پایان نامه روانشناسی : رگرسیون چندگانه

اعتبار:

به منظور استفاده از این ابزار در جوامع دینی دو جنبه روایی از این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است. اولین جنبه از روایی این ابزار با سو گیریهای دینی مخالف، موافق و خنثی به تک تک گویه ها صورت گرفته است. پژوهشگران در پایان این بررسی نتیجه گرفتند کهSISA ابزار ی است که از آن می توان به منظور سنجش کارکرد خود درپاسخ دهندگان معتقد دینی استفاده کرد.خورده مقیاسهای موافق دینی و خنثی نشان دهنده وجود اعتبار همزمان و تشخیصی است. هر دو مقیاس رابطه معنا داری با ارزش خود و پذیرش خود دارند. میزان همبستگی بین SISA و POI را 69% و همبستگی بین SISA وارزش خود را 41% گزارش کرده اند.لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر محقق پس از ترجمه ابزار مورد نظر از لاتین به زبان فارس و برگردان مجدد آن از فارسی به لاتین خواهد کوشید روایی محتوایی ابزار را بسنجد.در ادامه روایی صوری ابزار از طریق بررسی نظرات متخصصان در این زمینه سنجیده خواهد شدو پایایی ابزار نبز به روش آلفای کرونباخ محاسبه خواهد شد (جونز و کرندال، 1986).
مقیاس تصویر ذهنی از خدا:
سیاهه ی تصویر ذهنی از خدا( لارنس 1997) شامل 72 ماده و6 عامل (تاثیر پذیری، مشیت الهی، حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی) می باشد. هدف این سیاهه ارزیابی احساسات افراد نسبت به خدا می باشد که در مقیاس لیکرتی سنجیده می شود.ضریب آلفای کرونباخ که نشان دهنده همسانی درونی سوالات آزمون است برای هر یک از عوامل فوق به ترتیب 92% ،92%، 94%، 86%، 90%، 91% می باشد(لارنس 1997).
فرآیند اجرای پژوهش
پس از انتخاب گروه نمونه مورد نظر، محقق در خوابگاههای مورد نظر حاضر خواهد شد و ضمن توضیح اهداف کلی، اهمیت و ضرورت تحقیق از پاسخ دهندگان خواست که طبق دستورالعمل مندرج در صفحه اول پرسشنامه ها به تک تک سوالات یا گویاهای مورد نظر پاسخ دهند. لازم به ذکر است که به منظور جلب همکاری بهتر و حفظ محرمانه بودن اطلاعات از پاسخ دهندگان خواسته شد که در صورت تمایل نام خود را ذکر نکنند.
روش تحلیل آماری

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های آماری بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و با توجه به سوالات و فرضیه های پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و مدل های متناسب آمار استنباطی : همبستگی، رگرسیون چندگانه، استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش
مقدمه
در این فصل ابتدا داده هایی که با بکارگیری ابزار های جمع آوری از جامعه آماری گردآوری شده است، خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین داده ها برای صحت فرضیه ها فراهم آید.
شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
در این بخش اطلا عاتی در مورد فراوانی میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی ها در قالب جداول و نمودارها ارائه می شود.
جدول 1-4: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی و اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران206) (N=
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
سن
51/25
45/2
تا ثیر گذاری
07/30
73/9
مشیت الهی
30/33
30/11
حضور
69/36
27/12
جالش
90/25
95/5
بذیرش
16/36
79/10
خیر خواهی
15/36
04/10
خود شکوفایی
83/34
37/9
اضطراب مرگ
63/22
06/4
جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد سن مولفه های تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی و اضطراب مرگ را نشان داده است. همانطوری که مشاهده می شود میانگین سنی آزمودنیها تقریبا” 25و انحراف معیار 45/2 می باشد. ومتغیرهای حضور (36m=)، پذیرش (36m=) و خیر خواهی (36m=) بالاترین میانگین را دارا هستند. و متغیرهای چالش (25m=) و اضطراب مرگ (22m=) کمترین میانگین را دارا هستند.
جدول 2-4: فراوانی و درصد جنسیت دانشجویان دانشگاه تهران
جنسیت
فراوانی
درصد
دختر
98
6/47
بسر
108
4/52
کل
206
100
جدول 2-4 فراوانی و درصد جنسیت را نشان داده است. همانطور که مشاهده می شود بیشترین درصد مربوط به پسران (52%) می باشد.
جدول 3-4: جدول فراوانی و درصد تاهل دانشجویان دانشگاه تهران
تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
190
2/92
متاهل
15
3/7
کل
206
100
جدول 3-4 نشان می دهد که 190 نفر از آزمودنی ها (2/92%) مجرد و 15 نفر از آزمودنی ها (3/7%) متاهل می با شند.
جدول 4-4: جدول فراوانی و درصد تحصیلات دانشجویان دانشگاه تهران
تحصیلات
فراوانی
درصد
لیسانس
19
2/9
فوق لیسانس
166
6/80
دکتری
21
2/10
کل
206
100
جدول 4-4نشان می دهد که 19 نفر از آزمودنی ها (2/9 %) لیسانس و 166 نفر از آزمودنیها (6/80 %) فوق لیسانس و 21 نفراز آزمودنیها (2/10 %) دکتری می باشند.
جدول 5-4: جدول فراوانی و درصد سن دانشجویان دانشگاه تهران
سن
فراوانی
درصد
19
1
5/0
20
2
1
21
5
4/2
22
3
5/1
23
18
7/8
24
52
2/25
25
41
9/19
26
27
1/13
27
19
2/9
28
11
3/5

29
8
9/3
30
11
3/5
31
4
9/1
32
2
1
33
2
1
کل
206
100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *