پایان نامه : رضایت زناشویی

1 .3 .3 100.0
کل 307 94.2 100.0
بدون پاسخ 19 5.8

کل 326 100.0

نمودار 3 – 4: فراوانی گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات
با توجه به جدول و نمودار 3 – 4 نشان می‌دهد که در گروه آزمودنی این پژوهش 9/4 درصد از نظر سطح تحصیلات بیسواد، 8/1 درصد ابتدایی، 6/15 درصد راهنمایی، 8/29 درصد دبیرستان، 8/17 درصد دیپلم، 4/22 درصد فوق دیپلم، 5/1 لیسانس و 3/0 درصد فوق لیسانس و بالاتر داشتند. 8/5 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده بودند.
جدول 4 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب شغل
شغل پاسخگویان فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
فرهنگی 76 23.3 25.1 25.1
خانه دار 69 21.2 22.8 47.9
کارمند 85 26.1 28.1 75.9
بهیار 3 .9 1.0 76.9
آزاد 58 17.8 19.1 96.0
کارمند بخش خصوصی 2 .6 .7 96.7

دانش آموز 4 1.2 1.3 98.0
سرباز 1 .3 .3 98.3
پزشک 1 .3 .3 98.7
بازنشسته 2 .6 .7 99.3
استاد دانشگاه 1 .3 .3 99.7
نظامی 1 .3 .3 100.0
کل 303 92.9 100.0
بدون پاسخ 23 7.1

کل 326 100.0

نمودار 4 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب شغل

با توجه به جدول و نمودار 4 – 4 نشان می‌دهد که در گروه آزمودنی این پژوهش 3/23 درصد فرهنگی، 2/21 درصد خانه دار، 1/26 درصد کارمند،9/0 درصد بهیار، 9/17 درصد شغل آزاد، 6/0 درصد کارمند بخش خصوصی، 2/1 درصد دانش آموز، 3/0 د رصد سرباز، 3/0 درصد پزشک، 6/0 درصد بازنشسته، 3/0 درصد استاد دانشگاه و3/0 درصد نظامی بودند، 1/7 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده بودند.

جدول 5 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب رتبه تولد
رتبه تولد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
1 53 16.3 17.5 17.5
2 69 21.2 22.8 40.4
3 80 24.5 26.5 66.9
4 48 14.7 15.9 82.8
5 38 11.7 12.6 95.4
6 7 2.1 2.3 97.7
7 4 1.2 1.3 99.0
8 1 .3 .3 99.3
9 1 .3 .3 99.7
12 1 .3 .3 100.0
کل 302 92.6 100.0
بدون پاسخ 24 7.4

کل 326 100.0

نمودار 5 – 4: فراوانی گروه نمونه بر حسب رتبه تولد
با توجه به جدول و نمودار 5– 4 نشان می‌دهد که در گروه آزمودنی این پژوهش 3/16رصد رتبه اول تولد، 2/21 درصد رتبه دوم،5/24 درصد رتبه سوم تولد، 7/14 درصد رتبه چهارم تولد، ، 7/11 رتبه پنجم تولد،1/2 درصد رتبه ششم تولد، 2/1 رتبه هفتم تولد، 3/0 رتبه هشتم، 3/0 رتبه نهم و 3/0 درصد رتبه دوازدهم تولد بودند. 4/7 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده بودند.
جدول 6 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب مدت زمان زدواج
مدت زمان ازدواج فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
کمتر از پنج سال 31 9.5 10.5 10.5
پنج تا ده سال 52 16.0 17.7 28.2
یازده تا پانزده سال 66 20.2 22.4 50.7
شانزده تا بیست سال 77 23.6 26.2 76.9
بیست و یک تا بیست و پنج سال 61 18.7 20.7 97.6
بیست و شش تا سی سال 7 2.1 2.4 100.0
کل 294 90.2 100.0
بدون پاسخ 32 9.8

کل 326 100.0

نمودار 6 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب مدت زمان ازدواج
با توجه به جدول و نمودار 6– 4 نشان می‌دهد که در گروه آزمودنی این پژوهش 5/9 درصد کمتر از 5 سال، 16 درصد بین 5 تا 10 سال، 2/20 درصد بین 11 تا 15 سال، 6/23 سال بین 16 تا 20 سال، 7/18 درصد بین 21 تا 25 سال، 1/2 درصد بین 26 تا 30 سال از مدت ازدواجشان گذشته بود. 8/9 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده‌اند.
جدول7 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب تعداد اعضای خانواده
تعداد اعضای خانواده فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
2 10 3.1 3.2 3.2
3 55 16.9 17.9 21.1
4 82 25.2 26.6 47.7
5 60 18.4 19.5 67.2
6 50 15.3 16.2 83.4
7 28 8.6 9.1 92.5
8 10 3.1 3.2 95.8
9 6 1.8 1.9 97.7
10 5 1.5 1.6 99.4

12 1 .3 .3 99.7
14 1 .3 .3 100.0
کل 308 94.5 100.0
بدون پاسخ 18 5.5

کل 326 100.0

نمودار 7 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب تعداد اعضای خانواده
با توجه به جدول و نمودار 7– 4 نشان می‌دهد که در گروه آزمودنی این پژوهش1/2 درصد دارای خانواده دو نفره، 9/16 درصد خانواده سه نفره، 2/25 درصد خانواده چهار نفره، 4/18 درصد خانواده پنج نفره، 3/15 درصد خانواده شش نفره، 6/8 د رصد خانواده هفت نفره، 1/3 درصد خانواده هشت نفره، 8/1 درصد خانواده نه نفره، 5/1 درصد خانواده ده نفره، 3/0 درصد خانواده دوازده نفره، 3/0 درصد خانواده چهارده نفر داشتند . 5/5 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده‌اند.
جدول8 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب ازدواج مجدد
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
بلی 11 3.4 4.0 4.0
خیر 261 80.1 96.0 100.0

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کل 272 83.4 100.0
بدون پاسخ 54 16.6

کل 326 100.0

نمودار 8 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب ازذواج مجدد

با توجه به جدول و نمودار 8– 4 نشان می‌دهد که در گروه آزمودنی این پژوهش4/3 درصد ازدواج مجدد داشته و 1/80 درصد ازدواج مجدد نداشته‌اند.6/16 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده‌اند.
جدول 9 – 4: فراوانی گروه نمونه بر حسب دفعات ازدواج
تعداددفعات فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی اصلاح شده درصد فراوانی تجمعی
یک بار 11 3.4 55.0 55.0
دو بار 8 2.5 40.0 95.0
سه بار 1 .3 5.0 100.0
کل 20 6.1 100.0
بدون پاسخ 306 93.9

کل 326 100.0

نمودار 9 – 4 : فراوانی گروه نمونه بر حسب دفعات ازدواج

با توجه به جدول و نمودار 9– 4 نشان می‌دهد که در گروه آزمودنی این پژوهش4/3 درصد یک بار ازدواج مجدد داشته‌اند، 5/2 درصد دو بارازدواج مجدد داشته و 3/0 درصد سه بار ازدواج ممجدد داشته‌اند. 9/93 درصد به این متغیر پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ نداده‌اند.
جدول 10-4- تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری مؤلفه‌های پرسشنامه هوش هیجانی در کل گروه نمونه

مؤلفه‌های پرسشنامه تعداد پایین ترین نمره بالاترین نمره میانگین انحراف استاندارد
حل مسأله 303 13.00 30.00 22.1353 3.18391
خوشبختی 314 12.00 30.00 21.0350 3.86952
استقلال 313 11.00 30.00 19.4824 3.92729
تحمل فشار روانی 309 9.00 28.00 18.9223 3.34884
خود شکوفایی 308 13.00 30.00 21.1753 3.98717
خود آگاهی هیجانی 317 12.00 30.00 20.0442 2.86035
واقع گرایی 308 10.00 29.00 18.7695 3.81947
روابط بین فردی 304 13.00 30.00 22.7697 3.57747
خوش بینی 309 14.00 30.00 22.2071 3.12756
عزت نفس 303 14.00 30.00 22.1518 3.09722
کنترل تکانش 301 8.00 29.00 20.7907 3.32957
انعطاف پذیری 313 9.00 28.00 17.7412 3.07077
مسؤولیت پذیری 312 11.00 30.00 23.6282 3.87874
همدلی 309 14.00 30.00 23.0291 3.49338
خود ابرازی 311 10.00 27.00 18.0804 3.02196
جدول 10-4 تجزیه و تحلیل شاخص‌های آماری مؤلفه‌های هوش هیجانی را در کل گروه نمونه نشان می‌دهد با توجه به جدول می‌توان گفت سه شاخص مسئولیت پذیری، همدلی و روابط بین فردی بالاترین میانگین و سه شاخص انعطاف پذیری، خود ابرازی و واقع گرایی پایین ترین میانگین‌ها را داشته‌اند.
جدول 11-4- تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری مؤلفه‌های پرسشنامه هوش هیجانی درمردان
مؤلفه‌های پرسشنامه تعداد پایین ترین نمره بالاترین نمره میانگین انحراف استاندارد
حل مسأله 138 13.00 29.00 22.5145 3.37711
خوشبختی 138 12.00 29.00 21.0145 4.02544
استقلال 139 11.00 30.00 19.9281 4.19910
تحمل فشار روانی 136 12.00 28.00 19.3750 3.28619
خود شکوفایی 142 13.00 30.00 21.2746 3.95568
خود آگاهی هیجانی 140 12.00 30.00 20.1857 3.07130
واقع گرایی 139 11.00 27.00 19.1655 3.82895
روابط بین فردی 136 14.00 30.00 22.5588 3.68534
خوش بینی 140 15.00 30.00 22.5214 3.06868
عزت نفس 134 15.00 30.00 22.3881 2.93773
کنترل تکانش 132 13.00 29.00 20.5227 3.06536
انعطاف پذیری 138 10.00 26.00 17.8333 3.10070
مسؤولیت پذیری 140 11.00 30.00 23.4929 3.92098
همدلی 139 15.00 30.00 22.9281 3.17289
خود ابرازی 134 10.00 27.00 18.4701 2.96519

جدول 11-4 تجزیه و تحلیل شاخص‌های آماری مؤلفه‌های هوش هیجانی را در گروه مردان نشان می‌دهد با توجه به جدول می‌توان گفت سه شاخص مسئولیت پذیری، همدلی و روابط بین فردی بالاترین میانگین و سه شاخص انعطاف پذیری، خود ابرازی و واقع گرایی پایین ترین میانگین‌ها را داشته‌اند.
جدول 12-4- تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری مؤلفه‌های پرسشنامه هوش هیجانی در زنان
مؤلفه‌های پرسشنامه تعداد پایین ترین نمره بالاترین نمره میانگین انحراف استاندارد
حل مسأله 155 13.00 30.00 21.8258 2.96987
خوشبختی 165 13.00 30.00 21.0303 3.75698
استقلال 163 11.00 30.00 19.1227 3.66292
تحمل فشار روانی 163 9.00 27.00 18.5031 3.37085
خود شکوفایی 156 14.00 30.00 21.1603 4.06797
خود آگاهی هیجانی 167 14.00 30.00 19.8743 2.65525
واقع گرایی 158 10.00 29.00 18.4304 3.81644
روابط بین فردی 157 13.00 30.00 22.9490 3.49688
خوش بینی 160 15.00 30.00 21.9687 3.07847
عزت نفس 158 14.00 30.00 21.9747 3.18825
کنترل تکانش 158 8.00 29.00 21.0759 3.54865
انعطاف پذیری 165 9.00 28.00 17.6000 3.01581
مسؤولیت پذیری 161 13.00 30.00 23.8509 3.80166
همدلی 159 14.00 30.00 23.2138 3.77259
خود ابرازی 166 10.00 25.00 17.7470 3.09386

جدول 12-4 تجزیه و تحلیل شاخص‌های آماری مؤلفه‌های هوش هیجانی را در گروه زنان نشان می‌دهد با توجه به جدول می‌توان گفت سه شاخص مسئولیت پذیری، همدلی و روابط بین فردی بالاترین میانگین و سه شاخص انعطاف پذیری، خود ابرازی و واقع گرایی پایین ترین میانگین‌ها را داشته‌اند.
جدول 13-4- تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری مؤلفه‌های پرسشنامه رضایت زناشویی در کل گروه نمونه
مؤلفه‌های پرسشنامه تعداد پایین ترین نمره بالاترین نمره میانگین انحراف استاندارد
تحریف آرمانی 317 8.00 25.00 17.5521 2.99176
رضایت زناشویی 297 18.00 50.00 33.7576 4.84787
مسائل شخصیتی 288 10.00 45.00 27.1424 8.06964
ارتباط 299 16.00 50.00 30.5251 5.42012
حل تعارض 311 17.00 47.00 31.6624 5.05121
مدیریت مالی 306 16.00 49.00 29.1373 5.91420
فعالیتهای اوقات فراغت 298 10.00 50.00 34.7919 5.67975
رابطه جنسی 285 14.00 46.00 31.8667 4.71398
فرزندان و فرزندپروری 301 18.00 46.00 32.6844 4.34627
خانواده و دوستان 286 14.00 48.00 28.8776 7.34530
نقشهای مساوات طلبی 306 16.00 50.00 36.8824 6.35655
جهت‌گیری مذهبی 302 16.00 50.00 33.0397 5.79882
نمره کل 187 285.00 503.00 372.9572 42.09473
جدول 13-4 تجزیه و تحلیل شاخص‌های آماری مؤلفه‌های رضایتمندی زناشویی را در کل گروه نمونه نشان می‌دهد با توجه به جدول می‌توان گفت سه شاخص نقشهای مساوات طلبی، فعالیتهای اوقات فراغت، رضایت زناشویی بالاترین میانگین و سه شاخص تحریف آرمانی، مسائل شخصیتی و خانواده ودوستان پایین ترین میانگین‌ها را داشته‌اند.
14-4- تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری مؤلفه‌های پرسشنامه رضایت زناشویی در مردان
مؤلفه‌های پرسشنامه تعداد پایین ترین نمره بالاترین نمره میانگین انحراف استاندارد
تحریف آرمانی 142 8.00 25.00 17.6408 3.12015
رضایت زناشویی 132 24.00 50.00 34.0758 4.90929
مسائل شخصیتی 131 11.00 45.00 26.8931 7.64023
ارتباط 132 16.00 48.00 30.5985 5.34156
حل تعارض 139 17.00 47.00 31.5971 4.95153
مدیریت مالی 138 16.00 49.00 28.9058 5.93503
فعالیتهای اوقات فراغت 133 22.00 50.00 34.8571 5.77500
رابطه جنسی 129 19.00 46.00 32.0233 4.60547
فرزندان و فرزندپروری 131 21.00 46.00 32.7786 4.45195
خانواده و دوستان 124 15.00 45.00 28.4194 7.30864
نقشهای مساوات طلبی 136 19.00 50.00 37.7500 6.12917
جهت‌گیری مذهبی 133 19.00 50.00 33.6165 6.02611
نمره کل 85 309.00 503.00 375.5176 42.22886

جدول 14-4 تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری مؤلفه‌های رضایتمندی زناشویی را در گروه مردان نشان می‌دهد با توجه به جدول می‌توان گفت سه شاخص نقشهای مساوات طلبی، فعالیتهای اوقات فراغت، رضایت زناشویی بالاترین میانگین و سه شاخص تحریف آرمانی، مسائل شخصیتی و خانواده ودوستان پایین ترین میانگین‌ها را داشته‌اند.
15-4- تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری مؤلفه‌های پرسشنامه رضایت زناشویی در زنان

مؤلفه‌های پرسشنامه تعداد پایین ترین نمره بالاترین نمره میانگین انحراف استاندارد
تحریف آرمانی 164 9.00 25.00 17.4817 2.93168
رضایت زناشویی 155 18.00 45.00 33.5806 4.72747
مسائل شخصیتی 146 10.00 45.00 27.4452 8.31453
ارتباط 158 16.00 50.00 30.5000 5.46995
حل تعارض 163 20.00 47.00 31.7485 5.13081
مدیریت مالی 159 16.00 48.00 29.3082 5.81786
فعالیتهای اوقات فراغت 155 10.00 50.00 34.8839 5.67514
رابطه جنسی 147 14.00 46.00 31.7007 4.86589

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *