منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، تجارت الکترونیک، چرخه مدیریت دانش، تجارت الکترونیکی

کمال تشکر را می‌نمایم.
هم‌چنین از جناب آقای مهندس تورج حاجی رحیمیان مدیرکل سازمان ثبت احوال استان اصفهان و به‌ویژه جناب آقای رضا احمدی معاونت آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال استان اصفهان و کلیه معاونان، کارشناسان، خبرگان و متخصصان سازمان ثبت احوال کشور در تهران و اصفهان به دلیل یاری‌ها و راهنمایی‌های بی‌چشمداشتشان که بسیاری از سختی‌ها را برایم آسان‌تر نمودند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.
در پایان از خواهر عزیزم فرحناز شیخ بهائی به‌پاس همه زحمات و همفکری‌هایش سپاسگزاری می‌نمایم.
چکیده:
هدف پژوهش جاری توسعه و ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش در زنجیره تأمین خدمات دولت الکترونیکی و با تأکید بر مؤلفه تجارت الکترونیکی G2C است. بدین منظور محقق سازمان ثبت‌احوال استان اصفهان را به‌عنوان بستر پژوهش و دیدگاه‌ها و نظرات خبرگان و متخصصان سازمان ثبت‌احوال را به‌عنوان منابع اصلی پژوهش انتخاب کرد. ایشان از مصاحبه‌های عمیق و مشاهده مستقیم برای گردآوری داده‌های دست‌اول استفاده نمود. ضمن آنکه از برخی داده‌های دست‌دوم نظیر مستندات موجود سازمان و ادبیات مروری در پیشینه پژوهش بهره برد. محقق به‌منظور تجزیه، تحلیل و ترکیب داده‌ها از رویه‌های روش پژوهش گراندد تئوری استفاده نموده است، هم‌چنین او از تکنیک‌های داده‌کاوی متنی به‌منظور بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از پژوهش استفاده نموده است. استفاده از روش‌شناسی مذکور توسعه و ارائه مدلی را در پی داشت که ضمن تبیین چگونگی روابط مدیریت دانش، زنجیره تأمین خدمات و تجارت الکترونیکی G2C امکان استفاده بهینه از چرخه مدیریت دانش، در سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را بیان می‌دارد و تأکید می‌نماید کاربرد مدل ارائه‌شده، بهره‌وری سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را افزایش می‌دهد. در مدل مذکور، ۶ لایه تدوین و توسعه داده‌شده است که عبارت‌اند از (۱) فرهنگ‌سازی، (۲) استانداردها و آیین‌نامه‌ها، (۳) سند راهبردی و خط‌مشی مدیریت دانش، (۴) مکانیزم‌های تشویقی، (۵) زیرساخت فناوری و کاربرد IT، (۶) چرخه مدیریت دانش. محقق پس از تدوین ۶ لایه به توسعه چرخه مدیریت دانش و طراحی بهینه فرآیندهای مدیریت دانش در طول زنجیره تأمین خدمات پرداخته است و بیان می‌دارد استفاده از چرخه مدیریت دانش مذکور، امکان توسعه خدمات دولت الکترونیکی در حوزه خدماتی دولت به شهروندان را مهیا می‌نماید. چرخه مدیریت دانش توسعه داده‌شده شامل مراحل (۱) هدف‌گذاری دانش، (۲) کاوش و شناسایی دانش، (۳) خلق و مهار نمودن دانش، (۴) سازمان‌دهی دانش، (۵) ترکیب و توسعه دانش، (۶) ثبت و ضبط دانش، (۷) تسهیم و نشر دانش، (۸) درک دانش، (۹) کاربرد دانش، (۱۰) ارزیابی دانش و (۱۱) نگهداشت دانش است. درنهایت مؤلفه‌های مدل ارائه‌شده با عوامل موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشمندان مختلف مقایسه و درنتیجه کاربردی و تأثیرگذار بودن مدل مورد تائید قرار گرفت.
واژگان کلیدی: مدیریت دانش، زنجیره تأمین، تجارت الکترونیکی G2C، گراندد تئوری، داده‌کاوی‌متنی.
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه ۲
۱-۱- مقدمه و تاریخچه موضوع ۲
۱-۱-۱- تعاریف و مدلهای دولت الکترونیک ۳
۱-۱-۲- مدل‌های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک ۳
۱-۲- اهمیت موضوع ۸
۱-۳- اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴- سوالات و فرضیات ۱۰
۱-۴-۱- سوال اصلی ۱۰
۱-۴-۲- سوالات فرعی ۱۱
۱-۵- کاربردهای تحقیق ۱۱
۱-۵-۱- هدف اصلی ۱۱
۱-۵-۲- هدف فرعی ۱۱
۱-۵-۳- نوآوری‌های پیش بینی شده ۱۱
۱-۵-۴- روش و مراحل تحقیق ۱۱
۱-۶- ساختار پایان‌نامه ۱۳
۱-۷- خلاصه فصل اول ۱۳
فصل دوم : مروری بر منابع تحقیق ۱۵
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- مدیریت دانش ۱۵
۲-۲-۱- تعریف ۱۵
۲-۲-۲- ویژگی‌ها و مشخصات ۱۶
۲-۲-۳- ابعاد و اجزاء ۱۶
۲-۳- مفاهیم پایه در مدیریت دانش ۱۷
۲-۳-۱- داده ۱۷
۲-۳-۲- اطلاعات ۱۷
۲-۳-۳- دانش ۱۸
۲-۳-۴- روابط داده، اطلاعات و دانش ۱۸
۲-۴- طبقه‌بندی انواع دانش ۱۸
۲-۴-۱- دانش آشکار ۱۸
۲-۴-۲- دانش پنهان(نهفته) ۱۹
۲-۴-۳- دانش فردی ۱۹
۲-۴-۴- دانش گروهی(سازمانی) ۱۹
۲-۵- مدیریت زنجیره تامین خدمات ۱۹
۲-۵-۱- مدیریت زنجیره تامین ۱۹
۲-۵-۲- مدیریت زنجیره خدمات ۲۰
۲-۶- تجارت الکترونیکی ۲۰
۲-۷- تجارت الکترونیکی G2C ۲۰
۲-۸- دولت الکترونیکی ۲۰
۲-۹- ضرورت مدیریت دانش در بخش خدمات دولت الکترونیکی ۲۱
۲-۱۰- اصول مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C ۲۱
۲-۱۱- عوامل موفقیت مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C ۲۴
۲-۱۲- موانع مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C ۲۴
۲-۱۳- اهداف مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه خدمات تجارت الکترونیکی G2C ۲۶
۲-۱۴- انواع دسته‌بندی مدل‌های مدیریت دانش ۲۷
۲-۱۵- مکاتب مدیریت دانش ۲۸
۲-۱۵-۱- مکتب اقتصادی ۲۸
۲-۱۵-۲- مکتب سازمانی ۲۸
۲-۱۵-۳- مکتب استراتژیک ۲۸
۲-۱۶- ارزیابی رویه‌های مدیریت دانش ۲۸
۲-۱۶-۱- مدل رائــو ۲۸
۲-۱۶-۲- مدل KMAT ۲۹
۲-۱۶-۳- مدل OECD ۲۹
۲-۱۷- چرخه‌های مدیریت دانش ۳۰
۲-۱۷-۱- چرخه مدیریت دانش ویگ ۳۰
۲-۱۷-۲- چرخه مدیریت دانش مه‌یر وزاک ۳۰
۲-۱۷-۳- چرخه مدیریت دانش مک الوری ۳۱
۲-۱۷-۴- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز ۳۱
۲-۱۷-۵- چرخه مدیریت دانش دالــکر ۳۲
۲-۱۸- انواع مدل‌های مدیریت دانش ۳۲
۲-۱۸-۱- مدل مدیریت دانش Hicks ۳۲
۲-۱۸-۲- مدل مدیریت دانش Mark Mac Elroy ۳۲
۲-۱۸-۳- مدل مدیریت دانش APQC ۳۳
۲-۱۸-۴- مدل مدیریت دانش G Von Krogh & J Roos ۳۵
۲-۱۸-۵- مدل مدیریت دانش Anderson Consulting ۳۵
۲-۱۸-۶- مدل مدیریت دانش Di Bella&Nevis ۳۶
۲-۱۸-۷- مدل مدیریت دانش Choo ۳۶
۲-۱۸-۸- مدل مدیریت دانش Wiig ۳۶
۲-۱۸-۹- مدل مدیریت دانش Spek&Spijkernet ۳۷
۲-۱۸-۱۰- مدل مدیریت دانش Ruggles ۳۷
۲-۱۸-۱۱- مدل مدیریت دانش ODel ۳۷
۲-۱۸-۱۲- مدل مدیریت دانش Weggeman ۳۷
۲-۱۸-۱۳- مدل مدیریت دانش UTI ۳۸
۲-۱۸-۱۴- مدل مدیریت دانش Boisot ۳۸
۲-۱۸-۱۵- مدل مدیریت دانش APOQ ۳۹
۲-۱۸-۱۶- مدل مدیریت دانش Keep&Daly&Ham ۳۹
۲-۱۸-۱۷- مدل مدیریت دانش Green Wood ۳۹
۲-۱۸-۱۸- مدل مدیریت دانش Davenport 7 Prusak ۳۹
۲-۱۸-۱۹- مدل مدیریت دانش Newman&Conard ۴۰
۲-۱۸-۲۰- مدل مدیریت دانش Hjelmeruik&Kirkemi ۴۰
۲-۱۸-۲۱- مدل مدیریت دانش Promote ۴۰
۲-۱۸-۲۲- مدل مدیریت دانش Beek Man ۴۱
۲-۱۸-۲۳- مدل مدیریت دانش Holsapple&Jashi ۴۱
۲-۱۸-۲۴- مدل مدیریت دانش Bukowitz&Willams ۴۲
۲-۱۸-۲۵- مدل مدیریت دانش Pawlowsky ۴۴
۲-۱۸-۲۶- مدل مدیریت دانش Probst&Raub&Romhard ۴۴
۲-۱۸-۲۷- مدل مدیریت دانش Nonaka&Takeuchi ۴۶
۲-۱۹- فناوری‌های مدیریت دانش ۴۶
۲-۱۹-۱- مدیریت محتوا ۴۷
۲-۱۹-۲- طبقه بندی دانش ۴۷
۲-۱۹-۳- گروه افزار ۴۷
۲-۱۹-۴- گروه‌های تسهیم تجربه برخط ۴۸
۲-۱۹-۵- پرتال‌های سازمانی ۴۸
۲-۱۹-۶- تحلیل وطراحی شبکه های اجتماعی ۴۹
۲-۱۹-۷- یادگیری الکترونیکی ۴۹
۲-۱۹-۸- سیستم های مدیریت نوآوری و ایده ۴۹
۲-۲۰- مروری بر تحقیقات حوزه مدیریت دانش زنجیره تامین ۵۰
۲-۲۱- بهره وری مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات ۵۴
۲-۲۱-۱- تعریف و مفاهیم بنیادین ۵۴
۲-۲۱-۲- عوامل موثر بر بهره‌وری ۵۵
۲-۲۱-۳- ساختار اساسی افزایش بهره‌وری ۵۵
۲-۲۱-۴- برنامه‌های بهبود بهره‌وری ۵۶
۲-۲۱-۵- روش های اصلی بهبود بهره وری ۵۶
۲-۲۱-۶- عناصر اصلی برنامه های بهبود بهره‌وری ۵۸
۲-۲۲- تبیین شکاف‌ها و خلاء‌های تحقیقات گذشته ۵۸
۲-۲۳- خلاصه فصل دوم ۵۸
فصل سوم : روش تحقیق ۶۱
۳-۱- مقدمه ۶۱
۳-۲- انتخاب پارادایم تحقیق ۶۱
۳-۳- انتخاب روش تحقیق ۶۲
۳-۴- مفروضات تحقیق ۶۳
۳-۵- شرحی بر مرور ادبیات تحقیق ۶۴
۳-۶- شرحی بر گراندد تئوری(نظریه برخاسته از داده‌ها) ۶۴
۳-۷- شرحی بر داده‌کاوی متنی ۶۶
۳-۷-۱- روش تحقیق و معماری پیشنهادی ۶۹
۳-۷-۲- پردازش اطلاعات و داده ۶۹
۳-۷-۲-۱- سطح اول: واحد پردازش و ذخیره‌سازی دانش ۷۰
۳-۷-۲-۱-۱- خوشه‌بندی ۷۱
۳-۷-۲-۱-۲- تشکیل پایگاه داده رابطه‌ای ۷۲
۳-۷-۲-۲- سطح دوم: واحد پالایش دانش ۷۲
۳-۷-۲-۳- سطح سوم: واحد رده‌بندی متن و کاربرد دانش ۷۳
۳-۷-۳- تحلیل و طراحی ۷۳
۳-۷-۳-۱- الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه (K-NN) ۷۴
۳-۷-۳-۲- الگوریتم بیز ساده (Naïve Bayes) ۷۴
۳-۷-۳-۳- الگوریتم ماشین‌های پشتیبان بردار (SVMs) ۷۵
۳-۸- قلمرو تحقیق ۸۰
۳-۹- بستر تحقیق ۸۱
۳-۹-۱- معرفی سازمان ثبت احوال کشور ۸۱
۳-۹-۱-۱- فعالیت‌های اصلی سازمان در حوزه تجارت الکترونیکی G2C ۸۲
۳-۹-۱-۲- نقش سازمان ثبت احوال در تحقق دولت الکترونیکی ۸۴
۳-۹-۱-۳- سازمان‌های همکار با سازمان ثبت احوال کشور ۸۵
۳-۱۰- چالش‌ها و موانع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات ۸۵
۳-۱۱- نقاط قوت و فرصت‌های ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات ۸۶
۳-۱۲- جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها ۸۶
۳-۱۳- چارچوب کلی پژوهش: شرحی بر شیوه به‌کار گیری گراندد تئوری ۸۶
۳-۱۳-۱- کلمات کلیدی ۸۶
۳-۱۳-۲- گراندد تئوری (نظریه برخاسته از داده‌ها) ۸۸
۳-۱۳-۳- گام‌های انجام پژوهش به روش گراندد تئوری ۹۰
۳-۱۳-۴- مرحله مطالعات مقدماتی ۹۱
۳-۱۳-۵- مرحله مطالعات اصلی ۹۲
۳-۱۳-۶- انتخاب منابع اطلاعاتی ۹۳
۳-۱۳-۷- شرحی بر انجام مصاحبه های عمیق ۹۴
۳-۱۳-۸- ایجاد تمرکز در مصاحبه ها ۹۴
۳-۱۳-۹- یاداشت برداری ۹۵
۳-۱۳-۱۰- یادآورها و دیاگرام‌ها ۹۵
۳-۱۳-۱۱- ایجاد تعادل بین اصل بی‌طرفی و حساسیت نظری ۹۶
۳-۱۳-۱۱-۱- بی طرفی ۹۶
۳-۱۳-۱۱-۲- پیروی از رویکرد تفکر مقایسه ای ۹۷
۳-۱۳-۱۱-۳- کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک واقعه ۹۷
۳-۱۳-۱۱-۴- بازگشت دوره‌ای به عقب و طرح دوباره‌ی پرسش‌ها ۹۸
۳-۱۳-۱۱-۵- اتخاذ تفکر شکاکانه ۹۸
۳-۱۳-۱۱-۶- پیروی از رویه های تحقیق ۹۸
۳-۱۳-۱۱-۷- حساسیت نظری ۹۸
۳-۱۳-۱۲- نمونه‌گیری نظری ۱۰۰
۳-۱۳-۱۳- مراحل کدگذاری در روش گراندد تئوری ۱۰۲
۳-۱۳-۱۳-۱- گام ۱: کدگذاری باز ۱۰۲
۳-۱۳-۱۳-۲- گام ۲: کدگذاری محوری ۱۰۳
۳-۱۳-۱۳-۳- گام ۳: کدگذاری انتخابی(گزینشی) ۱۰۵
۳-۱۴- تحلیل متون به روش داده‌کاوی متنی جهت شکل‌گیری نظریه نهایی ۱۰۵
۳-۱۵- ارزیابی کیفیت داده‌ها و تفسیرها ۱۰۶
۳-۱۶- گام‌های پژوهش در یک نگاه ۱۰۷
۳-۱۷- نرم افزار MAXQDA ۱۰۸
۳-۱۸- خلاصه فصل سوم ۱۰۸
فصل چهارم : یافته‌های اصلی تحقیق ۱۱۰
۴-۱- مقدمه ۱۱۰
۴-۲- ورود به میدان پژوهش ۱۱۰
۴-۳- مصاحبه ۱۱۱
۴-۴- آغاز کدگذاری داده‌ها ۱۱۲
۴-۴-۱- گام اول: کدگذاری باز ۱۱۳
۴-۴-۲- شکل‌دهی مقولات و طبقات اصلی ۱۲۳
۴-۴-۳- گام دوم: کدگذاری محوری ۱۳۴
۴-۴-۴- یاداشت‌ها ۱۳۷
۴-۴-۵- یادآورها و دیاگرام‌ها ۱۴۱
۴-۴-۶-