهنگ حاکم بر سازمان شود. برای تغییر دادن فرهنگ سازمانی راه ها و روش های زیادی وجود دارد، که از آن جمله اند: فرایند کارمند یابی، گزینش، آموزش دادن به کارکنان ، انتقال افراد از واحدها یا بخش هابه جاهای دیگر، ارتقا دادن افراد، تجدید ساختار یا طرح ریزی سازمان، الگوسازی برای ایفای نقش و تقویت رفتارهای مثبت.
2-1- بخش اول: مبانی نظری
2-1-1- تعاریف و مفاهیم استراتژی
راهبرد چیست؟ هیچ گونه تعریف واحد و همه پسندی برای پاسخ در اختیار نیست. صاحب نظران و مدیران مختلف این واژه را به گونه های مختلف به کار می برند. به طور مثال، برخی از آنان هدف ها بخشی را از راهبرد در نظر می گیرند و بعضی دیگر وجوه تمایز قاطعی میان آن دو قائل می شوند (صائبی، 1382: 2).
استراتژی می تواند به عنوان فرایند تعیین اهداف بنیادی بلند مدت ، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تخقق این اهداف، تعریف شود. اتخاذ تصمیمات راجع به توسعه فعالیت های برپایی کارخانجات و ادارات در مناطق مختلف ، ورود به فعالیت های اقتصادی جدید، ایجاد تنوع در خطوط تولید، مستلزم تعیین اهداف بنیادی جدیدی است (الوانی و دانائی فرد، 1385 : 112) .
ا همیت نقش راهبرد، بیانیه ماموریت و چشم انداز امروزه توسط اکثر سازمان ها درک شده است. بیانیهی ماموریت چرائی وجود یک سازمان است. چشم انداز ایده ای است که سازمان را در بلند مدت نگه می دارد و راهبرد روشی است که به وسیله آن به سوی چشم اندازهای اینده حرکت می کنیم (مارجا، 2007 :25).
یک استراتژی عبارت است از طرح جامع و مادر شرکت که نشان می دهد شرکت چگونه به ماموریت و اهداف دست می یابد. اساسا استراتژی مجموعه ای از قواعد تصمیم گیری برای جهت دادن به رفتار سازمانی است. چهار قاعده متمایز در این زمینه وجود دارد :
معیارهایی که بوسیله آن عملکرد جاری و آینده موسسه سنجیده می شود. کیفیت این معیارها را معمولا ” هدف های اساسی ” و کیفیت مطلوب را ” هدف های عملیاتی” می نامند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجموعه قواعدی که برای توسعه روابط موسسه با محیط برون سازمانی تدوین و اجرا می شود. (موسسه چه نوع کالا_تکنولوژی ای به عمل خواهد آورد، کالای تولیدی کجا و به چه مصرف کنندگانی فروخته خواهد شد و موسسه چگونه بر رقبای خود به مزیت رقابتی دست خواهد یافت؟) این مجموعه را استراتژی کالا _ بازار یا ” استراتژی بازرگانی” موسسه می نامند.
قواعدی برای برقراری روابط و فرایندهای درون سازمانی که غالبا به عنوان ” مفهوم سازمانی ” از آن یاد می شود.
قواعدی که موسسه امور جاری خود را بر اساس آن اداره می کند و سیاست های اجرایی خوانده می شود (اعرابی، 1381: 24).
استراتژی دارای چندین مشخصه متمایز است:
فرایند طراحی استراتژی به هیچ گونه اقدام فوری نمی انجامد. برعکس ، مجموعه ای از جهت گیریهای عمومی را تعیین می کند که بر اساس آن موقعیت سازمان رشد و ارتقا می یابد.
بنابراین، در مرحله بعد استراتژی از طریق فرایند تحقیق در محیط، مجموعه ای از طرح های استراتژیک را به وجود خواهد آورد. نقش این تحقیق ابتدا، یافتن دقیق زمینه هایی است که معیارهای آن را استراتژی تعیین کرده است و دوم کشف و غربال کردن امکاناتی است که با استراتژی طراحی شده ناهمخوانی دارد.
بر این اساس هرگاه پویاییهای تاریخی یک موسسه، آن را در جهت تحقق هدفهایش سوق دهد، یعنی زمانی که فرایند تحقیق بر زمینه های مرجح متمرکز شود، داشتن استراتژی غیر ضروری است.
در زمان طراحی و شکل گیری استراتژی تعیین تمام طرح های امکان پذیر، میسر نیست. بنابراین طراحی استراتژی باید مبتنی بر اطلاعات کاملا کلی، غیرکافی و غیرمطمئن درباره مجموعه هایی از بدیلها باشد.
هنگامی که در تحقیق، بدیلهای مشخص تری کشف شد، اطلاعات دقیقتری فراهم می شود ممکن است در حکمت انتخابهای اولیه استراتژی تردید ایجاد کند. لذا استفاده موفق از استراتژی ضرورتا نیاز به بازیافت استراتژیک دارد.
نظر به اینکه استراتژی و هدف های اساسی تواما برای غربال کردن طرح های پیشنهادی مورد استفاده قرار می گیرد، گاهی مشابه یکدیگر به نظر می رسند، ولی آن دو کاملا از یکدیگر متمایزند. هدفهای اساسی، مقاصدی را که موسسه درصدد نیل به آن است نشان می دهد ، درحالیکه استراتژی وسیله ای است برای نیل به آن. هدف های اساسی ، قواعد تصمیم گیری سطح بالاتری است، ولی استراتژی به دلیل ارتباط با مجموعه ای از هدف های اساسی اعتبار دارد، ممکن است با تغییر آن مجموعه از هدف ها اعتبار خود را از دست بدهد.
استراتژی و هدف های اساسی نسبت به یکدیگر قابلیت جانشینی دارند، هم در مقاطع زمانی مختلف و هم در سطوح سازمانی متفاوت. به این ترتیب، بعضی از اجزای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *