مرداد ۱۹, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه با موضوع پرسش نامه

* و همچنین با تقدیر و تشکر ازاستاد فرهیخته جناب دکتر مهردادگودرزوندچگینی که از مشاوره های ارزنده ایشان در طول نگارش پایان نامه کمال استفاده حاصل گردید.

* با سپاس از داور محترم جناب آقای دکتر رضایی کلیدبری به خاطر زحمات و راهنمایی های ارزنده شان در طول تحصیل و همچنین حسن توجه ایشان حین داوری پایان نامه.

* همچنین ازاساتید محترم گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به خاطر راهنمایی ها وکمک های فراوانشان در طول دوران تحصیل سپاسگزارم.

تقدیم به :

همسر و فرزند عزیزم
که با صبوری وحمایت بی دریغشان تحقق این مهم را برایم آسان نمودند.

و

مادر و پدرم
سنگ بنای علم آموزی را مدیونشان هستم .

و

همچنین برادارن وخواهرانم
که مشوق وحامی بنده بودند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 . مقدمه 3
1-2. بیان مساله 4
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4. اهداف پژوهش 8
1-5. چارچوب نظری 8
1-6. فرضیات تحقیق 10
1-7. تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق 10
1-8. قلمرو تحقیق 14
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-2. بخش اول: سازمان یادگیرنده 16
2-2-1. مفهوم سازمان یادگیرنده 16
2-2-2. تاریخچه سازمان یادگیرنده 17
2-2-3. تعاریف سازمان یادگیرنده 18
2-2-4. رویکردهای سازمان یادگیرنده 21
2-2-4-1. رویکرد تفکر سیستمی 21
2-2-4-2. رویکرد یادگیری 22
2-2-4-3. رویکرد استراتژیک‌ 22
2-2-4-4. رویکرد رویکرد ترکیبی ‌ 22
2-2-5. تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 23
2-2-6. ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده 25
2-2-7. عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده 26
2-2-8. ویژگی‌های سازمان یادگیرنده 27
2-2-9. مزایای سازمان یادگیرنده 30
2-2-10. نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده 30
2-2-10-1. سازمان یادگیرنده از نظر سنگه 31
2-2-10-2. سازمان یادگیرنده از نظر گاه 32
2-2-10-3. سازمان یادگیرنده از نظر گاروین 33
2-2-10-4. سازمان یادگیرنده از نظر بنت و اوبراین 33
2-2-10-5. سازمان یادگیرنده از نظر انجمن آموزش و توسعه 34
2-2-10-6. سازمان یادگیرنده از نظر کپلان و نورتون 35
2-2-10-7. سازمان یادگیرنده از نظر گفارت و مارسیک 35
2-2-10-8. سازمان یادگیرنده از نظر جیمز 36
2-2-10-9. سازمان یادگیرنده از نظر مامفورد 37
2-2-10-10. سازمان یادگیرنده از نظر پدلر و همکاران 37
2-2-10-11. سازمان یادگیرنده از نظر مارکوارت 37
2-2-10-12. سازمان یادگیرنده از نظراورتن بلاد 38
2-2-10-13. سازمان یادگیرنده از نظر واتکینزو مارسیک 39
2-2-11. سطوح سازمان‌های یادگیرنده 44
2-3. بخش دوم: آمادگی برای تغییر 46
2-3-1. مقدمه 46
2-3-2. مفهوم تغییر، تحول و تغییر بنیادی 47
2-3-3. ابعاد تغییر سازمانی 48
2-3-4. انواع تغییر 48
2-3-5. سطوح تغییر 50
2-3-6. مدل‌های تغییر سازمانی 51
2-3-6-1. الگوی سه مرحله‌ای تغییر کرت لوین 52
2-3-6-2. الگوی برنامه‌ریزی 54
2-3-6-3. الگوی تغییر جامع رالف کیلمن 55
2-3-6-4. الگوی کانون‌های بهبود کیفیت 56
2-3-6-5. الگوی مدیریت تغییرات استراتژیک استیس و دانفی 57
2-3-6-6. مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس 58
2-3-6-7. مدل شش خانه‌ای ویس بورد 59
2-3-6-8. مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی 61
2-3-6-9. چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی 62
2-3-6-10. مدل بورک و لیتوین 63
2-3-6-11. الگوی ادکارپروسی 64
2-3-6-12. الگوی فرآیند اتصالی 66
2-3-6-13. الگوهای تئوریک و پیاده‌سازی نظریه‌های سهم تغییر رفتاری 66
2-3-7. دلایل تغییر 67
2-3-8. عامل‌های مؤثر بر تغییر سازمانی 67
2-3-9. مقاومت در برابر تغییر 70
2-3-10. عوامل مقاومت در برابر تغییر 72
2-3-11. مدیریت تغییر 73
2-3-12. استراتژی‌های اساسی برای مدیریت تغییر 74
2-3-13. مهارت‌های مدیریت تغییر 75
2-3-14. شیوه‌های اعمال تغییر و سبک مدیریت تغییر 77
2-3-15. پیش ران‌های مدیریت تغییر 79
2-3-15-1. واکنش و نگرش به تغییر 79
2-3-15-2. آمادگی برای تغییر 83
2-3-16. عوامل موثر در ایجاد آمادگی برای تغییر 84
2-3-17. کاربست آمادگی به تغییر در آموزش عالی 90
2-4. بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده 92
2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 92
2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور 98
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1. مقدمه 105
3-2. روش تحقیق 105
3-3. جامعه آماری 106
3-4. نمونه آماری 106
3-5. روش جمع آوری داده ها 107
3-6. ابزار سنجش تحقیق 107
3-6-1. پرسش نامه ابعاد سازمان یادگیرنده 107
3-4-2. پرسش نامه آمادگی برای تغییر 108
3-7. روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها 109
3-7-1. روایی 109
3-7-1-1. روایی صوری و محتوایی 110
3-7-1-2. روایی سازه 110
3-5-2. پایایی 118
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها 120
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه 122
4-2. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 123
4-3. توصیف متغیرهای تحقیق 130
4-4. بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق(آزمون کولوموگروف – اسمیرنف) 142
4-5. آزمون فرضیات 143
4
-6. مدل مفهومی تحقیق 151
4-6-1. مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد 151
4-6-2. مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی‌داری 152
4-6-3. بررسی شاخص های مدل اصلی تحقیق 152
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه 155
5-2. نتایج آمار توصیفی 155
5-3. نتایج آمار استنباطی 156
5-4. پیشنهادهای تحقیق 160
5-4-1. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق(پیشنهادات اجرایی) 160
5-4-2. پیشنهادها برای تحقیقات آتی 163
5-5. محدودیت های تحقیق 163
پیوست ها 164
منابع و مآخذ 189
فهرست منابع فارسی 190
فهرست منابع غیرفارسی 196
چکید? انگلیسی 203

فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1. جدول: طبقه‌بندی تغییرات محیطی 16
2-2. جدول: تغییر رویکرد به مؤلفه‌های سازمانی 17
2-3. جدول: سیر تعاریف سازمان یادگیرنده 20
2-4. جدول: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 25
2-5. جدول: انواع تغییرات سازمانی 49
2-6. جدول: انواع تغییرات 49
2-7. جدول: مدل های عمده تحول سازمانی 51
2-8. جدول: نوع شناسی استراتژی های تغییر دانفی و استیس 58
3-1. جدول: توزیع سؤالات پرسشنامه برحسب ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 109
3-2. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده به تفکیک سؤالات 113
3-3. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده 114
3-4. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر سازمان یادگیرنده 114
3-5. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر به تفکیک سؤالات 117
3-6. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر آمادگی برای تغییر 118
3-7. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر 118
3-8. جدول: ضریب پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 119
4-1. جدول: توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 123
4-2. جدول: توصیف سن پاسخ دهندگان 124
4-3. جدول: توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 125
4-4. جدول: توصیف سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126
4-5. جدول: توصیف سمت پاسخ دهندگان 127
4-6. جدول: توصیف رتبه علمی پاسخ دهندگان 128
4-7. جدول: توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان 129
4-8. جدول: توصیف متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر 130
4-9. جدول: توصیف متغیر ارتقا پرسشگری و گفتمان 131
4-10. جدول: توصیف متغیر ترغیب همکاری و یادگیری گروهی 132
4-11. جدول: توصیف متغیر ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری 148
4-12. جدول: توصیف متغیر توانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی 149
4-13. جدول: توصیف متغیر ارتباط سازمان با محیط 150
4-14. جدول: توصیف متغیر رهبری استراتژیک برای یادگیری 151
4-15.جدول: توصیف متغیر نگرش رفتاری 152
4-16. جدول: توصیف متغیر نگرش شناختی 153
4-17. جدول: توصیف متغیر نگرش احساسی 154
4-18. جدول: توصیف متغیر سازمان یادگیرنده 155
4-19. جدول: توصیف متغیر آمادگی برای تغییر 156
4-20. جدول: آزمون کولموگروف- اسمیرنف 157
4-21. جدول: ضریب همبستگی بین سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 158
4-22. جدول: ضریب همبستگی بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر 159
4-23. جدول: ضریب همبستگی بین ارتقا پرسشگری و آمادگی برای تغییر 160
4-24. جدول: ضریب همبستگی بین ترغیب یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر 161
4-25. جدول:ضریب همبستگی ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری وآمادگی برای تغییر 162
4-26. جدول: ضریب همبستگی بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی وآمادگی برای تغییر 163
4-27. جدول: ضریب همبستگی بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر 164
4-28. جدول: ضریب همبستگی رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر 165
4-29. جدول: شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی 167

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1.نمودار: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 123
4-2. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 124
4-3. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 125
4-4. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126
4-5. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان 127
4-6. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به رتبه علمی پاسخ دهندگان 128
4-7. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان 129
4-8. نمودار: هیستوگرام متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر 130
4-9. نمودار: هیستوگرام متغیر ارتقا پرسشگری 131
4-10. نمودار: هیستوگرام متغیر ترغیب یادگیری تیمی 132
4-11. نمودار: هیستوگرام متغیر ایجاد سامانه‌هایی برای تغییر 133
4-12. نمودار: هیستوگرام متغیرتوانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی 134
4-13. نمودار: هیستوگرام متغیر ارتباط سازمان با محیط 135
4-14. نمودار: هیستوگرام متغیر رهبری استراتژیک 136
4-15. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش رفتاری 137
4-16. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش شناختی 138
4-17. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش احساسی 139
4-18. نمودار: هیستوگرام متغیر سازمان یادگیرنده 140
4-19. نمودار: هیستوگرام متغیر آمادگی برای تغییر 141

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1-1. شکل: مدل مفهومی تحقیق 9
2-1. شکل: شبکه سازمان یادگیرنده 36
2-2
. شکل: سطوح سازمان‌های یادگیرنده 45
2-3. شکل: سطوح تغییر 50
2-4. شکل: الگوی تغییرکرت لوین 52
2-5. شکل: مراحل الگوی برنامه‌ریزی 54
2-6. شکل: مدل تجزیه و تحلیل جریانی 59
2-7. شکل: مدل شش