دانلود پایان نامه ارشد درباره جذب سرمایه گذاری

عوامل جذب ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مناطق آزاد (EPZ) ، ایران، جذب سرمایه گذاری داخلی ، مزایای سرمایه گذاری خارجی ، نرخ بهره ، نرخ تورم

فصل اول
کلیات تحقیق
1_1_ مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرحهای زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. یکی از راه های مفید و مناسب بدین منظور ایجاد « مناطق پردازش صادرات » یا مناطق آزاد تجاری صنعتی است. مناطق پردازش صادرات به عنوان برداشتی جدیدتر از مناطق آزاد, یک مکان جغرافیایی برون بوم به نسبت کوچک در داخل کشور است که هدف از ایجاد آن , جذب صنایع صادرات گرا با ارائه شرایط مطلوب برای تجارت و سرمایه گذاری است.در مورد EPZ ها تعاریف گوناگونی وجود دارد ; اما وجه مشترک تمام تعاریف این است که این مناطق اغلب در نزدیک بنادر بین المللی یا فرودگاه ها بنا می شوند , واردات مواد خام , تولیدات واسطه ای , تجهیزات و ماشین آلات برای تولیدات صادراتی مشمول حقوق گمرکی نیست و در آنجا بنگاههای خارجی تولید کنندهی کالا های صنعتی , از شمار زیادی از انگیزه های مالی بهره می برند و این نواحی صنعتی , اغلب در محدوده ده تا سیصد هکتاری محصور شده و در آن , برای بنگاهها شرایط مناسب وآزاد کسب وکار فراهم شده است.از دهه 1950EPZ ها بطور فزاینده ای , هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه , به مثابه ابزاری برای بهبود سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات گرا ایجاد شده اند ; در حقیقت , اغلب برندگان جذب FDI , حداقل یک EPZ (اغلب بیش از یک منطقه ) برای ایجاد صنایع صادراتی ایجاد کرده اند که در بین کشورهای در حال توسعه , بیشتر این مناطق در آسیا واقع شده اند. اهداف اولیه از ایجاد منطقه آزاد بدین شرح است : 1_ ایجاد در آمد ارزی به وسیله بهبود صادرات کالاهای غیر سنتی ; 2_ اشتغال زایی برای کم نمودن بیکاری یا مشکلات ناشی از بیکاری یا مشکلات ناشی از بیکاری در کشور و درآمد زایی 3_ جذب FDI و انتقال تکنولوژی , انتشار دانش و اثراتتظاهری که این موارد به مانند کاتالیزوری برای بنگاههای داخلی در گیر در تولید کالاهای غیر سنتی عمل می کند.در مناطق آزاد , به طور نامحدود واردات مواد خام , داده های واسطه ای و کالاهای سرمایه ای به صورت معاف از حقوق گمرکی برای تولیدات صادراتی مهیا بوده و تشریفات زائد دولتی کمتر و انعطاف پذیری قوانین کار برای بنگاهها در مناطق , نسبت به بازار داخلی بیشتر است.از سوی کشور میزبان , به بنگاههای EPZ ها, بخشودگی و معافیت مالیاتی و امتیاز اعطا می شود و در این مناطق , خدمات ارتباطی و سایر زیر ساختها, مطلوبتر از حد متوسط مابقی اقتصاد میزبان , موجود است . از نظر مالکیت , بنگاه های این مناطق , می توانند داخلی, بین المللی یا به صورت سرمایه گذاری مشترک باشند.
1_2_ بیان مسئله
نکته اساسی که از بعد نظری و تجربیات کشورها می توان دریافت , نقش برجسته FDI در فعالیتهای EPZ ها ست; به عبارتی , تمام اهداف مورد انتظار از مناطق ,شامل ایجاد درآمد ارزی وبهبود صادرات _ که منجر به نام گذاری مناطق آزاد به عنوان مناطق پردازش صادرات شده _ در گروی جذب FDI است و بدون جذب آن یا جذب کم آن , این اهداف به نحو شایسته تحقق نمی پذیرند. نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه گذاری داخلی به مناطق آزاد , نشانگر زنگ خطری برای کشور است که این موضوع از یک سو باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی به مناطق و از سوی دیگرجذب کم سرمایه گذاری داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب مستقیم خارجی , جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی به مناطق را کاهش می دهد.
1_3_ضرورت تحقیق
ضرورت تحقیق از آن جهت است که با تو جه به رکود اقتصادی که کشور با آن مواجه است جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند مرهمی قوی برای بهبود وضعیت بیمار اقتصادی کشور باشد و موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم سازد.
1_4_اهمیت تحقیق
اهمیت تحقیق از آن جهت است که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث تقویت بخش تولید و بخش صادرات شده وبه دنبال آن موجب کاهش بیکاری و بالا بردن در آمد ارزی کشور ورونق اقتصادی می شود.
1_5_ اهداف تحقیق
1_5_1_ شرایط و محیطی که با عث ایجاد انگیزه در سرمایه گذار کشور مبدا برای FDI در کشور مقصد می شود .
1_5_2_ شناسایی محدودیتهای ایران در جذب FDI .
1_5_3_ علل عدم موفقیت ایران در جذب FDI .
1_5_4_ تعیین کننده های مکان FDI در کشور میزبان .
1_6_سوالات پژوهش
1_6_1_ عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی چیست؟
1_6_2_ چرا شرکتها تمایل دا رند به جای صدورکالاها و خدمات و فروش داراییهای خلق شده خود که به صورت داراییهای تکنولوژیکی و مهارتهای مدیریت و باز اریابی است ، در خارج سرمایه گذاری کنند؟
1_6_3_ عوارض ناشی از FDI در چه بخشهایی از کشور میتواند نمایان شود ؟
1_6_4_نقش EPZ ها در جذب FDI چیست؟
1_6_5_FDI به چه اشکالی در کشور میزبان شکل میگیرد؟
1_7_فرضیه‏های تحقیق
1_7_1_ ارتباط بین تورم و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور منفی است.
1_7_2_ ارتباط بین سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور مثبت است.
1_7_3_ افزایش نرخ بهره خارجی باعث کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور می گردد.
1_8_ روش تحقیق
1_8_1_ نوع روش تحقیق
برای تخمین مدل، از مطالعه وینا دی آنچارز در مورد تحلیل جذب FDI به EPZ ها استفاده شده است . با توجه به مطالعه مذکور،تخمین مدل برای این رساله به شکل عبارت زیر نمایان می شود.
t=1380 -1391
= i کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس
ضمن در نظر گرفتن صرفه جویی در لحاظ کردن تعداد متغیرها، تنها متغیرهای در دسترس از مناطق آزاد ایران را در این رساله لحاظ کرده ، و بیش از این نیز نیاز نبوده است. متغیر های مستقل در این مطالعه عبارتند از ، نرخ بهره واقعی سوئیس، نرخ تورم ایران بر اساس شاخص تعدیل کننده GDP، سرمایه گذاری داخلی در هر یک از مناطق که با CPI ایران تورم زدایی شده است و متغیر که سرمایه گذاری خارجی جذب شده به این مناطق می باشد که با CPI آمریکا تورم زدایی شده است و به عنوان متغیر وابسته وارد مدل می شود. برای تجزیه وتحلیل مدل از داده های پانل دیتا استفاده شده است.
1_8_2_ ا بزار گرد آوری

جامعه آماری تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی جذب شده در پنج منطقه آزاد تجاری در کشور می باشد. بمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد.
1_8_3_منابع جمع آوری اطلاعات
کتابخانه ای ، سازمان هماهنگی مناطق آزاد،
1_9_تعریف واژه ها و اصطلاحات
1_9_1_سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
فرایندی است که به وسیله آن , یک کشور (کشور مبدا), مالکیت داراییها را در یک کشور دیگر (کشور میزبان) با هدف کنترل تولید , توزیع و دیگر فعالیتها بدست می آورد .به عبارتی دیگر (FDI) زمانی است که یک سرمایه گذار مقیم در یک کشور , سرمایه گذاری در کشور دیگر انجام دهد که بر روی آن کنترل و مدیریت داشته باشد.
1_9_2_ مناطق آزاد (EPZ)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یک مکان جغرافیایی برون بوم به نسبت کوچک در داخل کشور است که هدف از ایجاد آن , جذب صنایع صادرات گرا با ارائه شرایط مطلوب برای تجارت و سرمایه گذاری است.منظور از برون بوم ناحیه ای از کشور در حال توسعه است که از نظر شرایط ، نظیر قوانین و مقررات صادرات و واردات ، پولی و مالی ، زیر بناها و… ، از مابقی اقتصاد کشور متمایز است.
1_9_3_شرکتهای فراملیتی
شرکتهای فراملیتی یا TNC شرکتهایی هستند که فرایند تولید کالا یا خدماتشان در بیش از یک کشور اتفاق می افتد وحتی در آمد این شرکتها ممکن است ازGDP بعضی از کشور ها بیشتر باشد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2_1_ مقدمه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را میتوان یکی از مهمترین پدیده های قرن حاضر دانست .گسترش جهانی این پدیده ; بویژه در دهه هشتاد میلادی از شتاب بی سابقه ای برخوردار بوده , بطوریکه نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخصه های اقتصادی مانند صادرات , و تولید ناخالص ملی بسیار بالاتر رفته است. واقعیت اینست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شیوه اصلی تحویل کالاها و خدمات به بازارهای جهانی و عامل اصلی سازمان دهی تولید در سطح بین المللی به نحوی روز افزون بر اندازه , جهت و ترکیب تجارت جهانی تاثیر می گذارد.امرزه بیش از گذشته این نظر در میان اقتصاد دانان جای باز می کند که سرمایه گذاری خارجی می تواند مانند تجارت در خدمت رشد و توسعه اقتصاد قرار گیرد به این صورت که به عنوان یک عامل مهم در رشداقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه فراهم آوردن سرمایه به منظور “تامین مالی” و پشتیبانی از پروژه های صنعتی زیر ساختی است و از این جهت است که اقتصاد دانان متور رشد و تو سعه اقتصادی را “سرمایه” می دانند.در حقیقت , مهم ترین و موثرترین راه حل تحقق اهداف بلند مدت اقتصادی دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه در یک کشور , وجود اقتصادی توانمند با “بازار سرمایه فعال و سالم” می باشد.اما به دلیل فقر حاکم کمبود پس انداز مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه , امکانات داخلی در این گونه کشورها برای “تشکیل سرمایه” جهت تحقق نرخ های رشد اقتصادی مورد نظر کفایت نمی کند, لذا این کشورها ناگذیرند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند و بدین جهت است که گرایش به سمت “جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی “شکل گرفته و توجیه پیدا می کند. انباشت سرمایه به لحاظ نظری یکی از پیش نیازهای اساسی فرایند رشد اقتصادی به شمار می رود که می تواند از منابع مالی داخلی (پس اندازها) و منابع مالی خارجی تامین شود منابع مالی خارجی نه تنها مکملی برای پس انداز داخلی بوده و در واقع شکاف پس انداز _سرمایه گذاری را پر می کند , بلکه راه حلی برای مقابله شکاف منابع ارزی است.در کشورهای در حال توسعه , منابع مالی خارجی شامل کمکهای دو جانبه کشورهای در حال توسعه , منابع مالی خارجی شامل کمک های دو جانبه کشورهای توسعه یافته, جریان های مالی نشات گرفته از منابع مالی متعدد , نظیر بانک جهانی و بانک های منطقه ای , سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی (FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) است . فارغ از دو مورد اول که در واقع , بحران بدهی ها و مشکلات مربوط به خدمات بدهی را در بر داشته و اغلب از سوی دولت ها و موسساتی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد, دو مورد اخیر بیشتر به وسیله بخش خصوصی و در قالب شرکت های چند ملیتی (MNCs) ، صورت گرفته و از آن به عنوان جریان خصوصی سرمایه یاد می شود.
2_2_ مروری بر تحقیقات انجام شده
2_2_1_تحقیقات انجام شده داخلی
2_2_1_1_ .احمدی ، دهنوی و حق نژاد ، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه : یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده های پانلی را مورد بررسی قرار دادند. مطالعه حاضر علیت گرنجری میان رشد اقتصادی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را برای سه گروه در آمدی از 112 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2006 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . برای این منظور ، تکنیک های مربوط به داده های پانلی مشتمل بر ریشه واحد پانلی و مدل تصحیح خطای پردازی پانلی مورد استفاده قرار می گیرند.یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که اولا ، در هر سه گروه از کشورها ، یک ارتباط مثبت و از نظری آماری معنی دار میان رشد اقتصادی و جریان FDI وجود دارد. دوما ، شواهد قوی از علیت گرنجری میان این دو متغییر در همه گروه های درآمدی وجود دارد.

2_2_1_2_تقوی و رضایی ، تاثیر عواملی به جز سیاست آزادسازی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران را مورد بررسی قرار دادند.که نتیجه آن برای سه منطقه از مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران ،کیش ، قشم ، چابهار برای سالهای 1372_1383 به این مطلب اشاره دارد که آزاد سازی جذب سرمایه گذاری خارجی ، تنها شرط جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد سازی نیست.
2_2_1_ 3_ رفعت و طیبی ، به بررسی رابطه تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و جریا تجاری در ایران (1973_2006) پرداخته .تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی همراه با سیستم معادلاتی شامل دو معادله مجزا انجام می شود . نتایج نشان میدهد که در ایران جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند; یعنی نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش حجم تجارت بین المللی در ایران نشده است; بلکه موجب افزایش جریان تجاری این کشور با سایر کشور های جهان نیز شده است.همچنین افزایش جریان تجاری در ایران منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغییر است. علاوه بر تجارت ، تولید ناخالص داخلی ، جمعیت ، نرخ ارز و تورم نیز از جمله عواملی هستند که دارایی اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری خارجی ایران بوده اند.
2_2_1_ 4_ سعیدی و میعادی ، به بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی که با توجه به شاخص های کسب و کار (شاخص های استاندارد بین المللی _پروژه بانک جهانی ) پرداخته شده است.در این تحقیق کلیه سرمایه گذاران خارجی که در یک زمانی (سه ماه) به سازمان سرمایه گذاری مراجعه کردند ، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 150 پرسش نامه از طریق ایمیل ، فاکس و مراجعه حضوری در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گرفت که در عین حال 35 پرسش نامه عودت داده شده . در این تحقیق ، تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی انجام شد .با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج تحقیق نشان داد که : بین شاخص های شروع و کسب و کار ، اخذ مجوز های لازم ، اشتغال ،ثبت اموال، حمایت از سهام داران جزء ، پرداخت مالیات ، تجارت فرامرزی ، لازم الاجرا شدن قراردادها و پایان کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه معنا دار وجود دارد. تنها بین شاخص اخذ اعتبارات و جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه معنا داری بدست نیامد.
2_2_1_5_ گوگرد چیان، طبیبی ، به بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع پتروشیمی ایران به روش داده های تابلویی پرداخت اند. نتایج بیانگر تاثیر گذاری عوامل مهمی مانند سود آوری ، اندازه اقتصادی صنعت ف و مخارج تحقیق و توسعه بر جلب سرمایه های خارجی در صنعت پتروشیمی است . بهبود و کیفیت بالای این عوامل تواناییهای ناشی از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی صنایع پتروشیمی کشور را محقق و آن را به یک صنعت مزیت دار تبدیل می کند، که حتی می تواند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، ایران را در پیشبرد مذاکرات خود در سازمان جهانی تجارت یاری رساند.
2_2_2_ تحقیقات انجام شده خارجی
2_2_2_1_ آسیدو، به بررسی اینکه عواملی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کشور های در حال توسعه تحت تاثیر قرار می دهد ، کشور های جنوب صحرای آفریقا را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که : الف) بالاترین بازگشت سرمایه و بهترین بستر برای توسعه زیر ساختها را برای کشورهای غیر آفریقایی دارد و برای کشور های جنوب صحرای آفریقا تاثیرات چندان زیادی ندارد. ب) آزادسازی تجارت موجب ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور های جنوب صحرای آفریقا و کشورهای غیر آفریقایی می شود، با این حال، سود حاشیه ای از آزاد سازی تجارت برای کشور های جنوب صحرای آفریقا کمتر است. این نتایج حاکی است که آفریقا متفاوت است، نشان می دهد که سیاست هایی که در مناطق دیگر موفق بوده است ممکن است در آفریقا به همان اندازه موفق نباشد.
2_2_2_2_ ژان ، سینگ ، برخی از شواهد جدید در عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *