پایان نامه با کلید واژگان نقدشوندگی، بازار سرمایه، رتبه بندی، ماشین بردار پشتیبان

داده خوشه های دسته(1-،1-،1-) 61
جدول4- 6 تعداد داده های دسته های مبتنی بر رویکردCAPM 61
جدول4- 7 تعداد داده های خوشه های دسته(1،1) 62
جدول4- 8 تعداد داده خوشه های دسته(1،1-) 62
جدول4- 9 تعداد داده خوشه های دسته(1،1-) 63
جدول4- 10 تعداد داده های خوشه های دسته (1-،1-) 63
جدول4- 11 نتایج حاصل از اجرای مدل برحسب بازده 65
جدول4- 12 نتایج حاصل از دسته بندی بر حسب ریسک برای کلاس 1 بازده 66
جدول4- 13 نتایج دسته بندی برحسب ریسک برای کلاس1- بازده 66
جدول4- 14 نتایج حاصل از دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1،1) 67
جدول4- 15نتایج دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1،1-) 68
جدول4- 16نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1) 69
جدول4- 17نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1-) 69
جدول4- 18عملکرد مدل برای هر دسته مبتنی بر رویکرد DEA 71
جدول4- 19 نتایج دسته بندی برحسب بازده انتظاری 72
جدول4- 20نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای کلاس 1 بازده انتظاری 72
جدول4- 21 نتایج دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای کلاس1- بازده انتظاری 73
جدول4- 22عملکرد مدل در هر دسته در رویکرد CAPM 74
جدول4- 23 نتایج پرتفو برترین ها CAPM 76
جدول4- 24 نتایج پرتفو حاصل از 25% برتر سهام ها مبتنی بر رویکرد CAPM 76
جدول4- 25 نتایج پرتفو حاصل از برترین های مبتنی بر DEA 77
جدول4- 26 نتایج پرتفو حاصل از 25% برتر مبتنی بر DEA 77
جدول4- 27 سهام ها حاضر در پرتفو بهینه ارائه شده 78
جدول4- 28 نتایج حاصل از پرتفوی کل بازار 79
جدول4- 29 نتایج حاصل از تشکیل پرتفو به روش مارکویتز 80

فهرست شکل ها
شکل 2-1 تفکیک داده ها در حالت تفکیک پذیر خطی 16
شکل 2-2 تفکیک داده ها در حالت تفکیک ناپذیر خطی 18
شکل 2-3 ماشین بردار پشتیبان غیر خطی 23
شکل3- 1 طرح کلی مدل 42
شکل3-2 مدل مفهومی ماشین بردار پشتیبان سلسله مراتبی 50
جدول4- 1 انواع ورودی و خروجی های استفاده شده در ادبیات موضوع 57
شکل4- 1 مقدار تابع- تکرار دسته بندی برحسب بازده 65
شکل4- 2 مقدار تابع-تکرار دسته بندی کلاس1 بازده برحسب ریسک 66
شکل4- 3 مقدارتابع-تکرار برای دسته بندی بر حسب ریسک کلاس1- بازده 67
شکل4- 4 مقدارتابع-تکرار دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1،1) 68
شکل4- 5مقدارتابع-تکرار دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1،1-) 68
شکل4- 6 مقدارتابع-تکرار دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1) 69
شکل4- 7 مقدار تابع-تکرار دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1-) 70
شکل4- 8 مقدارتابع-تکرار دسته بندی بر حسب بازده انتظاری 72
شکل4- 9مقدار تابع-تکرار برحسب نقدشوندگی برای کلاس 1 بازده انتظاری 73
شکل4- 10 مقدار تابع-تکرار بر حسب نقدشوندگی برای کلاس1- بازده انتظاری 73

فصل 1: مقدمه و کلیات تحقیق

1 -1 مقدمه
در زمینه تحقیقات سرمایه گذاری در بازار سهام و تشکیل پرتفو مدلهای کمی امکان پذیری وجود دارد. که شامل روشهای پدید آمده از محاسبات نرم افزاری برای پیش بینی سری زمانی مالی و بهینه سازی چند هدفه نرخ بازگشت سرمایه و کاهش ریسک میباشد. علاوه بر این انتخاب ابزارهای مالی برای مدیریت پرتفو مبتنی بر رتبه بندی داراییها با استفاده از انواع مختلف دادههای ورودی و دادههای تاریخی نیز جزیی از روشهای استفاده شده است. از میان همه اینها انتخاب سهام مدت طولانی است که به عنوان یک کار چالش برانگیز و مهم شناخته شده است. این خط از تحقیق بسیار مشروط بر رتبه بندی سهام مطمئن برای ساختن پرتفو است. پیشرفتهای اخیر در یادگیری ماشین و داده کاوی منجر به وجود آمدن فرصتهای قابل توجهی برای حل این مشکلات به صورت موثرتری گردیده است. در این پایان نامه مدلی ارائه شده است که با استفاده از ماشین بردار پشتیبان1 و خوشه بندی2و تحلیل پوششی داده ها3 ضمن پیش بینی، سهامهای برتر را در قالب پرتفو انتخاب مینماید.

1-2 هدف از پایان نامه

هدف از این پایان نامه ارائه مدلی جهت تشکیل سبد سرمایه با توجه به تحلیل بنیادی و استفاده از عملکرد مالی آنها است. توضیح بیشتر آنکه با استفاده از نسبتهای بدست آمده از صورت گزارشهای مالی و نیز تکنیک ماشین بردار پشتیبان و خوشهبندی که در حوزه دادهکاوی قرار می گیرند، ابتدا به آموزش سیستم یادگیری روی آورده شده است و سپس با پیشبینی سهامهای برتر سبد سرمایه را تشکیل داده شده است. ارائه این مدل کمک شایان توجهی به سرمایهگذاران در بازار سرمایه می نماید. زیرا آنان همواره به دنبال مدلی هستند که ضمن در نظر گرفتن اهداف و ارجحیتهای آنان به میل ذاتی آنان در جهت اقدام فعال و زودهنگام در مقابل اقدامات منفعلانه پاسخگو باشد.
این جمله که “تاریخ تکرار میشود.” و نیز تکیه بسیاری از تحقیقات در زمینه پیشبینی بر دادههای تاریخی، گواه این امر است که استفاده از مجموعه دادههای تاریخی امری متداول و ارزشمند برای اقدامات فعالانه است. خصوصا با توجه به اینکه مبنای تحلیل بنیادی بر استفاده از دادههای معنادار صورتهای مالی است.
در مجموع اینکه در این پایان نامه به پاسخگویی در جهت رتبه بندی سهامهای بازار سرمایه و پیش بینی رتبهی سهامهای موجود بر اساس روند مالی سال اخیر و نیز سهامهای تازه وارد به بازار سرمایه پرداخته شده است. و در نهایت پرتفوی بهینه از دل این سهامهای منتخب تشکیل شده است.

1-3 توضیح موضوع تحقیق

همواره یکی از چالشهای بحث برانگیز سهامدارا
ن
و سرمایهگذاران بازار سرمایه کسب حداکثری سود است. از طرفی باتوجه به گستردگی و تنوع و پیچدگی معاملات این خواسته با اهداف دیگری در تعارض است، که گاه موجب میشود کسب سود بیشتر در تعارض با اهدافی مثل ریسک بیشتر یا نقدشوندگی پایینتر در حاشیه قرار گیرد. در واقع این جایگاه سرمایه گذار و ارجحیت ذهنی آن است که دستیابی به سود حداکثری را تعیین میکند. در جهت رفع نیاز و برآورد کردن خواسته های سرمایه گذاران برخی مستقیما به دنبال تشکیل پرتفوهای چندهدفه برای متنوع سازی و در نظرگیری ترجیحات سرمایهگذاران برآمدهاند. اما خطی از تحقیقات با نگاه ریزبینانهتر به انتخاب سهام پرداختهاند. و توجیه آنها این است که پرتفوی بهینه از سهامهای منتخب برتر تشکیل مییابد. علاوه بر این مزیت انتخاب سهام در این است که میتوان از سهامهای برتر برای جایگرینی سهام در بازبینی پرتفو4 استفاده نمود.
در این پایان نامه با در نظرگیری ترجیحات سرمایه گذاران در قالب تکنیک دسته بندی ماشین بردار پشتیبان به پیشبینی رتبهی سهامهای بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. سپس از میان این سهامها پرتفو بهینه تشکیل شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه از یکی از تکنیکهای یادگیری ماشین استفاده شده است میتوان به سرمایه گذاران راهکاری در جهت نحوه اقدام در برابر سهامهای تازه راه یافته به بازار داده شود. این پیش بینی بر مبنای تحلیل بنیادی و نسبتهای مالی شرکتهاست.

1-4 توجیه ، انگیزه و علت انتخاب موضوع

با توجه به اینکه در سالهای اخیر رشد و رونق اقتصادی در صدر برنامههای توسعه اقتصادی کشور قرار گرفته است. و یکی از مهمترین برنامهها استفاده از سرمایههای غیرمولد در جهت راه اندازی تولید است. نگاه به بازار سرمایه با توجه به اینکه مناسبترین ابزار در جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی است بسیار ویژه شده است. خصوصا آنکه با استفاده از فضای رسانهای فرهنگ اینکه بجای سپردهگذاری در بانک مردم پولهای خود را روانه بازار سرمایه نمایند در بین بسیاری از مردم جاافتاده است. سوددهی بسیار بالای بورس اوراق بهادار تهران در سال گذشته این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار داده است. از طرفی پیچیدگیهای موجود در بازار سرمایه موجب شده است این متقاضیان جدیدالورورد نیاز به استفاده از مدلهایی داشته باشند که ترجیحات آنان را درنظر بگیرد. ترجیحاتی مانند نقدشوندگی بالای سهامهایی که خریداری می شوند. علاوه بر این خط تحقیقی تشکیل سبد سرمایه در تمام دنیا به دلیل جذابیت این بازار مالی همواره پرتحرک بوده است و مخاطبین زیادی را به خود مشغول داشته است. همین موارد سبب گشته که ما به سمت تشکیل سبد سرمایه بهینه برویم و رویکردی را در این راه به خدمت بگیریم، که علاوه بر تشکیل سبد سرمایه به سرمایه گذاران قدرت مانور بیشتر در بازار در برابر سهامهای تازه وارد شده به بورس بدهیم. البته باید توجه به این کرد که ما از دادههای صورتهای مالی استفاده کردهایم، و میدانیم که درتحلیل بنیادی نگاه سرمایه گذاران بلند مدت است. لذا پیشبینی نیز بلندمدت است. این موضوع را نمیتوان تهدید دانست زیرا در ادبیات بازار سرمایه معمولا نگاه بلندمدت به بازار دارند و نمود آن را میتوان در بازبینیهای متداول دورهای سبد سرمایه برای سرمایه گذاران خرد دید. و همچنین این مدل قابلیت آن را داراست که بجای استفاده از دادههای صورتهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای آن حتی به پیش بینی روزانه و رتبه بندی سهامها بپردازیم. اما همانطور که گفته شد ما بر مبنای تحلیل بنیادی جلو رفتهایم و دید بلند مدت داریم. که سبب کاهش هزینههای معاملاتی میشود.

1-5 اهمیت موضوع

انتخاب سهام و رتبهبندی آن زمینه بسیاری از تحقیقات موجود در بازار سرمایه میباشد. این موضوع در کنار رونق بازار سرمایه و ورود سرمایه گذارانی که تجربه کافی در بازار را دارا نیستد،. سبب شده است که در زمینهی رتبهبندی سهامها با توجه به معیارهای سهامداران اقدامات بیشتری صورت پذیرد. لذا به ارائه راهکاری جهت رتبه بندی سهام و در نهایت تشکیل سبد سرمایه پرداخته شده است. در واقع با استفاده از تکنیکهای کمی و ریاضی سهامها را برای سرمایهگذاران رتبهبندی شده است. همچنین تشکیل سبد سرمایه بر مبنای تحلیل بنیادی به گونهای که دید مناسبی به سرمایهگذاران دهد بسیار پر اهمیت است.
1-6 مرور کلی بر ادبیات موضوع

انتخاب سبد داراییها شامل بدست آوردن نسبتهای بهینه از داراییها برای ساختن یک پرتفو به گونهای که به ترتیب اولویت سرمایهگذاری باشد. به عنوان یک زمینه مطالعاتی توسط مدل مارکویتز5 (1952) شروع شد که در آن بازده به عنوان میانگین و ریسک به عنوان واریانس کمی گردیده شدند.
کونو و یامازاکی6 (1991) از قدر مطلق انحراف معیار و اسپرانزا 7(1993) از نیم انحراف معیار برای اندازهگیری ریسک در انتخاب پرتفو استفاده کردند. در این مطالعه در انتخاب پرتفو بازده و ریسک به عنوان دو فاکتور اساسی که انتخاب سرمایهگذاری را حاکم می کنند در نظر گرفته شده اند. به هر حال اغلب فهمیده می شود که همه اطلاعات مرتبط برای انتخاب پرتفو نمیتواند در دو اصطلاح ریسک و بازده فقط تسخیر گردد. معیارهای دیگر اگر بیشتر و مهمتر برای سرمایه گذاران نباشند برابر هستند. با در نظر گرفتن این ها در مدل انتخاب پرتفو، ممکن است برای بدست آوردن پرتفویی که در آن از یک کسری حساب از معیارهای بازده و ریسک است به وسیلهی معیار دیگری عملکرد پرتفو
بیشتر جبران شود. که در نتیجه رضایت کلی بیشتری برای سرمایهگذاران ایجاد می شود. بنابراین مدلهای انتخاب پرتفو چند معیاره، علاقه زیادی از محققان در گذشته را دریافت کردهاند. مدل هایی که به وسیله آرناز و همکاران8 (2001)، ارگوت و همکاران9 (2004)، فنگ و همکاران10 (2006) و گوپتا و همکاران11 (2010) مطالعه شدهاند. همچنین میتوان به استفاده از مدلهای بهینهسازی در تصمیمگیریهای مالی مراجعه نمود. در بازارهای سرمایهگذاری مالی،چندین دارایی متفاوت از جمله سهامها، اوراق قرضه،ارزهای خارجی، اختیارات، املاک و مستغلات و قراردادهای آتی برای معامله کردن در دسترس هستند. باید توجه نمود که دارایی های مختلف ممکن است ویژگی های متمایزی با هم در برابر معیارهای مالی بدهند.از آنجا که همه دارایی های مناسب با هریک از سرمایهگذارهای داده شده در بازار نخواهد بود، مطلوب است که این دارایی ها را در کلاسهای متفاوتی بر اساس چند ویژگی از پیش تعریف شده طبقهبندی کنیم.(گوپتا و همکاران،2011) علاوه بر این، بر اساس اولویتهای سرمایهگذاری نیاز به انتخاب چند دارایی با کیفیت خوب از کلاسهای داده شده برای ساخت یک پرتفو بهینه می باشد. در سناریوی دنیای واقعی، مشاوران مالی و شرکتهای سرمایهگذاری با استفاده از تکنیک های مختلف به سرمایه گذاران مشخصات را می دهند و سپس یک مجموعه مناسب از داراییهایی که از آن پرتفوی بهینه ساخته میشود را توصیه میکنند.
یک مشخصه مهم که SVM را یک ابزار امیدوار کننده میسازد برای اجرای مینیمم نمودن ساختار ریسک که با هدف به حداقل رساندن یک محدوده در خطای تعمیم نسبت به خطای تجربی است. و آن تلاشی است برای ساخت یک ابرصفحه جدا کننده بهینه با تبدیل تابع هدف غیر خطی به یک فضای ویژگی با ابعاد بالا و در نتیجه عملکرد تعمیم خوبی در طیف گستردهای از مسالهها را دارد. ازجمله کارهای صورت گرفته در انتخاب سهام با استفاده از SVM به مدل فن و پالانیسوامی12 (2011) در بورس استرالیا، مدل گوپتا و همکاران(2011) در بورس بمبئی هند و مدل هوانگ13(2011) در بورس اوراق بهادار تایوان اشاره نمود.

1-7 جنبه های نوآوری موضوع

در مدل های پیشین تشکیل سبد سرمایه تنها به معیارهایی همچون بازده و ریسک توجه میشده است. در مدل ارائه شده بر مبنای تحلیل بنیادی به تشکیل سبد سرمایه پرداختیم. یعنی علاوه برتوجه به معیارهایی مانند بازده، ریسک و نقدشوندگی عملکرد مالی شرکتها در طی سالیان گذشته نیز جهت بهینهسازی سبد سرمایه استفاده شده است. این مدل با استفاده از ماشین بردار پشتیبان منطق ریاضی آن را مدنظر قرار داده است و فاصله نقاط در فضا با ابرصفحهی این دستهبند را جهت رتبه بندی سهامها استفاده کردهایم. همچنین در این پایان نامه مشخصه سال را که فاصلهی اقلیدسی از آن معنادار است به جهت نقش دادن تغییرات فصلی به مشخصههای بررسی شده تاکنون اضافه نمودهایم.

1-8 پرسشها و سوالات اصلی تحقیق

پرسشها و سوالات اصلی تحقیق را میتوانیم در موارد زیر خلاصه نمائیم:
چگونه یک سبد سرمایه بهینه بر مبنای تحلیل بنیادی تشکیل دهیم؟
چگونه بر اساس صورتهای مالی یک شرکت عملکرد سهام را پیش بینی کنیم؟
چگونه به دستهبندی کمی سهامها با توجه به معیارهای سهامداران بپردازیم؟
چگونه کیفیت دادههای استفاده شده را بالا ببریم؟(حذف مشاهدات زائد)
عملکرد رتبهبندی بین روش DEA و مدل CAPM چگونه است؟
آیا پرتفوی تشکیل شده از این روش دارای عملکرد