مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

تعاریف سرمایه فکری

استوارت باور داره، سرمایه فکری مجموعه ای از علم، اطلاعات، داراییای فکری تجربه، رقابت و یادگیری سازمانیه که می تونه واسه ایجاد ثروت استفاده کرده …

اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

به گفته بنتیس(۱۹۹۸) ، سرمایه انسانی بیان کننده موجودی دانشی افراد یه‏ سازمانه که در وجود کارکنان اون نهفتهه.هم اینکه سرمایه انسانی ترکیبی از علم، …

مدیریت : عملکرد

– پیشرفت و پرورش کارکنان در جهت طی راه شغلی؛ – به کار گیری نظرات کارکنان واسه بهبود سازمان؛ – مشارکت و تشویق کارکنان؛ – …

روابط کارکنان

ایجاد روابط مناسب با اتحادیه ها و کارکنان یکی از راه هدف دار های بنیادی هر سازمانیه. این باعث ایجاد اعتماد و احترام دوطرفه، بینشی …

انواع رفتار شهروند سازمانی

اطاعت سازمانی: این واژه توصیف کننده رفتارهاییه که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات قبول شده ان. شاخص های …