منابع تحقیق درمورد آیین دادرسی مدنی

نتیجه فصل چها رم
فصلپنچم – تصمیمات دادگاه خانواده

مبحث اول- حکم و قرار
گفتار1- شرایط صدور دستور موقت
گفتار2- تامین خواسته
گفتار3- گزارش اصلاحی
گفتار4- اذن و اجازه
مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن
گفتاراول- اقسام احکام دادگاه
الف-حکم حضوری
ب-حکم غیابی در دادگاه خانواده
گفتاردوم – احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت
مبحث سوم- اجرای احکام دادگاه خانواده
گفتار اول-عدم صدور اجراییه دربرخی احکام دادگاه خانواده
گفتاردوم – اجرای حکم طلاق
گفتارسوم- اجرای حکم تمکین
گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د
گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی
گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج
گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه
گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور
گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین
گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه
مبحث چهارم
نتیجه گیری
فهر ست منا بع
الف :منا بع به زبان فا رسی
ب:منا بع زبان انگلسیی
فهرست منابع و ماخذ
1- اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی و شکایات خانوادگی، قم- اهل بیت چاپ1388
2- اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریاتی مشورتی از سال 1342 تا 1355
3- امامی، سید حسن، حقوق مدنی انتشارات ابوریحان بهار 1364
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش چاپ ششم تهران 72
5- زراعت، عباس، آیین دادرسی دادگاههای محمدی و انقلاب در امور مدنی چاپ اول انتشارات میزان 80
6- صفایی، سید حسین- امای اسدالله- حقوق خانواده، دانشگاه تهران چاپ هشتم تهران 80
7- ناصر- کاتوزیان- حقوق خانواده- شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم 75
8- مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی، انتشارات پایدار، بهمن 85
9- اسدی، لیدا سادات- شکری فریده- آیین دادرسی مدنی ویپه امور و دعاوی خانوادگی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) چاپ اول 1391
10- بداغی- فاطمه- آیین دادرسی در دادگاههای خانواده نشر بنیاد حقوقی میزان بهار 88
11- خمینی- روح الله- تحریر الوسیله- انتشارات اسلامیه
13- سید مهدی، میر داداشی- نگرش نو به عیوب موجب فسخ نکاح، آسیب شناسی فقهی قوانین چاپ اول معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه قم
14- ساسان نژاد- امیر هوشنگ، راهنمای طرح دعاوی خانوادگی، انتشارات فردوسی چاپ اول 1382
15- ساروفانی، باقر، دایره المعارف و علوم اجتماعی- تهران انتشارات سروش چاپ نخست 1370
16- روزنامه رسمی شماره 17740 مورخ 26/0/84
17- مطهری- مرتضی- یاداشت راستای مطهری- انتشارات صدرا چاپ اول
18- اعرابی- فرشته- بررسی تاثیر تحولات اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی بر حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدیر 1383
19- صدرزاده افشار، سید محسن- آیین دادرسی مدنی، بازرگانی، جهاد دانشگاهی چاپ چهارم 1374
20- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی
21- رای و حد ت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/64
22- معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای خاننواده جلد
23- هدایت نیا- فرج الله- ارزیابی قوانین خانواده- بخش اول- فصلنامه کتاب زنان شورای فرهنگی
24- روزنامه رسمی شماره 18049 مورخ 4/12/85 مصوب 23/10/85 مجمع تشخیص مصلحت
25- قرآن- آیه 231 سوره بقره و آیه 2 سوره طلاق
26- طباطبای. سید کاظم، عروه الوثقی- موسسه نشر الا سلامی چاپ اول
27- معین- محمد- فرهنگ فارسی معین تهران- انتشارات بهزاد

چکیده
آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.
واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی
وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق
مقدمه
حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.
قوانین ماهوی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .
بیان موضوع و طرح مساله
رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.
سوابق تحقیقات
درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.
فرضیه تحقیق:
دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص
ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.
2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.
3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.
4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد
روش تحقیق
الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :
تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آراء یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و کودکانیکه اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می نماید. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.
سوالات تحقیق
1- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.
2- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.
3- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟

4- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟
5- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟
6- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.
7- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید
8- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟
اهمیت تحقیق
باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .
قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده وآئین رسیدگی به دعاویخانوادگی واجرای آرای مربوط به خانواده است .
در خصوص حقوق ماهوی خانواده ، کتاب ها ومقالات و رساله های بسیاری نوشته شده وحقوقدانان وفقهای امامیه واهل سنت نیز در این مورد به تفضیل بحث کرده اند ولی درباره مسائل شکلی وآئین دادرسی کمتر تحقیق شده است .درصورتی که قوانین شکلی دارای اهمیت زیادی است .ضرورت باز شناسی نهادها وتاسیس های ویژه دادگاه خانواده وایجاد روش واحد در رسیدگی به دعاوی خانواده و وجه تمایز آن با توجه به سریع وساده بودن و عدم رعایت تشریفات دادرسی ولزوم سرعت وسهولت ودقت در دادرسی خاص از اهمیت این تحقیق می باشد.
سازماندهی تحقیق
همان طوری که در اهداف، فرضیه ها و سولات تحقیق معلوم گردید. اینتحقیق درباره مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه تحلیلی آن با آیین دادرسی مدنی می باشد بر این اساس بخش اول به مفاهیم ومبانی خانواده و اهمیت آن و به آیین دادرسی و پیشینه مقررات شکلی دادگاه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی، وابستگان دادگستری و صلاحیت ها مراجع رسیدگی می پردازد. در بخش سوم از چگونگی اقامه دعوی در دادگاه های خانواده آیین دادرسی نکاح و طلاق، تصمیمات دادگاه خانواده است.
در این بخش با توجه به تفا وت های دادرسی در دادگاه های خانواده با آیین دادرسی مدنی مقایسه و مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل اول
دراین فصل ابتدا با توجه به بیوند میان دو زمینه از رشته حقوق یعنی حقوق خانواده وایین دادرسی مدنی با توجه به ویزگی های دانش حقوق . درحقوق خانواده به نسبت تعر یف واهمیت خانواده با سایر رشته های حقوق ومتمایز بودن دادرسی دردادگاه خانواده با قواعد ایین دادرسی مدنی وبرای تبین مفهوم ایین دادرسی دردادکاه خانواده در اغاز به مفردات بحث ( خانواده . حقوق خانواده .ایین دادرسی خانواده) سبس به مقررات شکلی دادگاه خانواده برداخته می شود

مبحث اول – خا نواده و اهمیت آن
بدوا ضروری است که مفهوم خانواده در علم حقوق و اهمیت آن در منابع حقوق روشن گردد.تا رشته حقوق خانواده ازسایر گرایش های علم حقوق متمایز شود
مبحث اول :تعریف خانواده وحقوق خانواده
خانواده ازدیدگاه جامعه شناسی وروانشناسی وسایر علوم تعاریف متفاوتی دارد ولی در این تحقیق صرفا به تعریف های ازحقوق دانان ازمنظر علم حقوق برداخته می شود
گفتار اول- تعریف خانواده
خانواده کوچکترین، بنیادی ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی است که لا اقل از یک مرد و زن با رابطه زوجین مشروع پدید آمده است.و وجود زوجین شرط حدوث خانواده است نه شرط بقای خانواده . بنا براین عنا صر خانواده عبارت است از: الف – رابطه قرابت اعم نسبی یا سببی ب :رابطه تعهد فعلی
اما در قانون مدنی ایران کتاب نهم از جلد دوم به خانواده نامگذاری شده است از مقررات این کتاب درباره الزام به انفاق زوجه و اقارب است مقصود از خانواده در عنوان مذکور،عبارت است گروه مرکب از خویشانی که بین آنها الزام به انفاق وجود دارد در تعریف خانواده، اختلاف نظر بیشتر دیده می شود این امر ناشی از تحول خانواده در طول تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *