مهر ۱, ۱۳۹۹

پایان نامه با واژه های کلیدی نقش برجسته

تقدیم به:
سیاستمداران متعهّد، کشورداران و تاریخ‏سازان ایران اسلامی؛
و
آنان که در راه عزّت و سربلندی این سرزمین گام برمی‏دارند؛

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدّمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اوّل: کلیّات تحقیق
1-1 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-2 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-3 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-4 فرضیه‏های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5 پیشینه‏ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-6 بررسی منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 10
1-7 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 14
فصل دوّم: مفاهیم نظری و نگاهی اجمالی به ظهور و سقوط سلسله‏ی هخامنشیان
2-1 اصول کشورداری ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-1 حکومت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-2 سیاست مدن …………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-1-3 سیاست داخلی ………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-2 سیاست خارجی ………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2-1 تعاریف و دیدگاه‏ها …………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2-2 سیاست خارجی: تاریخچه و تفاوت آن با روابط بینالملل …………………………………………………… 20
2-2-3 اهداف سیاست خارجی …………………………………………………………………………………………………… 22
2-2-4 عوامل مؤثّر بر سیاست خارجی ………………………………………………………………………………………… 23
2-2-5 عوامل سیاست‏گذاری خارجی ………………………………………………………………………………………….. 24
2-2-6 ابزارهای سیاست خارجی ………………………………………………………………………………………………… 25
2-2-7 اجرای سیاست خارجی و تفاوت آن با سیاست داخلی …………………………………………………………. 28
2-2-8 سیاست خارجی و قدرت ملّی ………………………………………………………………………………………….. 29
2-3 نگاهی اجمالی به ظهور و سقوط سلسله‏ی هخامنشیان ………………………………………………………….. 30
2-3-1 خاستگاه هخامنشیان ……………………………………………………………………………………………………… 30
2-3-2 نام و مدّت سلطنت پادشاهان هخامنشی ………………………………………………………………………….. 32
2-3-3 سقوط ماد به دست کوروش دوّم هخامنشی ……………………………………………………………………… 33
2-3-4 کمبوجیه دوّم ………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-3-5 کودتای گئوماتا یا بردیای دروغین …………………………………………………………………………………… 40
2-3-6 داریوش اوّل ………………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-7 از خشایارشا تا داریوش سوّم ……………………………………………………………………………………………. 43
فصل سوّم: بررسی و تحلیل
‏3-1 اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان در دوران کوروش …………………………………………. 51
3-1-1 اصول کشورداری کوروش ………………………………………………………………………………………………. 51
3-1-1-1 رعایت اصل اوّل کشورداری توسّط کوروش …………………………………………………………………. 53
3-1-1-2 رعایت عدالت و اصول کشورداری توسّط کوروش …………………………………………………………. 65
3-1-1-3 سیاست لشکری و نظامی کوروش در خدمت کشورداری ……………………………………………….. 66
3-1-1-4 سیاست چندپایتختی ………………………………………………………………………………………………….. 70
3-1-2 سیاست خارجی کوروش …………………………………………………………………………………………………. 60
3-1-2-1 تصرّف ماد با تکیه بر سیاست سازش با بزرگان ماد ………………………………………………………. 60
3-1-2-2 سیاست جنگ و توسعه‏ی قلمرو حکومتی با تصاحب سه مرکز مهم از چهار قدرت بزرگ جهان آن زمان با تکیه بر تساهل و مدارا با ملل مغلوب ………………………………………………………………………….. 62
3-1-2-3 سیاست تساهل دینی …………………………………………………………………………………………………. 67
3-1-2-4 نقش دریاها در کشورداری و سیاست خارجی کوروش …………………………………………………… 70
3-1-2-5 مرگ کوروش و ناتمام ماندن سیاست توسعه‏ی قلمرو حکومتی ……………………………………… 71
3-2 ‏اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان در دوران کمبوجیه ………………………………………… 73
3-2-1 اصول کشورداری کمبوجیه …………………………………………………………………………………………….. 73
3-2-1-1 پیش از حمله به مصر …………………………………………………………..
..
………………………………….. 74
3-2-1-2 نقش خراج و مالیات به عنوان اصل اقتصادی کشورداری در دوران حکومت کمبوجیه ………. 74
3-2-2 سیاست خارجی کمبوجیه ………………………………………………………………………………………………… 79
3-2-2-1 توسعه‏طلبی و ادامه‏ی فتوحات کوروش ……………………………………………………………………….. 79
3-2-2-2 تاکتیک تأسیس نیروی دریایی ………………………………………………………………………………………….. 82
3-2-2-3 سیاست‏های کمبوجیه در مصر و سیاست او در قبال کاهنان مصری ……………………………….. 82
3-2-2-4 سیاست‏های کمبوجیه پس از فتح مصر ……………………………………………………………………….. 84
3-3 ‏اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان در دوران گئومات …………………………………………. 88
3-3-1 سیاست‏های داخلی و خارجی گئومات ………………………………………………………………………………. 90
3-3-2 حمایت از طبقات فرودست ……………………………………………………………………………………………… 93
3-4 ‏اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان در دوران داریوش اوّل …………………………………… 93
3-4-1 اصول کشورداری داریوش ………………………………………………………………………………………………. 93
3-4-1-1 تشکیلات حکومتی و کشورداری داریوش ……………………………………………………………………. 95
3-4-1-2 تقسیم قلمرو شاهنشاهی به چندین ساتراپ ………………………………………………………………….. 97
3-4-1-3 نظام‏مندی مالیات ……………………………………………………………………………………………………. 100
3-4-1-3-1عنوان‏های مالیات و خراج …………………………………………………………………………………….. 101
3-4-1-3-2 نظام خراجگذاری در دوران داریوش اوّل ……………………………………………………………….. 102
3-4-1- 3-3 شیوه‏ی گردآوری مالیات‏ها …………………………………………………………………………………. 104
3-4-1-3-4 هدایا و خراج (اقوام هدیه‏دهنده و خراج‏دهنده) ……………………………………………………….. 106
3-4-1-3-5 نقش برجسته‏ی هیأت‏های نمایندگی ملّت‏های امپراتوری در تخت جمشید ………………. 109
3-4-1-4 ایجاد راه شاهی ………………………………………………………………………………………………………. 110
3-4-1-5 ایجاد لشکر جاویدان ………………………………………………………………………………………………….113
3-4-1-6 رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسّط داریوش ………………………………………… 114
3-4-1-6-1 قانون‏گذاری ……………………………………………………………………………………………………….. 114
3-4-1-6-2 برپا کردن اقتصاد سالم ………………………………………………………………………………………… 116
3-4-1-6-3 توجّه ویژه به توسعه‏ی کشاورزی ………………………………………………………………………….. 116
3-4-1-6-4 توجّه ویژه به حقوق مربوط به کار