پایان نامه عملکرد سازمان

باعث دسترسی مؤثر افراد به اطلاعات و تخصص‌ها می‌شوند؛ باعث می‌شود افراد بتوانند دانش جدید را کسب کنند و از آن برای نیازهای آینده‌شان استفاده کنند و همچنین کارگران دانشی را قادر می‌سازند که زمان کمتری برای جستجو و تکثر اطلاعات صرف کنند و در عوض بتوانند زمان بیشتری را به تفکر و کار کردن اختصاص بدهند.
ماهیت اکتشافی ساختار عملکرد فردی تیگلند (2000) و چارچوب مفهومی آن در شکل صفحه بعد نشان داده شده است. عملکرد در سطح فردی تابعی از روش های گوناگون کسب دانش توسط افراد و منابع آن دانش است. منابع دانش شامل منابع داخلی و خارجی و منابع ضمنی و کدگذاری شده می‌باشد. علاوه ‌براین فاکتورهای زیادی وجود دارد که به عملکرد فردی افراد کمک می‌کند که بسیاری از آنها تحت عنوان کنترل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
منابع خارجی
– تعامل گروه
– منابع کدگذاری شده
کنترل
– آموزش
– تجربیات کاری
– باز بودن
منابع داخلی
– تعامل گروه عملگرا
– اجتماعی سازی گروه
– منابع کدگذاری شده

عملکرد فردی
– خلاقیت
– انتقال به موقع
منابع خارجی
– تعامل گروه
– منابع کدگذاری شده
کنترل
– آموزش
– تجربیات کاری
– باز بودن
منابع داخلی
– تعامل گروه عملگرا
– اجتماعی سازی گروه
– منابع کدگذاری شده
عملکرد فردی
– خلاقیت
– انتقال به موقع

چارچوب مفهومی عملکرد افراد (تیگلند، 2000، ص. 158)
تیگلند بر اساس چارچوب مفهومی بالا بیان کرد که عضو فعال بودن گروه ها در سازمان‌ها دلالت بر درجه بالایی از همکاری و تعامل با سایر اعضاست که نه فقط از طریق ارتباطات رو در رو صورت می گیرد بلکه تعاملات غیر رو در رو را نیز شامل می‌شود. بنابراین بالا بودن میزان تعامل با اعضای گروه های عملگرا باید منجر به توسعه دانش فردی مرتبط با وظیفه و در نتیجه بالا رفتن عملکرد شود. علاوه بر این بالا بودن اعتماد باعث می‌شود افراد از طریق داستان‌گویی و داستان‌سرایی درباره وقایع مرتبط کاری از اشتباهات و شکست‌های افراد دیگر درس بگیرند. از آنجایی که اندازه گیری اعتماد کاری پیچیده به نظر می‌رسد، اما جلوه‌ای از آن در تعاملات اجتماعی خارج از کار بروز می‌کند. تعاملات اجتماعی با اعضای جامعه (گروه) منتهی به بالا رفتن عملکرد می‌شود.
تعریف کاملی در کل از مفهوم عملکرد وجود ندارد و این بویژه در سازمان‌های عمومی یک مشکل به شمار می‌رود. درسازمان‌های عمومی، بیشتر ستاده به وسیله گروه‌ها ایجاد می‌شود، بنابراین اندازه‌گیری عملکرد و مستند سازی دستیابی به بهره‌وری در ادارات دولتی وظایف آسانی نیستند. علاوه بر این عملکرد در بخش عمومی با سیاست‌ها، افراد و فرآیندها رابطه نزدیکی دارد. اصلی ترین مشکل در بخش عمومی عملکرد واقعی سازمان‌های بخش عمومی نیست، بلکه بکارگیری موفق مدیریت عملکرد است. در نتیجه، عملکرد از طریق شکست‌ها و موفقیت‌ها اندازه‌گیری شده است (زندی، 1390). آندریسن(1994) بیان کرد که بهترین راه برای بهبود عملکرد سازمان در بخش عمومی، افزایش اثربخشی عمومی است و تسهیم دانش نقش مهمی را در بهبود اثربخشی سازمانی است.
2-9- پیشینه پژوهش
2-9-1- تحقیقات داخلی
باورصاد و همکاران (1389) به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان پرداختند. در این پژوهش، از 12 معیار مطرح شده توسط زاک وهمکاران برای سنجش مدیریت دانش، از کیفیت و نوآوری محصول برای سنجش عملکرد سازمان و از نسبتهای سودآوری برای محاسبه عملکرد مالی سازمان استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان و رابطه غیر مستقیم بین مدیریت دانش و عملکرد مالی سازمان (با میانجیگری عملکرد سازمان) میباشد، به طور کلی یافته ها مبین عدم وجود رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد مالی است.
زندی (1390) در پژوهشی به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر تسهیم دانش و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان شرکت گاز استان کردستان پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان شرکت گاز تاثیر مثبتی دارد.
شائمی و همکاران (1391) در مقاله ای تحت عنوان ” تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت ارزیابی متوازن” به بررسی تاثیر کمی این متغیر ها بر یکدیگر پرداخته اند. نتایج این پژوهش که در بین مدیران شرکت های استان مازندران انجام شده است نشان داد که تسهیم دانش ضمنی و آشکار بر سرعت و کیفیت نوآوری موثر است. و نوآوری بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداری دارد.
آذرین و همکاران (1391) به بررسی رابطه مدیریت دانش و اجزای آن با عملکرد منابع انسانی پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معناداری داشتند.
جعفری (1393) در پژوهشی به بررسی رابطه بین بکارگیری سیستم های اطلاعاتی با رفتار اشتراک دانش و امادگی برای تغییر کارکنان شعب بانک رفاه شهر اصفهان پرداخته است.نتایج حاصل نشان داد سیستم های اطلاعاتی با ابعاد تسهیم دانش و آمادگی برای تغییر کارکنان شعب بانک رفاه شهر اصفهان رابطه معنی داری دارد.
2-9-2- تحقیقات خارجی
لی و چویی(2003) مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه بین توانمندسازهای مدیریت دانش، فرآیندها و عملکرد سازمانی انجام دادند. این مطالعه شامل سه توانمندساز فرهنگ، ساختار و تکنولوژی اطلاعاتی بود .نتایج نشان داد که متغیر فرهنگ سازمانی برای خلق دانش ضروری می باشد. متغیر ساختار تاثیر چندانی بر خلق دانش نداشت. متغیر تکنولوژی اطلاعاتی تنها متغیر تاثیر گذار بر ترکیب متغیرهای خلق دانش بود. در این بین خلق دانش دارای رابطه ای مثبت با خلاقیت سازمانی بود که رابطه ای مثبت با عملکرد سازمانی داشت.
چاوو همکاران (2008) در پژوهشی به بررسی تاثیر خلاقیت و تسهیم دانش بر روی عملکرد پرداختند. بر اساس نتایج بدست آمده خلاقیت و تسهیم دانش تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی و تیمی افراد دارد. این تحقیق بر روی 250 نفر از قهرمانان رشته های مختلف ورزشی انجام گرفته است.
چانگ و همکاران (2008) در مقاله ای به بررس اثرات عملکردی مدیریت دانش پرداخته اند. نتایج این تحقیق یک فهم پایه ای برای ارزیابی های عملکرد سیستم مدیریت دانش شرکت ارائه و نشان می دهد مدیریت دانش در سا
زمان موجب ارتقاء عملکرد می شود.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکرم و بخاری (2011) در تحقیقی با عنوان ” نقش تسهیم دانش در عملکرد فردی در چهار چوب و ملاحظه انگیزش ” به بررسی رابطه بین انگیزش، تسهیم دانش و عملکرد افراد پرداخته است . بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش انگیزش بیشتر می تواند باعث تسهیم دانش بیشتر و تسهیم دانش بیشتر منجر به افرایش و بهبود عملکرد فردی افراد می شود.
محبوب خواه و همکاران (2012) در تحقیقی به بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد کارکنان پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که بین مولفه های مدیریت دانش و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رابطه ای بسیار قوی و مثبت وجود دارد.
بلیزی و همکاران(2014) در مقالیه ای با عنوان ” تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد ” روابط این دو متغیر را بررسی کردند. جامعه آماری این تحقیق 212 نفر از افرادی بودند که در پروژه های فن آوری اطلاعات فعال بودند. نتایج نشان از تاثیر مثبت و معنی دار مدیریت دانش بر جنبه های مختلف عملکرد بود.
2-10- خلاصه و جمع بندی
در عصر حاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود و کشوری می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با مشارکت تمامی اقشار جامعه زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادهای نهفته و بهره گیری از امکانات مادی، انسانی و فرهنگی جامعه را فراهم آورد. وقتی مشارکت در سازمانی پیاده شود، تمام کارکنان وجود خود را محترم، با ارزش، کارساز یافته و خود را درسرنوشت سازمان سهیم، متعهد و وفادار می دانند.بنابراین دخالت و مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمان ، در عمل باعث افزایش حس مسئولیت پذیری و تعهد در قبال تصمیمات اتخاذ شده می گردد.
مدیریت دانش را می توان به عنوان روشی برای بهبود عملکرد، بهره وری و رقابت پذیری، بهبود کارآمد کسب، تسهیم و استفاده از اطلاعات درون سازمان، ابزاری برای بهبود تصمیم گیری، طریقی برای بدست آوردن بهترین روش ها، راهی برای کاهش هزینه ها و روشی برای نوآورتر شدن سازمان تعریف نمود. مدیریت دانش فرایندی است که سازمان ها بواسطه ی آن فرایند تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادرخواهند بود دانش کسب شده را به گونه ای موثر در تصمیمهای خود بکار گیرند.میتوان گفت که مدیریت دانش، پدیده ای اجتماعی است. رایانه، فناوری اطلاعات و نظایر اینها تضمین کننده موفقیت مدیریت دانش نیستند. مدیریت دانش پایان ناپذیر است، زیرا حرکت از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش هیچگاه به پایان نمیرسد، کارکنان و مدیران سازمانی(محیط درونی) ارباب رجوع و سایر ذینفعان(محیط بیرونی) در قلمرو مدیریت دانش قرار میگیرند.
یکی از مهمترین اولویت های اعلام شده توسط محققین مدیریت دانش ، ایجاد انگیزه در افراد برای تسهیم دانش آنان است اگرچه بعضی ها معتقدند که دانش قدرت است ، ولی به نظر می رسد که دانش به خودی خود قدرت ندارد ؛ بلکه چیزی که به افراد قدرت می دهد ، آن قسمتی از دانش آنهاست که با دیگران تسهیم می کنند اگر دانشی را که در ذهن افراد قرار دارد به طلای درون یک جعبه تشبیه کنیم، ارزش آن دانش زمانی مشخص می شود که آن را تسهیم کنند ؛ مانند زمانی که دارنده طلا ، جعبه آن را باز می کند و با نشان دادن طلای درونش ، ارزش آن را نمایان می سازد. نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش آنقدر مهم است که بعضی از نویسندگان اظهار می دارند که وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی تسهیم دانش است.ازدلایل اهمیت تسهیم دانش این است که تسهیم دانش موجب کاهش هزینه ها ، بهبود عملکرد ، بهبود ارائه خدمات به مشتریان ، کاهش زمان توسعه محصولات جدید ، کاهش زمان تأخیر در تحویل کالاها به مشتریان ، و در نهایت کاهش هزینه مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان می شود.
نتایج تحقیقات انجام شده مانند تحقیق باورصاد و همکاران (1389) ، زندی (1390) ،شائمی و همکاران (1391) ، آذرین و همکاران (1391) ومحبوب خواه و همکاران (2012) نشانگر رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و عملکرد بود.
2-11- مدل نظری پژوهش
تسهیم دانش
تعاملات شخصی
همکاریهای مکتوب
تعامل با جامعه
ارتباطات سازمانی
عملکرد شغلی

فصـل سـوم:
روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
در این فصل روش شناسی طرح پژوهش به تفضیل توضیح داده شده است. نخست توضیحاتی در مورد نوع پژوهش داده شده و سپس ابزارهای تحقیق، تعیین روایی و پایایی و کنترل هایی که در ابزار پژوهش و اجرای آن صورت گرفته است تا داده های مناسب و معتبری جمع آوری و تشریح شده اند. در نهایت حجم نمونه ها، نحوه انتخاب آن ها، منابع روش های جمع آوری داده ها و روش های آماری که در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند، توصیف شده است.
3-2- نوع و روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. این پژوهش توصیفی است زیرا هدف آن توصیف عینی ، واقعی و منظم حوادث ، رویدادها و موضوعات مختلف است. تحقیق توصیفی روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (شریفی و شریفی،1383). همچنین روش پژوهش حاضر همبستگی است. زیرا روش همبستگی برای دو هدف عمده کشف ارتباط بین متغیرها و برای پیشگویی نمره آزمودنی در یک متغیر از روی نمره های او در دیگر متغیرها به کار می رود (گال وهمکاران,1387). بنابراین می توان اذعان نمود در این پژوهش از آنجایی که محقق به بررسی رابطه بین تسهیم دانش و عملکرد شغلی می پردازد لذا پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.
3-3- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری به کلیه افراد یا اشیایی که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند اطلاق می گردد. وعبارتست از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند. و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند (خلیلی شورینی ،1381). جامعه آماری در پژوهش حاضرکلیه کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به تعداد 700 نفر در سال 1393 می باشد.
3-4- نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش
برای مطالعه یک موضوع لازم نیست که همه آن جامعه مورد مشاهده و بررسی قرار گیرد، بلکه در اغلب موارد مشاهده جزیی از آن کافی است. به تعبیر دیگر در بیشتر تحقیقات، نمونه گیری محقق را به مقصود می رساند. نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه را شامل می شود که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی ها و مشخصات افراد جامعه را داراست (سکاران، 1386).
معمولاً برای تعیین حجم دقیق نمونه ، هیچ رقم معین یا درصد ثابتی از افراد جامعه وجود ندارد. این امر ممکن است به ماهیت جامعه مورد نظر، داده های که باید جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود و یا روش تحقیق بستگی داشته باشد(خویی نژاد، 1380). ازطرفی انتخاب نمونه با اندازه بسیار بزرگ مستلزم صرف هزینه ، وقت زیاد و داشتن نیروی انسانی ماهر است. از این رو در بسیاری از موارد امکان انتخاب چنین نمونه ی وجود ندارد. بنابراین برای صرفه جویی در این موارد محقق باید حدی را قائل شود و اندازه نمونه را چنان انتخاب کند که برآورد او درست و مطابق با ویژگی های آماری باشد. در پژوهش حاضر با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان تعداد 248 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید که از این تعداد 241 پرسشنامه برگشت داده شد.
3-4-1- روش نمونه گیری
یکی از انواع روش های نمونه گیری روش نمونه گیری غیر تصادفی دردسترس است. در این نوع نمونه گیری هر یک از اعضای جامعه تعریف شده ، که از جهت بعد جغرافیائی و دیگر ابعاد برای محقق در دسترس باشند در نمونه آماری جای می گیرند. لذا از آنجائیکه سطح پژوهش گسترده و در کل استان اصفهان می باشد ، برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد.
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات
در پژوهش علوم رفتاری از ابزارهای مختلفی مانند پرسشنامه، مصاحبه و غیره جهت اندازه گیری متغیرها استفاده می شود. انتخاب نوع ابزار اندازه گیری بستگی به ماهیت موضوع ، اهداف پژوهش و آزمودنی ها دارد. انتخاب ابزار اندازه گیری مناسب یکی از مهمترین مراحل روش علمی پژوهش است که می تواند پژوهشگر را درجمع آوری اطلاعات کمک نماید. برای گردآوری اطلاعات روش ها و تکنیک های گوناگونی وجود دارد. یک محقق با توجه به اهداف تحقیق خویش و نیز ویژگی های نمونه تحقیق، از بین روش های گردآوری اطلاعات، باید از روش مناسبی استفاده نماید. «از پرسشنامه بیشتر در تحقیق کمی استفاده می شود، زیرا استاندارد بودن و ساختار منسجم پرسشنامه با روش کمی سازگار است» (گال و همکاران، ترجمه نصر و همکاران، 1387، ص499). لازم به ذکر است رایج ترین وسیله گردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه می باشد.
3-5-1- پرسشنامه تسهیم دانش
پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش توسط جعفری 1393 با 24 گویه طراحی گردیده است. وی با بهره گرفتن از نظرات ازبک (2011) نسبت به طراحی این پرسشنامه اقدام و تسهیم دانش را در چهار بعد شامل تعاملات شخصی ، ارتباطات سازمانی ، تعامل با جامعه و همکاری های مکتوب معرفی نموده است.
جدول(3-1): توزیع سوالات تسهیم دانش
ردیف
ابعاد
سوالات
1
تعاملات شخصی
1 تا 7
2
ارتباطات سازمانی
8 تا 11
3
تعامل با جامعه
12 تا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *